onsdag 24. juni 2015

Takk til hovedstyret


NLMs hovedstyre 2012-2015
 
NLMs hovedstyre har trukket fra programmet en av sangerne som var satt opp på årets generalforsamling. Det fortjener de takk for.

Denne sangeren sto nylig fram i Dagsrevyen på NRK og sa at hun ønsket full åpenhet for homofilt samlevende i kirken. Hun, Bjørn Eidsvåg og flere andre artister skal gi ut ei plate til støtte for liberalisering av kirken.

Guds ord taler klart og utvetydig om at det er synd for to av samme kjønn å leve sammen seksuelt. Fordi Guds ord sier det slik, ønsker vi i NLM å si det samme i forkynnelse og veiledning. Det får også konsekvenser for hvem vi kan bruke på våre samlinger. Ikke bare som forkynnere, men også som sangere.

Vi har ikke mulighet til, eller ønske om å kontrollere hva hver sanger eller hvert enkelt medlem i kor og musikklag mener i ulike teologiske spørsmål. Men når en sanger aktivt går ut og forkynner vrang lære, utelukker han/hun seg selv for tillit i våre forsamlinger.

Det var derfor gledelig og nødvendig at HS reagerte umiddelbart etter dette innslaget i Dagsrevyen, og trakk vedkommende fra programmet. Hjertelig takk for klar tale og klar bekjennelse.

Nå er det ikke første gangen dette skjer i vår organisasjon. I 2011 trakk Region Øst en annen artist fra sitt regionårsmøteprogram med samme begrunnelse som nå. Dette burde lære oss å være mer bevisst på hvem vi spør til våre arrangement og møter. Dette gjelder ikke minst på våre profilerende stormøter.

Sangen i Guds forsamling er ikke underholdning. Den er forkynnelse og vitnesbyrd. Da må teksten ha et klart bibelsk innhold og musikken må støtte under teksten. Da, som ellers, betyr det også at ikke livet og læren til den den som synger, slår i hel budskapet i sangen.fredag 12. juni 2015

Generalforsamlingen for NLM 2015


 
Det nærmer seg tid for ny generalforsamling for Misjonssambandet. Dette er en storsamling for misjonsvenner fra hele landet, og arrangeres i år på Randaberg 7.-12. juli.

Selve årsmøteforhandlingene foregår fra onsdag 8. til fredag 10. juli. På sakslisten står ordinære saker som konstituering, årsmelding, regnskap, rapport fra protokollkomiteen, profilforedrag og valg. I tillegg skal generalforsamlingen avgjøre om det skal opprettes et kirkesamfunn innen NLM og det er foreslått noen grunnregelendringer.

Hovedstyret har sendt ut et forelegg på 54 sider, med presentasjon av de ulike sakene. Jeg vil her kommentere et par av disse.

1. Grunnregelendringer

Hovedstyret foreslår en rekke endringer i NLMs grunnregler. Mye er kun praktiske justeringer og oppdateringer i forbindelse med at det på forrige GF ble vedtatt opprettet egen ungdomsorganisasjon i NLM. Men det er også noen prinsipielle endringer.

Endring av formålsparagrafen
HS foreslår å stryke fra formålsparagrafen, §1: «Vi vil utdanne, sende og underholde misjonærer, og utdanne og underholde nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene, særlig i Kina, men også i andre land.» Istedenfor denne setningen vil HS sette inn: «I særlig grad vil NLM prioritere arbeid blant de folkegruppene der Kristi navn ikke er kjent.»

I §20 står det at «forandringer ikke må komme i strid med NLMs formål og prinsipper således som disse er uttalt i §§ 1 og 2». Jeg stiller spørsmålstegn ved om ikke det som HS nå foreslår, nettopp er i strid med NLMs formål. For nå skal ikke lenger NLM ha som formål å utdanne, sende og underholde misjonærer, heller ikke å utdanne og underholde nasjonale medarbeidere, etter HS sitt forslag.

En slik endring kan i ytterste konsekvens medføre at NLM ikke lenger vil utdanne egne misjonærer. Det kan også bety at vi slutter å sende utsendinger, men bare sender penger ut til misjonsprosjekt drevet av nasjonale medarbeidere. Ansvaret for opplæring av nasjonale medarbeidere faller altså også ut, ifølge HS sitt forslag. Dette er så store endringer, at det etter min mening kan komme inn under «beskyttelsen» i § 20.

HS foreslår også å fjerne Kina i formålsparagrafen. Det er snart 70 år siden Kina ble stengt. Likevel har misjonsfolket i NLM hatt et spesielt fokus på Kina, selv om vi har opprettet misjonsarbeid i minst 10 andre land. Jeg kan ikke se nødvendigheten av å stryke «vårt første misjonskall».

Å endre det reelle innholdet i en formålsparagraf, er såpass dramatisk at jeg synes det er underlig at HS ikke går veien om Rådsmøtet i en slik sak.

Aldersgrenser
HS foreslår å redusere aldersgrensen i GF fra 18 til 15 år. Nå er NLM Ung opprettet og ungdommene har sin egen organisasjon de har ansvaret for. GF er hovedorganisasjonens øverste organ. Her er mange vanskelig saker til behandling. Stemmerettsalderen bør derfor følge myndighetsalderen.

Når det gjelder Rådsmøtet, vil HS fjerne hele aldersgrensen. Det begrunner de med at kandidatene til rådsmøtet velges på tillit og at det derfor ikke er nødvendig med noen aldersgrense. Rådsmøtet er NLMs øverste organ i lærespørsmål. Da må utsendingene etter mitt syn minst være myndig for å kunne bli valgt.

foto: nlm.no
2. Treårsmeldingen

Treårsmeldingen for 2012-2015 består av 27 tettpakkede sider med mye informasjon fra arbeidet i Norge og på misjonsfeltene. Det er også med en brei økonomisk rapport. Her er mye gledelig lesning. Jeg vil kun kommentere noen få punkt.

Forkynnelsen
Forkynnelsen er livsnerven i vårt arbeid både i Norge og i misjonslandene. «Troen kommer av forkynnelsen vi hører», leser vi i Guds ord. Når HS skal rapportere fra arbeidet i Norge, blir forkynnelsen nevnt helt mot slutten. Jeg håper ikke det sier noe om prioriteringen av arbeidet vårt fra HS sin side. Vi opplever i dag en markert nedgang i forkynnervirksomheten. Dette er en stor nød for oss som misjonsorganisasjon.

I punkt 3.12 (s.14) tar HS fram noen «viktige tema i kommende treårsperiode». Her er forkynnelsen det første punktet. Men når HS sier hva som skal prioriteres framover, nevnes kun frivillige forkynnere og videoopptak. Antall forkynnere ansatt av HS er gått dramatisk tilbake de siste årene. Av de 16 fast ansatte på HS si reiserute er 12 av dem 59 år eller eldre. Hvis ikke nye forkynnere ansettes, vil det om få år nesten ikke være ansatte forkynnere igjen på HS si lønningsliste. Dette er en urovekkende utvikling som bør få langt større oppmerksomhet enn hva vi ser i årets forelegg for GF.

Læremessig utvikling
HS kommenterer i innledningskapittelet bl.a. den læremessige utvikling(s.4-5). Her nevner HS at de i november 2012 vedtok veiledningen «Sammen i tjenesten». Dette er en revidering av vedtaket GF gjorde i 1991 om tjenestedeling mellom mann og kvinne. Et utkast til «Sammen i tjenesten» ble forelagt Rådsmøtet i 2011 til høring. Det ble senere revidert og godkjent av HS.

Her er flere alvorlige endringer, bl.a. åpnes det for kvinnelig regionstyreformann, ingen av lederstillingene på misjonsmarkene trenger lenger være hyrdestillinger forbeholdt menn, på hovedkontoret skyves stadig hyrdefunksjonen «oppover i systemet» slik at det nå kun er noen få slike stillinger igjen i vår hovedledelse. I tillegg åpnes det for kvinnelig forvaltning av nattverd i forsamlingene og det uttales et klart ønske om flere kvinnelige lærere på misjonsskolen.

Dette er så store læremessige endringer av et generalforsamlingsvedtak, at jeg mener det er Rådsmøtet og ikke HS som skulle gjort det endelige vedtaket. Personlig beklager jeg flere av disse endringene som HS har vedtatt.

Flere skoler
Forrige GF vedtok en økt satsning på skoler i NLM. Dette har fått bred plass i forelegget, som et siste, men klart største punkt. HS melder at det siden forrige GF er startet eller vedtatt startet flere enn 10 nye skole i NLM eller Danielsen-systemet(NLM/ImF).

Dette er kanskje noe av det mest gledelige som har skjedd rent strategisk i organisasjonen vår de siste tre årene. Dette er en satsning vi bør fortsette med. Det er neppe noen steder vi når lengre ut med evangeliet blant barn og ungdom enn på våre skoler.søndag 7. juni 2015

Hva gir sann åndelig inspirasjon?Vi ønsker alle å blir inspirert og fornyet. Spørsmålet er hva som virker slik inspirasjon? Guds ord har noe å si oss også om det.

I avisen Dagen var det for noen år siden en forhåndsomtale av et stormøte et sted i landet. Lederen for arrangementet ønsket at stormøtet skulle «inspirere bedehusfolket til vidare arbeid på sine heimstader». For å inspirere bedehusfolket vil samlingen blir fylt med «trylling og «roots country»».

Jeg har ikke sett fullstendig program for dette arrangementet, men forhåndsomtalen er dessverre nokså tidstypisk. Det er i vår tid en stor tro på at fornyelse og inspirasjon for bedehusfolket kommer ved alle mulige slags fikse ideer. Aller helst en flott konsert. Kan en skilte med en kjendis-musiker, vil en ha stor sjanse for å inspirere, kan det se ut som at mange tenker.

Jeg er redd en slik tankegang er mer preget av verden enn av Guds ord. Predikanten Adolf Bjerkreim peker på en annen vei, som er mer i tråd med Guds ord: «Tak meg min Jesus åleine med deg, bort i frå verda sin larm.» og videre «Difor, min Jesus, du vara meg må, så innved korset eg alltid må stå, lat meg få sjå på ditt storfelde verk, då vert i striden eg sterk!» (SB 547)

Hva er det som inspirerer og fornyer en gjenfødt kristen? Vi ser det i Bibelen gang på gang:

«Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.» (Kol 3:1)

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender.» (Heb 12:1f)

«Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» (Jak 1:25)

Asaf vitner i Salme 73 om at han holdt på å falle fra Gud. Men så fikk han et fornyet møte med Jesus. Hvor? I helligdommen! Der Guds ord blir forkynt. Der Kristus blir malt for øynene på han. Da så han hvordan det går med den ugudelig tilslutt og vitnesbyrdet ble fornyet: «Jeg blir alltid hos deg.»


Guds ord sier at troen kommer første gang, og kommer på ny ved forkynnelsen av Guds ord. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17) Paulus var fortvilet over at «jøder krever tegn og grekere søker visdom» men han har fått en annen vei fra Gud: «men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.» (1Kor 1:22f)

I dag er jeg redd han ville sagt omtrent slik: Nordmenn søker konserter og underholdning, tegn, under og godhet, «men vi forkynner Kristus korsfestet». I vår iver etter å forkynne og gjøre de mange gode ting, drukner lett det viktigste, budskapet om synd og nåde. Hvis ikke mennesket får se at det er fortapt, har det ikke bruk for Frelseren. Hvis synderen ikke får høre det frigjørende evangelium, blir han en trell av gode gjerninger eller rette meninger.

Jesu disipler kom glade tilbake etter å ha vært utsendt av Jesus. De sa: «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn! Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen! (Luk 10:17-20)

Dette er en nød for meg som forkynner. Det er en nød for mitt arbeidslag. Søker jeg og vi inspirasjon og fornyelse der Guds ord sier den er å finne?