torsdag 17. september 2009

Dans og drama

For omlag 15 år siden skrev jeg et lite hjertesukk i avisa Dagen om bruken av drama i kristen virksomhet.

Nå leser jeg i samme avis at dans og drama fremdeles er brukt i møtesammenheng på bedehus. Mitt lille hjertesukk er derfor like aktuelt i dag. Her følger en reprise:


Når vekkelsen stilner og religiøsiteten øker, avtar troen på Guds Ord som virkemiddel for å vinne sjeler for Guds rike. En tar "den formørkede forstand" i bruk for å finne mer moderne virkemidler som kan nå inn til folk som ikke er vant til å høre.

Ett slikt virkemiddel er drama. En prøver å vinne mennesker ved skuespill. Mange av dramaets forsvarere sier selvsagt at dette ikke skal fortrenge forkynnelsen, men være ett supplement. Men hva skal det supplere? Trenges noe tillegg til forkynnelsen? "..fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap."(1 Kor 1,21)

Personlig beklager jeg dypt at det nå åpnes for drama også på mange bedehus. Jesus sier at vi skal forkynne Ordet. Guds Ord er virkekraftig. Troen kommer ved hørelsen! Erfaringen viser at når et menneske gjennom forkynnelse får avslørt sin egen synd og blir fornyet ved evangeliet, blir skuespill uaktuelt. Da blir det om å gjøre å nå ut med Ordet om korset, få avlegge et vitnesbyrd om hva Jesus har gjort for meg.

I ei tid der møtevirksomheten avtar og det blir stadig vanskeligere å få til lengre møteserier, trenger vi å styrke og oppmuntre Guds folk til ikke å miste troen på forkynnelsen som Virkemiddelet. "Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?" (Rom 10,14). La oss slutte å bruke drama,


FORKYNN ORDET!

tirsdag 1. september 2009

Stem for livet!

Den rødgrønne regjeringen har hatt en stø kurs for å få fjernet våre kristne grunneverdier. Det ligger i den sosialistiske ideologi å være antikristelig. At det gamle bondepartiet, Sp, har valgt en slik kurs overrasker mer.

De kristne grunnverdier, ut fra bl.a. Guds 10 bud, har vært til stor velsignelse for landet vårt. Det er derfor ei ulykke for landet at kristendommen holder på å erstattes med hedenskap.

Jeg savner denne prinsipielle debatten i valgkampen. For mange ser det ut til å være avgjørende for partivalg hvor fort båten i Yter-Namdalen skal gå, eller om vi skal ha noen ekstra kroner i skattelette eller ikke.

Når noen få mink og rever blir behandlet dårlig, blir det stort oppstyr. Når noen fugler blir tilgriset av olje, brukes kr.10.000 per fugl for å berge den, den siste måneden før den likevel blir skutt i jakta. Når 15.000 ufødte barn blir tatt livet av hvert år, er det nesten ingen som reagerer. Nå er det også et parti som vil åpne for å ta livet av gamle og syke som ønsker å dø før tiden.

Ekteskapet er for en mann og en kvinne som offentlig lover troskap livet ut. Nå forvrenges ekteskapsbegrepet ved at det er åpnet for at to av samme kjønn kan inngå ”ekteskap”. Stikk i strid med Guds 6. bud.

I skolen har barna i århundrer fått undervisning i den kristne tro og etikk. Denne arven har de rødgrønne fått fjernet. Nå er det snart bare SVs humanetiske religion som er akseptert i den norske skole. SV vil til og med kutte støtten til kristne privatskoler hvor foreldre som ønsker kristen opplæring for sine barn, til nå hatt et alternativ til den avkristna offentlige skole. I toleransens navn, blir man diktatorisk.

Det er snart valg. La ikke bagateller avgjøre hvem du stemmer på. Landet trenger en ny kurs. Stem på dem som vil verne livet fra unnfangelse til naturlig død. Stem på dem som ønsker å ta vare på de kristne grunnverdier. Stem for livet!