torsdag 1. august 2019

Kommer Jesus snart igjen?Guds ord forkynner oss at Jesus skal komme igjen for å hente sine til seg. Er du klar om Jesus kommer igjen i dag?

Det er litt for sjelden at jeg taler over tekster om Jesu gjenkomst når jeg forkynner Guds ord. Men det er likevel ofte  jeg minner om denne sannheten. Gjerne mot slutten av talen. På flere møter der jeg har vært innom dette temaet, har noen kommentert i ettertid, at det er sjelden at det blir talt om Jesu gjenkomst på våre bedehus. Så legges det gjerne til at da de var unge, var talerne ofte innom dette emnet. Kanskje er dette sant om oss forkynnere? Kanskje var både talere og misjonsfolket mer opptatt før, av at Jesus snart kommer igjen og viktigheten av å være klar når Han kommer?

Det har gått 2000 år siden Jesus sa til disiplene at han kommer snart igjen. Kanskje er vi i ferd med å sovne, åndelig talt? Allerede kort tid etter at Jesus var reist til himmelen, begynte folk å bli utålmodige. Peter skriver om det i sitt andre brev: «Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.» Livet går jo sin gang, og Jesus ser vi ikke noe til. Det må være bedrag det som blir forkynt, at Jesus kommer snart! Men da fortsetter Peter på Guds vegne:

«Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.»  (2Pet 3:3-4+9-13)Guds ord sier at vi ikke kan vite dagen og timen for Jesus gjenkomst. Det skal vi ikke spekulere i. Men Bibelen er helt tydelig på at Jesus kommer snart. I Heb 10,37 står det: «For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.»

Tror du Guds ords tale om dette, er det en ting som blir helt avgjørende for deg: Du må være klar når Jesus kommer. Har du din sak i orden med Jesus? Jesus har selv forkynt deg veien: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh 3:16

-----

Første andakt fra teksten Mark 13,21-27:

 «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.
Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»


Ingen kommentarer: