lørdag 25. januar 2020

Hvorfor barnedåp?Det har «i alle år» vært diskutert om det er rett å døpe små barn, eller om de skal velsignes. 

Hva vi tenker om dette, avhenger av hva vi tenker at dåpen er og gir, og hvor totalt syndefallet rammet. Øverste autoritet i dette spørsmålet, som i alle spørsmål, er Guds Ord.

To gjenfødelsesmiddel
Det er det forkynte evangeliet som er «Guds kraft til frelse». «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.» (1Pet 1:23) Dette Guds ord virker også gjenfødelse gjennom dåpen. «Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen.» (1Pet 3:21)
Syndere fra unnfangelsen
Et avgjørende spørsmål for synet på dåpen, er spørsmålet om syndefallets konsekvenser. Hører barna Guds rike til inntil de begynner å synde, eller er de syndere fra unnfangelsen av? Guds ord sier at syndefallet førte til at alle mennesker er syndere. «Det som er født av kjødet, er kjød» (Joh 3,6) «Vi var av naturen vredens barn» (Ef 2,3). «Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.» (Rom 3:10» Fordi barna er syndere fra unnfangelsen av, trenger de å bli født på ny.

Illustrasjonsfoto fra nlm-ryfylke.com
Hva vi får i dåpen
I dåpen får vi syndens forlatelse: «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. (Apg 2:38) I dåpen får vi Den Hellige Ånd. Ånden bor i hjertene til den som er frelst. «Å bli døpt på Jesu navn vil si å døpes på det som Jesus er og har. Jesu person og verk er grunnen som dåpen skjer på» (Carl Fr. Wisløff: Jeg vet på hvem jeg tror).

I Luthers lille katekisme blir det spurt og svart: «Hvordan kan vann gjøre så store ting? Vann gjør det visselig ikke, men Guds ord, som er med og hos vannet.»

Ingen automatikk
Det er ingen automatikk i dåpen. «Dåpen blir bare til frelse dersom den døpte tror på Jesus og blir hos ham.» (Wisløff). Dåpen er altså ingen magisk handling som frelser uansett. Uten tro er det ingen frelse. Det hender udøpte voksne lar seg døpe på falske premisser, ved hykleri. Da virker ikke dåpen til frelse.

Mange som en gang ble døpt, falt i fra Jesus. Da må de omvende seg og bli født på ny. De skal ikke døpe seg på ny, for dåpen er gyldig. «Det er én Herre, én tro, én dåp» (Ef 4:5) Det er en farlig vranglære å hevde, slik noen gjør, at alle som er døpt er frelst. Nei, dåpen og troen henger sammen.

Kan barnet tro?
Hverken barn eller voksne kan tro. Troen er en gave som Gud skaper i våre hjerter. Ingen er frelst, uten ved tro. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.» (Ef 2:8) Guds rike kan ikke høre de små barna til, hvis ikke troen bor i deres hjerter. Her er ikke snakk om en fornufts tro. En slik tro har selvsagt ikke barnet. Men Gud kan skape den frelsende tro i hjertet, ved gjenfødelsens middel.

Ikke frelse i barnevelsignelse
Guds ord har ikke innstiftet noen egen barnevelsignelse. Jesus velsignet de små barna ved en anledning (Mat 19,13ff). Men det er ikke en innstiftelse av en fast praksis i Guds menighet. Det er en stor rikdom å få be for barna og å be Gud velsigne dem, men gjenfødelsen skjer ved Ordet og dåpen.

Mange vanskelige spørsmål
Det er mange vanskelige spørsmål som reiser seg i forbindelse med dåpen. Vi forstår langt fra alt. Men vi skal få takke Jesus for at han er rik i sin nåde. Det er om å gjøre for Han å nå hver enkelt med sin frelse: «Først gjennom det muntlige ord når syndenes forlatelse blir forkynt i all verden. Det er evangeliets egentlige embete. For det andre ved dåpen…» (De Schmalkaldiske artikler IV Om evangeliet)


1 kommentar:

Anonym sa...

Det kan også være verd å merke seg at Yeshua selv uttalte følgende: "Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp."(Matt.18,6 og Mark.9,42)
Rett etterpå i Matt.18,10 sier han: "Se til at dere ikke forakter én av disse små! For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn." Sammenhengen fra v. 2 i Matt.18 viser oss at det er snakk om små barn.
Når vi holder dette sammen med det Yeshua sier til Nikodemus om å bli å bli født på ny for å (kunne) se Guds rike og (kunne) komme inn i Guds rike, må vi erkjenne at dåpen gjelder også barn.