torsdag 27. april 2023

Hva er profetisk tale?


Er profetisk tale et budskap om fremtiden? Eller er det kanskje et aktuelt budskap fra himmelen til en enkeltperson? Sier Bibelen noe om dette?

På Det gamle testamentets (GT) tid, var det profeter som var sendt av Gud med budskap både inn i den aktuelle situasjonen, men som også ofte i tillegg hadde et budskap fram i tid. Mange av disse budskap eller profetier pekte mot Messias som skulle komme, men det kunne også være løfter til israelsfolket eller annet.

Profeten Jeremia fikk en profeti om at jødene skulle bli bortført til Babylon, men også at israelittene skulle få vende heim igjen etter 70 år. Noen av profetiene fra Jeremia, Esekiel og andre profeter, peker også lenger fram i tid. Fram til at jødene skulle få landet sitt igjen etter bortførelsen i år 70. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 1948 da staten Israel ble gjenopprettet.

Den siste profeten i Bibelen, er apostelen Johannes. Mens han var på Patmos, fikk han et syn om hva som skulle skje fram i tid. Det budskapet står skrevet i Johannes åpenbaring. Etter at Det nye testamentet (NT) var ferdig skrevet, fikk profettjenesten et annet innhold. Guds direkte tale til oss mennesker er av sluttet, gjennom budskapet i GT og i NT.

Hvis noen derfor presenterer en profeti direkte fra Gud utenom Skriften, så skal vi ikke høre på dem. Ofte er slikt kalt for svermeri. Noe av dette kan være åndelig maktovergrep. Å presentere direkte budskap til «noen i salen» om ett eller annet, er der ikke bibelsk grunnlag for. Andre bruker kanskje meditasjonsteknikker, for å «mane» fram et budskap fra Gud. Dette vil jeg advare mot.

I vår tid er den profetiske nådegave definert i Guds ord på denne måten: «Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.» (1 Kor 14,3) En vis svensk teolog har sagt det på denne måten: «Den ekte (nytestamentlige) profet kan nærmest sammenlignes med en åndsbåren predikant, som har evnen til å utlegge Skriften slik at dens rikdom på skatter blir tilhørerne til del. Profetenes forkynnelse var sikkert en preken i hvilken de hellige skrifters ord ble flittig utlagt og tolket og anvendt på den aktuelle situasjon.» (David Hedegård)

Forkynner og bibelskolelærer ved bibelskolen i Staffelsgate, Fredrik Wisløff, sier det på denne måten i boka Sunn tro: «Profetisk tale er åndsbåret vitnesbyrd om Guds kjærlighet i Kristus, om hans ledelse av sine barn, om den kraft man har fått erfare i tunge tider, om Guds Ånds tukt og om den trøst en har funnet i Guds ord.»

Brynjulf Hoaas var lærer ved Fjellhaug. Han sier det slik i heftet Hvordan finne min nådegave?: «Det profetiske element i forkynnelsen viser seg i at Guds råd blir avslørt for dem som hører, og at de på en måte føres innfor Guds ansikt. Da avsløres hjertets tanker og motiver, og den kjenner seg dømt. Men den som hører profetisk tale, hører også ord til oppbyggelse, formaning og trøst.» Han legger til:

«Inntil Jesus kommer igjen, er vi i en epoke da Bibelens budskap er ord fra Gud rett inn i vår situasjon. Vi lever i samme bibelske virkelighet som kristne for 1900 år siden. Derfor må vi ikke tro at vi trenger noe tillegg til Bibelen. Det vi trenger for vår frelse og vårt kristenliv, har vi i Bibelen. Derfor har dagens «profeter» en annen rolle enn de profetene Bibelen taler om. Vi har Guds budskap og trenger ikke et nytt.»

Hva da med folk som ser ting som skal skje fram i tid? Lebesbymannen var en slik person, Valdres-kvinnen en annen og andre kunne også vært nevnt. Disse er ikke profeter, og budskapet deres er ikke profetisk. Kanskje kan vi snakke om synske evner. Men slike budskap har ikke noen guddommelig autoritet. De må ikke tillegges noen autoritet vi skal bøye oss for. Guds barn sin autoritet er Bibelen, Guds ord.

Et sitat av forkynneren Johnn Hardang til slutt: «Vårt budskap som forkynnere i dag gis ikke direkte. Det er gitt oss i Bibelen. Her finner vi det profetiske ord. Vårt kall er å rope ut dette ord i verden. Slik følger «den profetiske tale» Guds menighet på jord, og innebærer altså den åndsbårne og aktualiserte forkynnelse av Guds ord, til oppbyggelse formaning og trøst.» (Fra boka Det gjelder Guds folk)

Vil du være med å be Gud drive ut nye forkynnere med profetisk nådegave?

 

 

 

 

Ingen kommentarer: