onsdag 1. juni 2022

Jeg tror Guds ord


Guds ord er et fantastisk ord. Det kan flytte et menneske fra fortapelsens vei og over på himmelveien. Bibelen er Guds sanne ord, fra første til siste vers. Det er slik, fordi det er talt av Han som er Sannheten.

I det følgende vil jeg helt kort nevne noen sannheter om og fra Guds ord. Du finner ikke her en teologiske utleggelser eller lange begrunnelser, kun korte trossetninger og bibelvers.

Ord til frelse

Guds ord forkynner et fullført frelsesverk for fortapte syndere. «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1Kor 1:18) «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kol 2:14)

Ord som avslører

Guds ord forkynner radikalt om syndefallets konsekvens for hvert eneste menneske. «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.» (Rom 3:10f) «For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. (Mark 7:21-23) Derfor er hvert menneske fortapt, som ikke har tatt imot frelsen i Jesus.

Ord om forkynnelsen

Bibelen sier at Gud har bestemt at synderen får del i frelsen ved å høre evangeliet forkynt. «For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. (1Kor 1:21-23) Frelsen formidles ikke ved tegn, under eller ved kloke argumenter, men ved den enkle forkynnelse av og vitnesbyrd om Jesu frelsesverk på korset.

Ord med løfter

Guds ord er et Ord med løfter fra Gud til oss mennesker. «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» (Jes 41:10) «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. (Fil 1:6) Sangeren sier: «Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast.» Det kan han si, for Guds ord er sannhet.

Ord om to utganger av livet

«Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36) Guds ord er helt tydelig på at det er to mulige utganger på livet for et menneske. En evig og herlig himmel for de som tror på Jesus, mens de som ikke tror, går fortapt. Jesus vil forkynne for Guds barn på den siste store dag: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Matt 25:34) De som ikke her på jord har tatt imot Jesus som sin frelser, vil få høre disse grusomme ord: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans.» (Matt 25:41)

Ord som innbyr til frelse

Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst. Det var derfor han kom til jord, for å gi sitt liv til soning for verdens synder. Derfor forkynner Guds ord en klar og tydelig innbydelse til alle som vil høre: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» (Jes 1:18) «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matt 11:28) Ingen er for stor synder, til ikke å være velkommen til Jesus! Og frelsen fås ufortjent av nåde!

Ord om skapelse

Guds ord forkynner oss også hvordan denne jord, vi mennesker og alt liv på jorden ble til. Den gir oss ikke alle detaljer, men sier klart og tydelig at jorden og alt liv er skap av Gud, ikke blitt til ved en tilfeldighet. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» (1Mos 1:1) «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» (Joh 1:3) «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.» (Kol 1:16) Menneskeskapte teorier om at livet er blitt til ved en utvikling (evolusjon) er derfor i strid med Guds ord.

Ord om mann og kvinne

Mennesket er Guds ypperste skapning. Det er en himmelvid forskjell på et dyrs verd og et mennesket verd. Mennesket er skapt i Guds bilde, det er ikke dyra. Og mennesket er skapt, enten som mann eller som kvinne. Noe annet kjønn finnes ikke. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» (1Mos 1:27) «Han (Jesus) svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne.» (Matt 19:4) Som et vern om ekteskapet og til beste for oss mennesker, har Gud sagt at samliv mellom mann og kvinne skal skje innenfor ekteskapets rammer. «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød». (Matt 19:5) Samliv utenfor ekteskapet og mellom to av samme kjønn er derfor brudd på Guds 6. bud.

Ord om likeverd og ulike tjeneste

Guds ord sier at alle mennesker er likeverdige. «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» (Gal 3:28) At Guds ord samtidig sier at kvinnen skal slippe å være hyrde og eldste i forsamlingen, «Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.» (1Tim 2:12), betyr på ingen måte at mannen er mer verd enn kvinnen. Nei, vi er likeverdige, men har litt ulike tjenester.

Ord om Israel og Guds folk

Gud forkynner i sitt ord, at han utvalgte seg Israel og jødene som sitt folk. «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere» (5Mos 7:6-8) Jødene gjorde opprør mot Gud, og ble spredd over hele jorden. Men Gud har ikke forkastet sitt folk. «Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra!» (Rom 11:1) Gud står ved sitt løfte om at jødene skulle få tilbake sitt land, noe vi så ble oppfylt i 1948. «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land… Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» (Esek 36:24+28) Gud har også lovet at jødene skal bli frelst: «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.» (Rom 11:25f)

Guds ord er sannhet. 

Guds ord er sannhet. Det er talt av Han som er sannheten. Derfor er det ikke feil i Guds ord. Derfor kan vi stole på det Gud forkynner. «Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.» (Jes 40:8) «For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» (Matt 5:18) 

«Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17)


Ingen kommentarer: