søndag 22. september 2013

En utvalgt ætt


Du som er frelst er utvalgt til å være Guds barn. Utvalgt til å tilhøre Jesus-familien. Den ætta som skal arve evig salighet i himmelen.

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys, 1 Pet 2,9

Her er det ikke snakk om noen dobbel utvelgelse. At noen mennesker er utvalgt til å gå fortapt og noen til å bli frelst. Det er en gammel vranglære som dessverre også blir forkynt i våre dager. Nei, utvelgelsen er i Kristus. Gud har utvalgt dem som er i Kristus til å tilhøre hans ætt.
 

I den gamle pakt var det Israel som var Guds utvalgt folk. I 5 Mos 7,6-8a ser vi hva utvelgelsen grunner seg i. «For et hellig folk er du for Herren din Gud; deg har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden, til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste blant alle folk; men fordi Herren elsket eder,..»

Israelsfolket utmerket seg ikke på noen positiv måte overfor andre folk. Heller tvert imot: De var det minste av alle folk. Nei, utvelgelsen grunner seg i at ”Herren elsket dere”.

I den nye pakt er det de frelste som er Guds folk. Løftene til Israel gjelder nå Guds folk. Jeg er så glad for at det også i dag er slik at frelsen ikke grunnes på at det er noe i meg som må behage eller tilfredsstille Gud for at jeg kan bli frelst. Nei, det er som Gud sier hos Jesaja i Jes 43,25: «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Det er min redning. For jeg får det ikke til å være en kristen.

Så er Israel enda Guds utvalgt folk. Gud har en spesiell plan med Israel. Nå har de fått sitt land igjen, etter skriftene. En gang skal de som folk vende seg til Jesus. Men frelsen og velsignelsen tilhører dem som tro på Jesus.

I Ef 1 står det om all åndelig velsignelse som tilhører denne utvalgt ætt. Se hva som står i disse herlige vers, 3-7: «Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede, i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom..»

Dette eier de som er med i den utvalgte ætt. Vi må også legge merke til at det er snakk om ei ætt. Fredrik Wisløff sa det en gang på denne måten: «Kristendommen er ingen enkeltmannssak, kristendommen er sosial.» Den som er frelst er skapt til å leve i De helliges samfunn.

Ingen kommentarer: