søndag 29. september 2013

Kongelig presteskap


 
Guds ord kaller de frelste for et kongelig presteskap. Dette gjelder unge og gamle, kvinner og menn. Denne sannhet blir også omtalt som "det allmenne prestedømme".

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys,» 1 Pet 2,9

I den  gamle pakt som omtales i GT, var prestene mellommenn mellom Gud og menneskene. En av Israels tolv stammer, Levi, ble utvalgt av Gud til å være prester. De fikk ikke sitt eget landområde i Israel på samme måte som de andre stammene. Det var kun prestene som hadde lov å gå inn i Det Hellige i synagogen og tempelet, og ypperstepresten var den eneste som fikk gå inn i Det aller helligste.

I den nye pakt finnes ingen prestestilling på gammeltestamentlig vis. Alle kristne er prester. Vi trenger ikke noe menneske som mellommann. Vi har en og det er Jesus Kristus. Dette blir kalt ”Det allmenne prestedømme”. «Alle kristne er prester og andre prester kjenner ikke det nye testamentet til», sier Luther.

Det betyr at alle kristne skal få ha sin prestetjeneste der de er plassert. I heimen, på traktoren, bak kateter og kontorpult. Noen driver barnelag, noen er forkynnere eller misjonærer. Er du frelst, er du kongelig prest der du er i din hverdag!

Til denne tjenesten har vi fått ulike nådegaver. Alle frelste har fått en eller flere nådegaver. Disse nådegavene skal den utvalgte ætten, menigheten, ta i bruk. For nådegavene er ikke gitt til framvisning eller til ære for den som har fått den. Nei, den er gitt til tjeneste i menigheten. Her har vi et forvalteransvar. Gud spør ikke etter dyktighet. Han gir selv den utrustning du trenger til din tjeneste, men Han spør etter lydighet. Er du villig til å svare ja på Jesu kall, eller prioriterer du ditt eget selvliv?

Så vil kanskje noen spørre: Når alle er prester, hvorfor taler da Guds ord imot «kvinnelige prester». Da må vi huske på at prestetjenesten i Den Norsk kirke ikke er en prestetjeneste slik vi finner den i GT. En prest i DNK er per instruks en eldste i menigheten (mellom mye annet). En eldste er ikke prest, men en hyrde og lærer i menigheten.

Og Guds ord sier helt klart at kvinner skal slippe å være eldste. Det er et ansvar som er pålagt mannen. Derfor er det i strid med Guds ord å være kvinnelig prest, eller være kvinnelig eldste i en misjonsorganisasjon. Derfor skal vi heller ikke gå og høre på dem som lærer i strid med Ordet. Det sier Bibelen klart og tydelig.

Til alle prester i bibelsk forstand, kvinner som menn, gir Jesus dette kall og oppdrag:

«Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28,18-20

"Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." 2 Kor 5,20-21


Ingen kommentarer: