lørdag 3. august 2019

Tegn på Jesu kommeBibelen skildrer mange tegn som skal skje før Jesus kommer igjen. Vi oppfordres til å gi akt disse tegn, og til å ha vår sak i orden med Gud.

Skriften taler om mange ulike tegn på Jesu gjenkomst. De fleste av disse har vi sett gjennom hele historien. Men mye tyder på at de skal øke i omfang og styrke før Jesu gjenkomst. I våre dager er verden blitt så liten. Vi ser på direkten fra hele verden i vår egen stue, naturkatastrofer, terror med mere. Falske messiaser og profeter kan legge ut sin vranglære på internett, og hele verden har tilgang til den med det samme.


Fornekting av Guds ord
Hovedårsaken til at mennesker blir ført vill, er at de kommer bort fra Guds ord og forkynnelsen av Ordet. Guds Ords sannhet blir fornektet. Egne tanker og fornuft blir satt over Bibelen, noe som resulterer i at en kommer på avveier. Bibelen sier: «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» (2Kor 11:3)

Bibelen forkynner at Gud er himmelens og jordens skaper. De fleste i dag har avsatt Gud som skaper og tror i stedet på at tilfeldighetenes utvikling har skapt jorda og livet slik det er i dag. Bibelen sier: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.» (Kol 1:16)

Bibelen sier at det er kun en vei til frelse. Det finnes bare et navn gitt under himmelen, som vi kan bli frelst ved. I dag forkynnes det at alle blir frelst til slutt. Guds ord sier: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» (Apg 4:12)


Guds bud avvises
Bibelen forkynner oss de ti bud, som er Guds vilje med våre liv. Brudd på Guds bud er synd og må bekjennes. I dag forkynnes at vi ikke trenger bry oss om Guds bud. Det er kjærligheten som teller. I 1 Joh 2,9 forkynner kjærlighetens apostel: «Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket.» Hvis du sier du er en kristen, men hater din bror uten å ville gjøre opp med han, da er du i mørke og må omvendes. Om du lever som samboer, hetrofilt eller homofilt, og ikke vil bekjenne di synd og gjøre opp, er du enda i mørke – sier ordet. Det sier ikke de falske profeter!

Israel – et tegn i tiden
Bibelen sier at det som skjer med Israel og jødene er et viktig tegn på Jesu gjenkomst. Israel er Guds utvalgte folk og løftene til dette folket gjelder fortsatt. Israel gjorde opprør mot Gud og ble i år 70 spredt ut over hele verden. Men Gud står likevel ved sine løfter og i 1948 fikk de landet sitt igjen. Bare det at de ble bevart som folk gjennom 2000 år i utlendighet, er et Guds under. Profeten Jesaja profeterte om jødenes hjemkomst blant annet i kapittel 43,5-6: «Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! – og til Syden: Hold dem ikke tilbake! La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende».


Forsoningen fornektes
Bibelen sier at et viktig, ja, kanskje det viktigste kjennetegnet på de falske profeter, er at de fornekter Jesu frelsesverk. Vi hører røster i dag som sier direkte at det er avskyelig å tro på en gud som gir sin sønn til soning for verdens synder. Teksten vår sier: Tro ikke på dem! -men tro på Guds ord: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5)

Mye mer kunne vært nevnt. Guds løfter står fast. Det skjer som Ordet sier. Og til Guds barn sier Jesus: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» (Luk 21:28)

-----

Andre andakt fra teksten Mark 13,21-27:

 «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.
Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»


Ingen kommentarer: