torsdag 25. november 2010

Vis meg veienVis meg veien, kjære Frelser,
Så jeg mer kan ligne deg,
Til ditt rene, skjønne bilde
Også sees kan i meg.

Du som all min svakhet kjenner,
Du som mine synder bar,
Du, den beste iblant venner,
Kun hos deg jeg trygghet har.

Vi meg veien, kjære Frelser
Til en tro så strek og klar,
At jeg midt i tidens mørke
Ser din klarhet underbar.

Og om ikke livets gåte
Helt kan løses for meg her,
Led meg, Frelser ved din nåde,
Til jeg ser deg som du er.

lørdag 13. november 2010

Bibelens tale om det 6. bud

Det hersker lovløse tilstander i Norge i dag når det gjelder Guds gode vilje om seksualitet og samliv. Gud er vår skaper. Han har gitt oss en bruksanvisning. Å følge denne er det beste og det rette for mennesket.

I dag blir bruksanvisningen latterliggjort og stemplet. Kristenfundamentalist og avleggs gammeldags. Det er som om alle bilmekanikere skulle bli enige om å reparere bilene stikk i strid med bruksanvisningen fra leverandøren. Det må gå galt.

Hva sier Guds ord om ekteskap, samboerskap, homofili, skilsmisse, gjengifte og porno. Følgende er ikke en fyldig utlegging, men noen korte setninger som peker den rette veien.

Ekteskap
Ekteskapet er et forpliktende samliv mellom en mann og en kvinne. De må ha inngått en offentlig pakt og gitt hverandre løfte om troskap inntil døden skiller dem ad. ”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” 1 Mos 1,27

Seksualiteten er Guds gode gave. Ekteskapet er den rette og eneste rette, ramme om det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. En viktig hensikt med ekteskapet er også å få barn. Barn er en velsignelse og en gave fra Gud.

Samboerskap
Det seksuelle samlivet hører kun til innenfor ekteskapets trygge rammer. Samboerskap er derfor synd mot Guds gode vilje. ”Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.” 1 Kor6,18

En kan ikke være kristen og samtidig samboer. Samboerskap er et liv i uoppgjort synd.

Homofil praksis
Etter syndefallet er Guds skapning lagt inn under synden. Dette gjelder også følelseslivet. Mange vil derfor i større eller mindre grad oppleve forvirring i følelseslivet. Noen dras kun mot det motsatte kjønn, noen dras både mot det motsatte kjønn og mot sitt eget. Andre igjen har sterkest følelser mot sitt eget kjønn. Atter andre har dragning mot barn, ja til og med mot dyr.

En kristen bærer også denne gamle natur. Han vil derfor leve i lyset også med sine følelser og bekjenne synden overfor Gud. Å leve ut slike avvikende følelser avviser bibelen med klare ord.

”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” 1 Kor 6,9-10

Skilsmisse
Guds gode vilje er at ekteskapet skal være livslangt. Inntil døden skiller dere ad. Bibelen gir imidlertid åpning for to skilsmissegrunner. For hors skyld og i et ekteskap der den ene er kristen og den andre ikke, og den ikke-kristne ikke vil leve sammen med en kristen.

”Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred.” 1 Kor7,15

”Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.” Matt19,9

Gjengifte
Den som er skilt, gir bibelen ingen åpning for å gifte seg på ny. ”Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.” Luk16,18

”Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.” 1 Kor 7,10-11

”Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann.” Rom7,3

Den som er gjengift, må erkjenne si synd overfor Gud. Han kan imidlertid ikke ha lederverv i den kristne forsamling. ”En menighetstjener skal være én kvinnes mann.”1 Tim3,12 Dette gjelder bl.a. forkynnelse, eldste i menigheten og leder i forening.

Porno
Etter at internett kom, ligger pornografien bare et tastetrykk unna. Dette er blitt en stor fristelse for mange. Jesus sier: ”Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” Matt 5,27-28

Den mann og kvinne som fyller seg med porno, er utro mot sin ektefelle i sitt hjerte. Pornografi er forvrengning av Guds gode vilje for samliv og ekteskap.

tirsdag 9. november 2010

Jesus er synderes venn

Joh 8,3-11: De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?

Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne! 8 Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden.

Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!

Kvinne grepet i hor
I bibelteksten kommer fariseerne og de skriftlærde med ei kvinne som er tatt på fersk gjerning i hor. Moseloven krevde at slike skulle steines, og nå ville de sette Jesus på prøve.

Guds Ord er helt klart, hor er synd. Samboerskap, homofil praksis og utroskap er brudd på det 6. bud. "Den som gjør slikt skal ikke arve Guds rike"(Gal 5,21)

Den som er ren
Fariseerne trodde de hadde en god sak, men Jesus avslører deres hykleri. Fariseerne hadde ikke forstått at vi ikke er rene for Gud, ved å holde buda ytre sett. Nei, synda er så alvorlig at den gjennomsyrer hele mennesket - tanker, sinn, ord og gjerning. En syndig tanke er nok til at du er skyldig på alle punkt i loven.(Jak.2,10) "Den som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne", sa Jesus. I møte med dette Ord trakk fariseerne seg unna, de eldste først.

Jesus synd`res venn
Så sto de alene igjen, Jesus og kvinnen. Jesu budskap til kvinna er det beste budskap som tenkes kan for en synder som er tatt på fersk gjerning: "Heller ikke jeg fordømmer deg." Jesus unnskyldte ikke synda, det kunne han umulig gjøre. For det kostet han hans dyre blod, å kunne tilgi. Men dette hans frelsesverk er så fullkomment at Jesus kan si :"Om synden ble stor. ble nåden enda større"(Rom 5,20). Jesu tilgivelse er fullkommen, han både tilgir og glemmer!

"I de dager og på den tid, sier Herren, skal de lete etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til, og etter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem jeg lar bli tilbake."(Jer 50,20)

Fariseerne gikk bort fra Jesus. Det ble for avslørende for deres fine fasade å være i nærheten av Han.
Synderinna derimot ble hos Jesus og fikk tilgivelse for syndene, frelse og evig liv. Tenk for en herlig byttehandel! Få bytte synda med alle Jesu gode gaver.

"Jesus kalles synd`res venn, derfor kom nå til ham hen! Ta imot hans nådebud, han vil ingen støte ut!
Syng det om og om igjen: Jesus elsker synderen! Bring det budskap til dem hen: Jesus, han er synd`res venn!" (Sangboka nr.188)

Synd ikke mer
"Gå bort, og synd ikke mer!", sa Jesus til kvinna. Frelsen får konsekvenser for livet. Den som er samboer og blir frelst, må gifte seg. Den som arbeider svart og blir frelst, må slutte med det og betale sin skatt. Den som er frelst har fremdeles den gamle syndige natur. Men han kan ikke leve i synda, unnskylde den, men vil leve i lyset med livet og i en avhengighet av Frelseren.

"Da nå altså Kristus har lidt i kjødet, så må også dere væpne dere med den tanken, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i legemet."(1 Pet. 4,1-2).