fredag 22. juli 2022

Gullkorn fra troens verden


En kristen er ikke et menneske som ingen synd har, men et menneske hvem Herren ikke tilregner synd.

Dette sitatet er fra Martin Luther. Under følger et knippe slike gullkorn hentet fra bøker, artikler og taler.

Martin Luther

Hvis en bonde sier til en annen: «Kom og undervis meg i Ordet», så er dette et likeså guddommelig kall som om departementet kaller.

Forkynnelsen er det viktigste i gudstjenesten. Det er bedre å utelate alt annet enn å utelate Guds Ord.

Magne Østertun

Svik i ånden vil si å ta til seg syndenes forlatelse, samtidig som en innvilger seg syndenes tillatelse.

H. E. Wisløff

Dersom du ikke får leve som en benådet synder, må du dø som en fortapt synder.

Fredrik Wisløff

Intet har vi vanskeligere for å lære enn at vi i oss selv aldri blir annet enn fattige syndere. Selvhjulpenheten venter enhver kristen om neste hjørne. Etter enhver åndelig opplevelse lyder Herrens røst: Min nåde er deg nok. Når du er skrøpelig er du sterk. Den røsten ville vi ikke låne øret hvis ikke Herren får holde oss nede i ydmykhet.

Retthaveri, kritikk, selvhevdelse, herskesyke, nærtagenhet, forfengelighet, partisinn, ukjærlighet, sladder, smålighet - er alt sammen skadedyr som lurer omkring i Guds rikes vingård for å ødelegge jorden og legge haven øde. Broderkjærligheten er det solskinn som får plantene til å trives og det ydmyke tjenersinn fyller luften med vellukt

Olav Valen-Sendstad

Bibelens og forkynnelsens tale er den luft den kristne puster inn; bønnen, salmesangen og vitnesbyrdet er den luft han puster ut.

C. O. Rosenius

Alt for mange har aldri sett seg selv som fortapte syndere, derfor er de aldri blitt grepet av Jesu store kjærlighet. De er opptatt av sin egen åndelighet, de holder seg til Jesus for den åndelige rikdom de venter av ham, men Jesus er ikke hovedsaken for dem. Dette er den fineste fariseisme som eksisterer.

Vår fulle frihet fra syndens skyld og dom overfor Gud og vår egen samvittighet hviler på en så enkel sannhet som denne at dersom noe blir tatt bort fra ett sted og lagt på et annet sted, så ligger det ikke lenger på det første stedet. Dersom dine synder er lagt på Guds Lam, så ligger de ikke på deg.

J. F. Løvgren

I søvnløshetens netter holdt han (predikanten) revisjon over sin virksomhet og ba imens om lys over sitt eget forhold til Gud. Og uten at han selv visste det, holdt nøden han åndelig frisk.

I sitt jag etter å vinne massene for Guds rike, hadde visst de åndelige lederne glemt at jo mer de spedde opp evangeliet med menneskelige tilsetninger, jo mindre kraft til frelse var det.

Bo Giertz

Jeg har et standardsvar når mennesker spør meg hva jeg mener om kvinnelige prester. Jeg svarer at jeg har en vitenskapelig samvittighet. Den sier meg at Det nye testamente er imot. Og så har jeg en kristen samvittighet. Den sier meg at det skal man rette seg etter.

Augustin

Vil du fly fra Guds vrede, da fly inn i Guds armer.

Gi meg Herre, det som du befaler og befal så hva du vil. Du vet, o Herre, at jeg slett ikke formår noe.

Leif Andersen

Kristendom handler ikke om å finne oppskriften på et behagelig liv, men om å finne sannheten og det evige livet.

Hans Erik Nissen

Mange tror at Guds rike best vinner fremgang gjennom smil og munterhet. Gir vi ikke mennesker inntrykk av at kristendommen gjør oss glade og fornøyde, vinner vi ingen. Men det er en verdslig tankegang. Guds rike har ikke framgang etter lovene som gjelder for markedsføring. Guds rike på jord er et tårerike.

Guds ord forkynner at i Jesus er du løst fra alt det du føler deg bundet av. Du bli ikke løst ved egne opplevelser og erfaringer. Nei, du blir løst ved Jesu blod. Det kostet Gud uendelig mye å forløse deg. Han måtte betale med sin egen Sønns liv. Derfor vil han ikke gi deg annen hvile enn den du får gjennom troen på Jesus. Det skal være ditt livs rikdom, at du eier en full og hel forløsning midt i egen nød og fortvilelse.


Ingen kommentarer: