lørdag 19. oktober 2019

Hinder for utbredelsen av evangeliet?I siste nummer av Utsyn fremsettes en tanke som gav grunn til ettertanke og ransakelse. Er jeg til hinder for utbredelsen av evangeliet?

Den som blir intervjuet blir spurt om sitt forhold til tjenestedelingsprinsippet. Hun mener at det ikke er et rett prinsipp og at det er til hinder for utbredelsen av evangeliet. Selv er jeg overbevist om at Bibelen taler om at hyrde- og eldstetjenesten er tillagt menn med nådegave til en slik tjeneste, og har kjempet for at NLM skal være tro mot Guds ord på det lærepunktet. Har jeg tatt feil og dermed vært med å hindre utbredelsen av evangeliet? Jeg kan ikke se at det er grunnlag for en slik alvorlig påstand.

Kvinners tjeneste
Gud har skapt menn og kvinner som fullt ut likeverdige. Se Gal 3,28. Samtidig lærer Guds ord at mannen skal ha ansvaret for hyrde- og lærefunksjonen i menigheten. Derfor er kvinnelige prester og kvinnelige hyrder i strid med Guds ord. Dette bryter totalt med tidsånden som forkynner full likestilling på alle områder. Før 1960 var det nesten ingen kristne som åpnet for kvinner som prester og hyrder. I dag blir slike standpunkt stemplet og hetset med.

Dette har ført til at de fleste som bekjenner seg som kristne har forlatt bibelens tale til fordel for tidsåndens tale om likestilling. Vi som enda mener at Bibelens anordning er rett og best for både kvinne og mann, er blitt redde for å holde fram Guds tale om dette. Sjelden tar vi det fram i forkynnelsen, og ellers i offentligheten dysser vi det helst ned i frykt for strid og splid. Selv det å bli fotografert som gruppe av bare mannlige hyrder, blir en belastning. Når staten setter inn økonomiske sanksjoner for å kneble Guds ord, er det lett å føye seg for ikke å tape statens støtte.

Guds ord er klar i sin tale også på dette punkt. Bibelen taler om en lang rekke nådegaver som både menn og kvinner får av Gud. Men lære og hyrdenådegaven har Gud tillagt menn: «En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.» (1Tim 2:11-12) Se også bl.a. 1 Kor 14,33-34. Her er aldri tale om forskjell i likeverd, nei, det er ingen forskjell på menn og kvinner overfor Gud i så måte.

Frimodig på Guds ords grunn
Gud er himmelens og jordens skaper. Han vet hva som er til beste for oss mennesker, og Hans vilje finner vi i Guds ord. Synden har derimot gjort oss mennesker hovmodige og tvilende til Guds tale. Også vi som er frelst bærer den gamle natur. Den siste tid før Jesu gjenkomst skal være ei spesiell vanskelig tid, med mye åndelig søvn.

Som Guds folk trenger vi å hjelpe hverandre til frimodig tillit til Guds ord. Hans tanker er mye høyere enn våre tanker. Vi skulle derfor frimodig bekjenne Guds vilje også i saker som kolliderer fundamentalt med tidsånden. Guds ord formaner oss til å la lyse skinne og ikke gjemme det bort. Vi kan være trygge på at Guds velsignelse følger Guds ord. Fornekting av Ordet fører derimot ikke velsignelse med seg, tvert imot.

«Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.» Sal 119:160
Ingen kommentarer: