tirsdag 25. mai 2021

Mettet med nåde

(tegning: absoluttmetodist.com)

Når du er sulten, er det tanken på mat som opptar deg. Synderen trenger også å få næring som kan mette, og som kan gi sjelen hvile.

Naftali var den andre sønnen som patriarken Jakob fikk med Rakels trellkvinne. Han fikk ikke noen fremtredende plass i Guds ord. I det Nye testamentet er Naftali nevnt kun en gang, i forbindelse med apostelen Johannes sitt syn av 144 000 av Israels stammer i Åpenbaringen 7. Naftali-stammen fikk sitt land i Israel på vestsiden av Genesaretsjøen, opp over Golan til grensa mot Libanon. I GT får vi høre to velsignelser lyst over Naftali og hans stamme. Den første er det Jakob som lyser over sin sønn: «Naftali er en hind som er sluppet fri. Liflige er hans ord.» (1M 49:21)

Den andre velsignelsen er det Moses som lyser, da Israel sto på grensen til sitt lovede land. «Mettet med nåde og fylt med Herrens velsignelse» (5 Mos 33:23) Det var en fantastisk velsignelse. Tenk å få være mettet med nåde! Når Den Hellige Ånd har fått avslørt noe av di synd, får du en hunger etter nåde. Du er fortvilet over deg selv: «Kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang.» (Olai Skullerud SB 886) Da har du et stort behov for å «bli mettet av nåden».

Denne nåde får synderen hos Jesus. Guds ord sier at «intet urent skal komme inn i staden». (Åp 21,27) Synden gjør at himmelen var stengt for syndere. Synda måtte derfor sones, og det var det bare Jesus som kunne gjøre. Han fullførte et fullkomment frelsesverk, da han døde for våre synder, og sto opp igjen av graven. Ved det frelsesverk, ble veien til himmelen åpnet. Fortapte syndere kan nå bli frelst. Ikke ved egne gjerninger eller fromhet, men ved å få en gave fra Gud. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» (Ef 2:8)

Her i Guds ord finner du din åndelige mat. (foto dagen.no)

Dette er det umulig for en synder å fatte og akseptere. Det må skje et under ved Den hellig ånd. Ånden  er den eneste som ved Guds ord kan åpenbare frelsen for den fortapte. Når det underet har skjedd, blir synderen «mettet ved nåden». Bibelen har mange måter å beskrive dette på. Hør bare:

Sal 5:13: «For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.»

Joh 1:14: «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Rom 3:24: «Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.»

Rom 5:2a: «Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i.»

Rom 5:20b: «Men der synden ble stor, ble nåden enda større!»

Rom 11:6: «Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde.»

2 Kor 9:8: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.»

Heb 13:9b: «For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden».

Etter slike mektige ord, er det grunn til å si:

Takk for maten! -og så hvile i nåden.

Ingen kommentarer: