fredag 22. april 2011

O hode høyt forhånet

                                         Langfredagssamling i Lebesby kirke 2011


O hode høyt forhånet,
Med blodig sår og ve, tornekronet
Til smerte, spott og spe,
O hode som var hedret
Og tilbedt inderlig,
En nå så dypt fornedret:
Vær hilset hjertelig!


Min Jesus, du er såret
For mine synder så,
Jeg burde selv ha båret
Den straff som på deg lå.
Se hit! Her står jeg arme.
Fordømt til vredens ris,                                        
Deg over meg forbarme.                                                   
Ditt nådeglimt meg vis!

Å. vil du kjennes ved meg!
Min hyrde. se ditt får!
Å, favn meg. styrk meg. led meg,
Så ussel som jeg står.
Med fred du meg husvalte,
Din bønn for meg du bad,
Din Ånd til hjertet talte
Og gjorde meg så glad.

Så vil jeg til det siste
Hos deg ved korset stå.
Deg vil jeg aldri miste
Og aldri fra deg gå.
Når du i døden segner.
Da tar jeg deg i favn
Og trøstig meg tilegner
Ditt dyre frelsernavn.

Når jeg herfra skal vike,
Da vik du ei fra meg,
Og når jeg ned skal stige
I graven. vis meg deg!
Når da mitt eget hjerte
Er klemt i siste nød.
Forkort min angst og smerte,
Du som for meg er død!

Vær du mitt skjold, min bue.
Når jeg min avskjed tar.
La meg ditt åsyn skue
Som det på korset var.
La dette syn meg binde
Til deg i takk og tro.
Så skal jeg seier vinne.
Og du gjør døden god.

Jeg takker deg av hjerte.
Fra dypet av min sjel,
Min Frelser, for din smerte.
Du ville meg så vel!
Jeg ber, O Jesu Kriste,
Ved troen hold du meg;
Når øynene vil briste,
Da la meg dø i deg!

tirsdag 5. april 2011

Katolsk eller kristen?

Det er en trend i tiden at kristne vil samles på tvers av alle teologiske skillelinjer. Pinsevenn, lutheraner og katolikker må stå sammen, hevdes det. Det kan ikke bli vekkelse, hvis vi kristne ikke kan stå sammen. Det er et dårlig vitnesbyrd utad til verden å ikke ville samarbeide, er sterke toner i dag.


I Dagen 4. april er det en reportasje fra konferansen ”Called” i Bergen. En av talerne her var katolikken Arnfinn Haram, og møtene foregikk i Misjonssambandets lokaler. Her var NLMere, katolikker, Normisjonsfolk, Frikirka og Ungdom i Oppdrag sammen.

I artikkelen blir det hevdet at ”misjon er også katolsk.” En katolsk representant sier at” det er viktig for kristne å stå sammen om evangeliet, på tross av teologiske forskjeller.”

Dette høres fromt og rett ut, men bære galt av sted. I Sør-Amerika driver vi i NLM misjon blant katolikker, i Norge inviteres en katolikk til NLMs talerstol i Bergen.

Luthersk teologi sier: ”Troen alene”. ”Nåden alene.” ”Skriften alene”. Katolikkene sier: ”Troen og gjerninger”. ”Skriften og tradisjonen.” Få kjente katolsk teologi så godt som Carl Fr. Wisløff. Han sa en gang at han trodde det fantes frelste katolikker, men det måtte være på tross av den katolske lære.

Bibelen er klar på et Jesus er den eneste veien til himmelen. (Ef 2,8-9, Joh 14,6, Ap.gj 4,12). Den katolske lære viser folk bort fra evangeliet. Derfor trenger katolikken å vende om fra sin tro, for å bli frelst. Det er derfor umulig for en troende kristen og stå sammen om misjon med katolikker. Tvert imot, vi må drive misjon blant katolsk troende.

Paulus skriver i 2 Kor 11,3ff at han frykter for at korintierne skal vende seg bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer noen og forkynner en annen Jesus, tåler de det så gjerne.

Det er en slik falsk fromhet vi også er vitne til i dag. Det er tidsriktig å stå sammen, på tross av teologisk uenighet. Så ser man ikke at man er med å føre ungdommen bort fra Jesus i stede for til Ham.

Den siste tid før Jesu gjenkomst er søvnens tid. Det er tid for å rope ut: ”Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.” (Ef 5,14)