lørdag 26. januar 2013

Åndelig sovemedisin


Jeg blant dem som ikke har problem nattesøvnen, snarer tvert imot. Men jeg kjenner noen som nest hver natt har problemer med å få sove. De må gå på sovemedisin. Det er visst et rikt utvalg av den slags hjelpemiddel på apotekene.

Åndelig talt finnes det også mye sovemedisin på markede. Men den har motsatt effekt av apotekenes. Apotekenes medisin er til hjelp for pasienten, den åndelige sovemedisin er til alvorlig skade. Jeg vil kort og i stikkordsform nevne noen av djevelens sovemedisiner. Utvalget er dessverre mye større.

Vrang lære og bibelkritikk
Får djevelen oss bort fra Ordet, får han oss snart dit han vil, er det en som har sagt. Noen forkynner ikke direkte vrangt, men evangeliet blir fortiet. Det tales om oljeboring i nord, om samenes retter til land og vann og om urettferdighet landene imellom. Men det viktigste av alt, blir sjeldent forkynt: At folk må omvende seg og bli frelst. Guds Ord får ikke sette dagsorden. Da må det gå galt.

Bibelkritikken er åndeig gift. Vi hører så alt for ofte at bibelens tale fornektes. Det kan gjelde de to utganger på livet, himmel eller helvete. Det kan gjelde Bibelens veiledning i etikken angående homofili, fosterdrap osv. Satans tale i paradis lyder minst like intenst i dag. Har Gud virkelig sagt? Folk hører gjerne på denne forkynnelse og blir lullet i søvn.

Svermeri
Hva er svermeri? Jan Bygstad forklarer det slik: ” Først og fremst det at en skaper et skille mellom Ordet og Ånden, slik at en mener seg å oppleve Åndens direkte tiltale i eget hjerte: Uavhengig av det ytre Guds ord hører en «Guds røst» i sitt indre. Denne åpenbarer Guds vilje og er samtidig er vitnesbyrd om at en står i fortrolig samfunn med Gud. De som slik roser seg av direkte tilgang til Gud, opptrer ofte med stor selvsikkerhet, og mener seg å kunne bedømme alle ting og alle lærer i kraft av sin særlige åpenbaringskunnskap.

Reformatorene avviste konsekvent alle slike krav på å ha direkte tilgang til Gud. For Ånden er i følge Skriften bundet til det ytre Skriftens ord (Joh 6:63; Gal 3:1ff), og gis aldri uten eller uavhengig av dette ytre ord – lest eller forkynt. Det er ikke tilstrekkelig å kreve at slike «åpenbaringer» ikke må være i strid med Skriften. Nei, enhver åpenbaring, røst eller visjon som kommer fra den troendes eget hjerte, må prinsipielt forkastes.”  Kommer vi på avstand fra Skriften eller får noe i tillegg, kommer den åndelige søvn snikende.

Kald og død rettroenhet
Djevelen vil gjerne at vi skal bli så opptatt med at læren må være rett, at vi glemmer Læreren. Den kalde og døde rettroenhet blir opptatt av å passe på andre og gjerne irettesette på kjølig måte. Menigheten i Efesus skremmende eksempel på det. De hadde alt rett i sin gudsdyrking, men hadde forlatt den første kjærlighet, Jesus. Slik dysses en i søvn av egen fortreffelighet.

Materialismen
Da Israelsfolket stod ved grensen til det lovede land, kom Moses med en formaning til dem: Glem ikke Herren! Folket skulle nå inn i et land som ville gi dem rikdom og velstand. Da var faren stor for at rikdommen ville kvele gudslivet. Velstand og havesyke tar Guds plass, og søvnen får overhånd.

Djevelen en tusenkunstner. Får han ikke i deg det ene sovemiddel, prøver han med neste.

Våk derfor
Hvordan kan du holde deg våken? Hvordan unngå denne falske sovemedisin? ”Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.” Hebr 12,1-2

 Lev i Ordet. I syndserkjennelse som driver til Kristus og dermed en levende avhengighet av syndenes forlatelse. Kristus og Ordet. På dette punkt kommer ikke en kristen lenger. Den som Jesus får holde våken, han får stadig avslørt sin syndighet og sløvhet. Han finner aldri noe hos seg selv å bygge saligheten på. Han har sitt eneste håp i Jesus. Og på denne plassen er det også arbeidslysten kommer. Når Jesus er så ufattelig god mot meg, må alle andre også få del i denne frelse.


torsdag 24. januar 2013

Jobs kamp og vitnesbyrd


Job er en helt spesiell person i Bibelen. Forkynnelsen og sjelesorgen vi møter i denne boka har vært til hjelp for mange.

Det bildet vi får av Job i starten av boka er veldig fint. Gud gir han vitnesbyrdet at han ”fryktet Gud og holdt seg fra det onde”(1,1) Han hadde også en brennende omsorg for sine nærmeste: ”Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Job alltid.” (1,5b). Og til Satan sier Gud om Job: ”Det er ingen på jorden som han.”
 
Store prøvelser
Så tillot Gud at Job ble hardt prøvet og fristet. Han mister eiendommen og barna sine. Da vitner han i sin nød: ”Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet! Under alt dette syndet ikke Job, han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham.” (1,21b-22).

Prøvelsene til Job fortsetter. Ikke minst gjennom dårlige råd fra vennene. Da kommer han med dette sterke nødropet:Å jord, dekk ikke mitt blod! Måtte det ikke være noe sted hvor mitt skrik stanser!” (16,18)
 

Ingen av oss er prøvet så sterkt som Job. Men alle har sitt, stort eller litt, himlen alene for sorger er kvitt. Jeg har mange ganger fått hjelp av dette Job sitt vitnesbyrd når jeg har tunge stunder. For det er et stort lys midt i mørke. ”Se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som taler min sak. Min talsmann er min venn. Med gråt ser mitt øye mot Gud, og han taler menneskets sak for Gud, slik en mann ber for sin neste. (Job 16,19-2)

Kristus mitt liv
Også nå! I livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund.  Hvordan du enn har det du frelste venn, du har et vitne i himmelen, en som taler din sak, en talsmann, en venn, en som ber for deg. Hvem er dette? Jesus!

”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. (Kol 3,1-4)

Du som er frelst har din skatt i himmelen. Jesus er en soning for våre synder. Alt var med på Golgata. Intet var glemt. Kristus er ditt liv. Hans fullkommenhet er din. Han holdt hvert eneste bud, han gjorde alle gode gjerninger Gud ba han å gjøre. Han er fullkommen! Dette liv er ditt – Kristus vårt liv!

Jesus går med hele veien
Videre vitner Job om Jesus at han er ditt vitne, din venn, din talsmann og forbeder. Også nå i din situasjon. Slik du har det nå, med din sykdom, urolige tanker, kamp mot synden. Jeg synes det er sterkt at Job kan avlegge et slikt vitnesbyrd mitt i sin ufattelige nød og med venner rundt seg som bare gjør situasjonen verre.

Men vitnesbyrdet er sant og derfor sier dette mest om Jesus. Når han fører deg på gode veier, og når han fører deg på veier som er uforståelige og onde, da ser han hele tiden hva som tjener deg til det beste og har omsorg for deg like til døden på korset. Han taler din sak for Gud. Du er i de beste hender.

Bitterhet og omvendelse
Så gikk det ikke så bra med Job i fortsettelsen. Han ble bitter både på vennene og på Gud. Bitterheten er ei farlig synd. Asaf ble også bitter og sa om seg selv at han var som et dyr mot Gud. Det ligger så nær for vår gamle natur å bli bitter når vi møter motgang. Kanskje er det farligst når en lider urett. Når andre åpenbart har gjort noe mot meg som er galt, men så er det jeg som må lide. Bitterheten er ei synd du må fly fra, den fører kun en vei og det er bort fra Gud.

Men Gud fikk berge Job til slutt. Han innså si synd og bekjente: ”Bare det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.” ( Job 42,5-6) Er ikke det et fint vitnesbyrd. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg Gud, men nå har jeg mitt øye sett deg. Når en synder får se Jesus, kommer også syndsbekjennelsen, ”derfor kaller jeg alt tilbake og angrer i støv og aske.”

Se på Jesus
Guds ord bruker dette bilde mange steder om det å bli frelst og å leve som en kristen: Å se Jesus. ”Mitt øye har sett deg” sier Job. Evangeliet er skjult for den som ikke er frelst. Bibelen taler om et dekke for øynene. Det har sikkert du også opplevd. Plutselig så du inn i evangeliet slik du ikke hadde gjort det før. Du så at det var for deg at Kristus på korset hang.


For vår misgjerning ble han knust, I slektens sted han gikk,
All verdens synd på ham ble lagt, Hver fange frihet fikk.

Vår synd ble helt utslettet da Den ble på Sønnen lagt.
Han ropte ut på Golgata De ord: Det er fullbrakt.

I havets dyp vår synd forsvant Ved Jesu offerdød.
En håpets stjerne da opprant For syndere i nød.

Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last,
Når alt tilregnet ble Guds Lam, Til korset naglet fast?

Å sjel, som fryktsom vandrer om Og lengter etter fred:
Din synd er slettet ut av ham Som døde i ditt sted!


Må Herrens Ånd ta dekket bort Så syndere kan se
At det som er ved Sønnen gjort, Gjør sjelen hvit som sne!

tirsdag 15. januar 2013

Kvitsund under press


Nok en gang har media laget en stor sak om kristendomsundervisningen ved Kvitsund gymnas. En av elevene ved skolen har sendt en klage på undervisningen til offentlige myndigheter. Dette har media slått stort opp.

Sakens kjerne gjelder undervisningen i kristen etikk, og særlig undervisningen om fosterdrap og homofili. En av kristendomslærerne ved skolen har skrevet et hefte, ”KRISTEN ETIKK. Aktuelle etiske emner i lys av kristen etikk”. Her tar han opp aktuelle tema som troen og livet, det 6. bud, menneskeverd, forvalteransvar, selvbilde og rusproblematikken.

Forfatter er Eivind Gjerde, som også er nestleder i regionsstyret for NLM Region Sør. Kapittelet om fosterdrap er skrevet av Asbjørn Nordgård, som bl.a. er tidligere rektor ved Tryggheim v.g.s. Heftet er ikke en del av pensumlitteraturen, men er tilleggsstoff.

Homofili
Det ene emnet som har fått oppmerksomhet i media er homofilisaken. Her tar heftet fram ulike forklaringer på hvorfor noen mennesker utvikler følelser med tiltrekning til det samme kjønn. Heftet viser bl.a. til amerikansk forskning som antyder at noen får slike følelser på grunn av en skade i barnets tidlige utvikling som skyldes en fjern far og en alt for nær mor (gjelder gutter). Andre forklaringer kan være seksuelle overgrep og overopptatthet av pornografi. Men heftet konkluderer med at for mange vil ingen av disse forklaringene passe, ”deres homofile orientering vil stå som noe uforklarlig.”

Videre sies det noe om bibelens syn på homofili, bl.a. ut fra tekstene i Rom 1,25-27 og 1 Kor 6,9-10. Heftet orienterer videre om mulighet for å bli fri disse følelsene bl.a. ved hjelp av terapi, forbønn og sjelesorg.

Fosterdrap
Det andre punktet som media og politikere har kritisert, gjelder abort. I heftet blir det orientert om forskjellen på spontan abort og provosert abort. Konsekvensene av den norske abortloven blir lagt fram. Provosert abort vurderes så i bibelens lys, og konklusjonen er klar. ”Provosert abort er brudd på det femte bud.” Til slutt blir det tatt opp noen vurderinger ”når liv står mot liv.”

Kristen etikk
Undervisningen som blir gitt i dette heftet er i overensstemmelse med Guds ord, og det som er blitt undervist i NLM gjennom hele vår historie. Inntil for 30 år siden var også dette allment akseptert.

Nå er Norge dessverre avkristnet, og toleransen for kristen etikk er lav. Det er underlig å høre AUFs Eskil Pedersen kreve at statsstøtten til Kvitsund må trekkes fordi skolen underviser som Guds ord i etiske spørsmål. Borte er solidaritet, nestekjærlighet og åpenhet. De fine honnørordene gjelder visst bare de som følger sosialdemokratiets humanetiske tankegang.

Klarer vi å stå imot presset?
I 1 Kong 22 fortelles det om kong Akab som vil gå til krig mot Syria. Han spør profetene i landet til råds. Disse taler kongen etter munnen og sier at han vil vinne krigen. Akab fikk hjelp av nabokongen i Juda, Josafat, men han var ikke rolig for at det var sannheten som profetene kom med. Han spør derfor om det ikke er flere profeter å spørre. Da får han høre at profeten Mika ikke er spurt til råds, ”fordi han ikke profeterer godt om meg”. Mika blir hentet og presset til å tale slik de andre profetene gjorde. Men til slutt våger han å løfte fram Guds ord, noe som var stikk i strid med alle falske profeters råd.

Dette presset er sterkt også i vår tid. Folket vårt vil ikke høre Guds tale. Derfor ser vi at den religiøse hop følger verdens syn. Mang en Guds ”profet” har også gitt etter i striden og taler myndigheter og media etter munnen.

Vi står derfor i en bekjennelsessituasjon nå. Vil vi fortsatt tale som Guds ord, eller vil vi gi folket det som ”klør dem i øret”.For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” 2 Tim 4,3

Ledelsen ved Kvitsund trenger vår forbønn i denne tid. Det samme gjør ledelsen vår i NLM. Og ikke minst kristendomslærerne ved Kvitsund, som nå er under hardt press. La oss be om å få være sannheten tro i kjærlighet.

torsdag 10. januar 2013

Velkommen til Jesus


Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst. Også du! Det var for deg at Jesus kom til jord for 2000 år siden. Nå kommer han snart igjen for å hente sine til himmelen. Han vil så gjerne ha deg med!

Hvorfor kom egentlig Jesus til jord, og hvorfor måtte han gjennom så mye vondt?

Guds vektskål
Gud skapt oss mennesker til å leve sammen med seg for alltid. Derfor skapte han oss som bare gode, og helt uten synd. Men så skjedde det fryktelige at Adam og Eva syndet mot Gud, og denne synd går i arv til alle mennesker.

Derfor kunne vi ikke være sammen med Han lenger. For vi som er syndere kunne ikke overleve sammen med den rene og hellige Gud. Det står mange fortellinger i Bibelen vår som forteller oss viktige ting om vårt forhold til Gud. I Daniels bok står det om kong Belsasar. En gang laget han til et stort selskap. I dette selskap brukte han noen beger som var stjålet fra tempelet i Jerusalem. Dette var synd mot Gud.

Under selskapet kom det plutselig ei skrift på veggen: "Mene, mene, tekel, urfasin" Kongen ble redd og tilkalte vismenn for å tolke skrifta, men ingen forsto noe som helst. Til slutt tilkalt kongen Daniel. Daniel ba til Gud og fikk tolkningen: Gud vil ta kongedømme fra deg konge, og gi det til en annen! Veid er du på vektskål og funnet for lett (Tekel)

Kongen var plassert i Guds vektskål, og var alt for lett. Han holdt ikke mål. Ser du for deg ei gammel vekt. Ei stang opp, ei stang på tvers oppå denne stanga. Ei skål hengende i hver ende av den liggende stanga. Så er Guds vilje med våre liv plassert i den ene skåla. Du er plassert i den andre. Hvordan går det med deg? Holder du mål eller stiger du rett til værs? Hva er Guds vilje og bud: Du skal ikke lyve! Du skal ikke stjele eller ha lyst til å stjele! Du skal hedre far og mor! Osv.

Sannheten er at du har brutt all Guds bud, derfor stiger vekta rett til værs. Du kan ikke være sammen med Gud. Og en ting til.  Fordi vi har syndet mot Gud, er vi skyldige til straff.

Stedfortrederen Jesus
Bibelen forteller oss noe veldig fantastisk. Selv om du har syndet mot Gud, elsker han deg så høyt at han var villig til å sende sin sønn, Jesus, til jord for å åpne en vei til himmelen for deg. Da var det to ting han da måtte gjøre.

Han måtte leve som et menneske uten å synde. Han måtte holde alle Guds bud. Klarte han det? Ja, Jesus gjorde aldri noe galt. Han tenkte aldri noen syndig tanke. Når du tar imot Jesus som din frelser, kommer Han opp i vektskål. Da kommer skåla på rett plass - da holder du mål I JESUS! Vil du ikke tro på Jesus kan han ikke være i di skål, da holder du ikke mål. Men Jesus holder mål for deg, du som tror på han

Men dette var ikke nok. Jesus måtte gjøre en ting til for deg. Du har syndet mot Gud. Derfor fortjener du straff. Akkurat som når du skylder noen penger, må du betale tilbake. Men du har ingenting å betale Gud med. Den regningen var det bare Jesus som kunne betale. Det gjorde han i påsken. Da bar han dine synder til korset. Der straffet Gud Jesus i stede for deg. Så får du gå fri.

Det fortelles fra en skole for gutter som hadde problemer med oppførselen. Her gikk de på skole og her bodde de og her sov de. Det var mange strenge regler. Bl.a. var det strengt forbudt å låne robåtene som var på skolen. Brøt de reglene, fikk de ikke bare kjeft, men ris på rompa med bjørkekvister!

En dag ble en liten gutt fristet. Han så ingen voksne, og tok derfor en liten tur med en av båtene. Men han ble snart oppdaget og hentet i land. Han forsto at nå ventet det ris, og begynte å gråte. Da kom det en større gutt løpende. Det var storebroren. Han sier noe merkelig til de voksne: Ta og gi meg ris i stede for bror min. Og tenk, de voksne gjorde som han sa. Storebror som ikke hadde gjort noe galt, fikk ris, mens lillebroren som hadde brutt reglene gikk fri.

Slik var det med Jesus. I påsken tok han straffen som du skulle hatt, så får du gå fri! Derfor er jeg så glad i å høre om Jesus og hva han har gjort for meg. For da vet jeg at når jeg tror på han får jeg være med han til himmelen. For det er nok det som Jesus gjorde.

Kom til Jesus du også
Også du er velkommen til Jesus. ”Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg!” Jesus innbyr deg i dag: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” Jes 1,18.

(Andakt på påskesamling for barn)