søndag 9. oktober 2011

Rådsmøtet 2011Rådsmøtet 2008

De er tid for nytt rådsmøte i NLM. 21.-23. oktober samles valgte representanter fra de ulike regionene på Holmavatn. Viktige saker er tilbehandling også denne gang.

I følge Utsyn 07.10.2011 er det tre hovedsaker som er til behandling. Spørsmål om tjenestedeling mellom mann og kvinne, samlivsetikk og ungdomsarbeid.

Jeg har vært utsending på de siste seks rådsmøtene, og var valgt av kretsmøtet i Namdal også denne gang. Men siden jeg har flyttet fra Region Midt-Norge, vil en annen ta plassen min. Jeg har derfor ikke lest sakspapirene, men vil gjerne komme med noen tanker om de aktuelle temaene.

Tjenestedeling
Spørsmålet om kvinners stemmerett i GF og ulike tjenester for menn og kvinner har vært et uromoment i organisasjonen vår. Etter at hyrde og lærefunksjonen ble flyttet fra GF til Rådsmøtet i 1997, har det vært ro på overflaten, men en har merket en viss uro i enkelte sammenhenger.

GF i Bergen i 1991 vedtok at det ut fra Bibelen skal være en tjenestedeling mellom menn og kvinner i NLM. Det ble også sagt noe om hvilke stillinger som er hyrde- og lærestillinger, og som derfor kun menn kan ha.

Hovedstyret har gjort noen endringer angående noen stillinger som er blitt åpnet for kvinner. Det gjelder bl.a. noen stillinger på hovedkontoret og på misjonsmarken og nestformannen i regionsstyrene. Personlig beklager jeg disse endringene. Etter min vurdering trenges heller en innstramming av hvilke stillinger dette gjelder, enn en liberalisering. For utdyping, se min bloggartikkel:  http://blogg-ove.blogspot.com/2009/05/tjenestedeling-mellom-menn-og-kvinner.html

Rådsmøtet er nå øverste organ i NLM i læresaker. Jeg er derfor glad for at HS nå tar denne saken til Rådsmøtet, og oppfordrer møtet til fortsatt troskap mot Guds ord i dette spørsmålet der Bibelen er direkte i motsetning til samfunnets rådende likestillingsideologi.

Samlivsetikk
Den neste saken som i følge Utsyn skal til behandling, gjelder spørsmålet om samboerskap og gjengifte. Det er viktig at også denne saken blir drøftet. Selv om NLM lærer i tråd med Guds ord på dette området, er det viktig at veiledningen gjentas for nye generasjoner.

Ekteskapet er i følge Bibelen et offentlig løfte om troskap inntil døden skiller ad, mellom en mann og en kvinne. Samboerskap er ikke ekteskap, og derfor synd mot det 6 bud.

Gjengifte er i følge Guds ord ikke tillat så lenge ektefellen som en er skilt fra lever. Dette er Bibelen helt klar på. Samtlige bibelord som omtaler dette, og det er mange, levner ingen tvil i denne saken. Det er kun et bibelord i Mat 19, som er blitt brukt til å åpne for gjengifte ”for hors skyld”. Men ser vi dette uklare ordet i sammenheng med alle klare, kan vi ikke konkludere på annet vi enn at det ikke finnes noen åpening for gjengifte i Guds ord.

Mer enn noen gang trenges sunn og klar veiledning innen samlivsetikken. Denne veiledning må gis både ut fra teologisk begrunnelse, men også med et sjelesørgerisk sikte. Mange som blir frelst i dag har en broket fortid på dette området. Det er derfor viktig å gi hjelp til hvordan vi skal forholde oss, bl.a. med tanke på tjenesten i Guds rike.

Ungdomsarbeid
Ungdomsarbeidet er det tredje emnet Utsyn nevner. Temaet er: ”Mulighetenes tid – kristen tro og misjon blant unge nordmenn i dag.” Dette er et veldig vidt tema. Uten å ha saksdokumentene for hånden, er det vankelig å gi noen kommentarer.

Når det gjelder ungdomsarbeidet generelt vil jeg likevel nevne:

1. Forkynnelsen må være det sentrale i alt ungdomsarbeid. Det må gis god tid i samlingene til forkynnelse av Guds ord, tuftet på vår luthersk rosenianske arv. Vekkelsestonen må ikke forstumme i vårt ungdomsarbeid. Ungdom oppvokst i barnetroen må få hjelp til å ”komme gjennom” til et bevisst liv med Jesus. Der synden blir stor blir nåden enda større. Ungdommen som ikke er frelst må få hjelp til ikke bare å bli en del av det kristne miljøet, men bli født på ny ved forkynnelsen av evangeliet. Dette står ikke i vår makt, men er et verk av Den Hellige Ånd.

2. De eldre må oppmuntres til større frimodighet til å slippe ungdommen til med sine nådegaver. Noen steder er det ingen unge til å overta, man alt for mange ganger hører vi om trofaste ledere som står alt for lenge i sine oppgaver. Slipp ungdommen til, under sunn hjelp og veiledning.

3. Vi har de siste årene opplevd på mange bedehus at de unge og de eldre samles på hver sine samlinger uten å møtes. Dette er en ulykke for misjonsarbeidet vårt, og i strid med måten Guds ord anviser oss. Unge og eldre trenger hverandre. Dette må det arbeides med framover, for å spleise de unge og de eldre sammen på Bibelens og NLMs grunn.

4. NLM har pietistiske røtter. En av følgene av det har vært at formaningen i Rom 12,2 har vært sterkt poengtert. ”Skikk dere ikke lik med denne verden”. En ønsket ikke å trekke inn verdens virkemidler på bedehuset. Det ble i klare ordelag advart mot bl.a. dans og den ”verdslige” popmusikken.

På dette området har det skjedd en revolusjon i NLM de siste 20 år. Nå har en inntrykk av at hvis bare forkynnelsen er god, er en fri til å bruke de virkemiddel en ønsker. På årets UL ble det for eksempel danset under en av konsertene, og dette ble applaudert av noen av våre ledere som ble intervjuet av avisen Vårt Land.

Her trenger vi en oppvåkning. Ikke for at vi skal drive arbeidet slik vi alltid har gjort, men fordi Bibelen faktisk har noe å si oss om hvordan vi skal ferdes i Guds forsamling og i forholdet til verden. Jeg ser med spenning, men dessverre ikke stor forventning, fram mot rådsmøtets uttalelse på dette feltet.

Be for rådsmøtet
Det viktigste vi som ikke skal delta på rådsmøtet kan gjøre, er å be for utendingene. Be om at de må få visdoms og åpenbarings ånd, til å handle og tale i overensstemmelse med Autoriteten, Guds ord.

onsdag 5. oktober 2011

Frukt av vekkelsenDet er møteuke på Førre bedehus. Fredag kveld 23.9, synger Aksjonskoret. Det har medlemmer fra Tysvær og Haugesund, og er en frukt av vekkelsen i Aksdal for tre år siden.

Høsten 2008 hadde NLMs foreninger i Tysvær kommune planlagt en to ukers teltmøteserie. Teltet var plassert på Frakkagjerd, og misjonsfolket så med spenning fram mot møtene. Talere var Wencke Østebø og Nils Kåre Strøm.

Oppslutningen om møtene var stor, og flere som ikke gikk på møter til vanlig, kom innom. Men i løpet av de to ukene møtene varte, var det ingen som bekjente at de ville ta imot Jesus som sin frelser.

Når de to oppsatte ukene var over, var det vanskelig å bli rolig for å slutte av møteserien. Det ble derfor bestem å fortsette med møter i Aksdal kirke. Det viste seg å være en rett beslutning. Etter kort tid var det noen som ville bli kristne. Møtene fortsatte gjennom hele vinteren. Når de ble avsluttet i april 2009, hadde ca 20 tatt imot Jesus som sin frelser.

Asbjørg og Tor Inge Nesbjørg i Førre var aktivt med under vekkelsen. De ser med stor takknemlighet tilbake på den spesielle møtevinteren. -Det var veldig oppmuntrende at så mange ble frelst, og at de fleste fremdeles er med i venneflokkene. Møtene ble også til fornyelse for dem som var Guds barn.

Asbjørg og Tor Inge vil gjerne oppmuntre misjonsvennene i regionen til å arrangere lengre møteserier.  Guds ord trenger ofte tid til å gjøre sin virkning. At vekkelsens tid ikke er forbi, er det som skjedde på Aksdal et godt bevis på, sier de.

”Jesus så alltid på synderen først, det ble meg min redning og fred.” Aksjonskorets sang er oppbyggelig og oppmuntrende å lytte til. Koret består av noen av de nyfrelste og en del av dem som har vært med på himmelveien ei stund.  De har øvelse hver 14. dag. -Koret har vært med å spleise oss sammen, sier Tor Inge. Han gleder seg over å få være med å vitne om Jesus også på denne måten.