torsdag 24. oktober 2013

Hvor mange ganger kommer Jesus igjen?Jesus kommer snart igjen for å hente sine til seg. Det sier Guds ord flere steder, til oppmuntring for Guds folk og til kall for den som ikke er frelst.

Jeg har opp gjennom tidene hørt utallige preiker om Jesu gjenkomst. Kanskje flere før enn nå? Alle predikanter har forkynt det samme: Jesus kommer snart, er du rede når han kommer?

Men her slutter også enigheten. Når det blir spørsmål om hva som kommer til å skje når Jesus kommer, er det mange ulike fortolkninger som er blitt servert. Og slik har det vært opp gjennom hele historien.

Det har grovt sett vært tre hovedteser om hva som skal skje. Svært forenklet:

1. Jesus kommer to ganger. Først kommer han igjen for å hente sine til seg og opprette tusenårsrike. Etter disse tusen år, kommer han igjen til den endelige dom. Dette synet var i hovedtrekk gjeldende de første århundrer etter Kristus. Så ble det borte fra ca år 400 med Augustin. Fra slutten av 1800-tallet kom dette synet tilbake og har vært rådende bl.a. i bedehuskretser.

2. Jesus kommer igjen en gang. Dette synet ble sterkt utformet av kirkefader Augustin ca år 400, og var rådende kirkelære helt fram til nyere tid. Her hevdes at tusenårsriket er tiden etter Jesu gjenkomst, fram til han kommer igjen for å dømme levende og døde.

3. Jesus kommer igjen to ganger. Opprykkelse. Dette synet forbindes helst med den såkalte tidshusholdningslæren, eller dispensasjonalismen. Læren forbindes bl.a. med John Nelson Darby (1800-82), en av de mest toneangivende lederne innen plymouthbrødre-bevegelsen. Her hevdes det at Jesus først skal komme igjen og ”bortrykke” sin menighet. Så skal Antikrist regjere på jorda i noen få år. Så kommer Jesus for andre gang og tar oppgjør med Antikrist og oppretter tusenårsriket hvor Han skal være jordisk konge. Etter de tusen år kommer den endelige dom.

Sentrale bibelavsnitt: Mat 24-25, 1 Kor 15, 1 Tess 4, 2 Pet 3, Joh.åp 20 m.m.

Nedenfor følger en kort, og dermed ufullstendig, gjengivelse av hva ulike kjente bibellærere og forkynnere lærer/-te om dette temaet.  

Martin Luther
I Den augsburgske bekjennelse står det at Jesus skal komme igjen på den siste dag for å dømme levende og døde. Han tar oppgjør med dem som lærer et framtidig tusenårsrike: De forkaster læren ”om at før de dødes oppstandelse skal bare hellige og gudfryktige inneha et verdslig rike og alle ugudelige bli undertvunget.” Luther tenkte at tusenårsriket var tiden fra Jesu himmelfart fram til pave Gregor VII ca. år 1075.

Erik Pontoppidan
I Pontoppidans bok ”Sannhet til gudfryktighet” sier han: ”Når vil han komme synlig til verden for andre gang? På den ytterste dag, som bare Gud kjenner. Hvordan skal det gå for seg på dommedag? Alle døde skal bli vekt opp og stilt for Kristi domstol, sammen med dem som lever på denne dagen. Hvert menneskes tanker, ord og gjerninger skal da dømmes etter Guds ord. Også djevelen skal da bli dømt.” Pontoppidan mener altså at Jesus kun skal komme igjen en gang.

Ole Hallesby
Ole Hallesby lærte at Jesus skal komme igjen to ganger, siste gang etter et framtidig tusenårsrike. I si troslære sier han bl.a. ”at vi først ved å fastholde de to gjenkomster oppnaar en real overenstemmelse mellom Skriftens forskjellige uttalelser om Herrens dag.”

Olav Valen-Sendstad
Olav Valen-Sendstad har skrevet ei bok der han tar et kraftig oppgjør med læren om et kommende tusenårsrike. Han sier bl.a. i krasse ordelag at ”læren om et framtidig tusenårsrike er uåndelig og materialistisk lære”.  Videre: ”Vi lever nå i tusenårsriket, for den som er gjenfødt ved Ordet og troen er rette borgere av dette riket.”

Carl Fr. Wisløff
Carl Fr Wisløff har ingen sterke meninger om emnet. I troslæren ”Jeg vet på hvem jeg tror” sier han at ”når oppfyllelsens dag kommer, vil vi få se hva som er rett.” Han gav god anmeldelse av Olav Valen-Sendstads bok om tusenårsriket. I boka "Utvelgelsen i Kristus" lærer han et kommende tusenårsrike.

Adolf Bjerkreim
Adolf Bjerkreim var preget av Plymuthbrødrene. Hans lære om Jesu gjenkomst er preget av dette. Bjerkreim lærer at Jesus kommer igjen to ganger og at bortrykkelsen skal skje før antikrists tid.

Aksel Valen-Sendstad
Læren om tusenårsriket som et kommende rike ”synes meget uklart, fordi skriftmaterialet for en sådan tolkning er yderst svagt og foreligger i billedlig tale. Alt væsentlig skriftmateriale taler enstemmig om, at den endelige dom skal ske umiddelbart ved Kristi komme.” Fra troslæren ”Kristen troslære”.

Kristian Fagerli
I sin bok ”Mot kveld” gir han en grundig innføring i tidshusholdningslæren. Han forfekter at Jesus kommer igjen to ganger og at bortrykkelsen skal skje før antikrists tid.

Sverre Bøe
Sverre Bøe har skrevet en bok om Johannes Åpenbaring. Her skriver han at han i løpet av arbeidet med Johannes Åpenbaring har endret mening. Før trodde han at tusenårsriket var i vår tid, mens han nå mener det er et framtidig rike. Altså to gjenkomster.

Arne Helge Teigen
I Arne Helge Teigens troslære ”Innføring i kristen tro” kommer han ikke inn på læren om tusenårsriket. Av det han skriver om endetiden forstår jeg at han lærer at Jesus kommer igjen en gang.

-Med alle mulig forbehold at jeg har forstått disse lærere og predikanter rett. Listen kunne vært gjort mye lenger. Jeg har ofte tenkt at det er like mange syn på Jesu gjenkomst som det er predikanter.

Er du rede når Jesus kommer?
Jeg har et avslappet forhold til ulike syn på hendelsesforløpet ved Jesu gjenkomst. Jeg tror Jesus kommer snart og tror at Han kommer en gang til den endelige dom. Jeg ser at enkelttekster kan peke mot et framtidig tusenårsrike, men mener likevel at et samlet tekstgrunnlag peker mot at Jesus kun kommer en gang og at tusenårsriket er tiden fra Jesu himmelfart til hans gjenkomst. Tidshusholdningslæren kan jeg ikke få til å stemme overens med Guds Ord. Men vi må ikke synet på hva som skjer i  framtiden, skille oss som bedehusfolk.

Bibelens tale om Jesu gjenkomst er profetisk tale. Tiden vil vise hva som kommer til å skje. Men Bibelen er tindrende klar på at Jesus kommer snart, og at det derfor er avgjørende å være klar når Han kommer! ”Den som har Sønnen har livet, den som ikke har Sønnen har ikke livet.”


 

7 kommentarer:

Per Emanuel Valand sa...

Det er mange syn på dette, og vi skal være varsomme med å være skråsikre. Noen syn mener jeg likevel kan fort føre til usunne spekulasjoner.
Jeg tror, som deg Ove, at det er viktigst å holde seg til at Jesus skal komme igjen - som trosbekjennelsen sier - for å dømme levende og døde. Og at vi skal være rede. De vantro får kanskje ikke noen advarsel i form av en såkalt usynlig bortrykkelse...

Israel i Endetiden sa...

Vi har mistet meget, når alle profetierne om Jerusalem og Israel er forsvundet fra vor lære. Det kaldes Erstatningsteologi. Jøderne er stadig Guds folk, og Israel er stadig Guds land. Nu er Iran næsten klar til en atombombe. Hvis ikke de Kristne står op for Israel, hvem skulle da gøre det?

Terje Treidene sa...

En dag skal dette gå i oppfyllelse over Israels folk: Når Jesus står på Oljeberget skal det komme en samstemt erkjennelse i fra jødene.
Hele Jesaias 53 forteller om dette. Da skal de få se at den de forkastet som deres og vår Gjenløser var Han som de ropte et "Bort med Han" over.

Derfor begynner Jes. 53 v 4 med er Sannelig.
Jesaias boka inneholder mer enn 250 løfter angående et fremtidig fredsrike for Israel ( tusenårsrike) som taler imot den tanke at tusenårsrike det er nå. blant annet står det om dette rike : Jesaias forteller videre om hvordan dette skal bli og jeg synes det blir umulig å tolke dette som noe som hører himmelen til eller noe som vi lever i nå. Der står det blant annet. Det skal ikke finnes noe spedbarn som lever få dager ( det gjør det jo nå og i himmelen skal det ikke være noen spedbarn)
Videre står det. En ung mann skal den være som dør hundre år gammel, ( Nå er den som dør 100 år en gammel mann.I himmelen skal det ikke være noen død)
Hundre år gammel skal den synder bli som forbannes.(I Himmelen skal det ikke finnes noen syndere som skal forbannes) Jesaias 65 er en herlig profeti om dette kommende fredsrike. Erstatingsteologien har kjempeproblemer med å komme til rette med disse vers.
Skal det finnes noen som helst troverdighet i de løfter Herren har gitt til sitt folk gjennom GT så må dette riket i en annen tidshusholdning enn den vi lever i idag bli oppfylt bokstavelig og ikke åndelig.

Ivar H sa...

BORTRYKKELSEN FØR DEN STORE TRENGSELEN?
DE HELLIGE og DE UTVALGTE i endenstid
Det finnes TRE hovet syn angående endenstid, og begivenhetene som
da vil skje.

1. BORTRYKKELSEN av menigheten før TRENGSELEN.
2. BORTRYKKELSEN av menigheten mitt i TRENGSELEN.
3. BORTRYKKELSEN av menigheten etter TRENGSELEN.

Alle begrunner de sitt syn ut fra Bibelens tale om DE HELLIGE
og DE UTVALGTE.

Bibelen taler om FIRE utvalgte:
1. Kristus........... Jes.42.1. 1Pet.2.6.
2. Alle Kristne... Rom.8.33. 2Joh.1.1,13.
3. Israel............ Jes.45.4. Rom.11.28.
4. Engler.......... 1Tim.5.21.

DE UTVALGTE
En hver som er utvalgt av Gud, er til en hver tid Guds utvalgte.
I Matt.24. tales det om DE UTVALGTE, og nevner dem TRE ganger v.22, 24, 31. Den samme tale av Jesus har vi også i Mark.13. hvor det samme utrykket de utvalgte nevnes tre ganger v.20, 22, 27, vi finner dette utrykket ”de utvalgte” nevnt en gang hos Lukas.18.7, alt i alt i de tre evangeliene er det nevnt SYV ganger. Ved en nøyere undersøkelse av disse kommer det klart frem hvem DE UTVALGTE er, de er ingen andre en ISRAEL.

MENIGHETEN KRISTI LEGEME er også på samme måte som Israel nevnt med utrykket DE UTVALGTE SYV GANGER. Rom.8.33, Kol.3.12, 2.Tim.2.10, Tit.1.1, 1.Pet.1.1, 2.Joh.1.1,13. Vi finner utrykket medutvalgte en gang. 1.Pet.5.13. og seks ganger utrykket utvelgelse.Rom.9.11. 11.5,7,28. 1.Tes.1.4. 2.Pet.1.10. Alt i alt står Utvalgt 20 ganger i Bibelen
MENIGHETEN KRISTI LEGEME er også på samme måte som Israel nevnt med utrykket DE UTVALGTE SYV GANGER. Rom.8.33, Kol.3.12, 2.Tim.2.10, Tit.1.1, 1.Pet.1.1, 2.Joh.1.1,13.

Vi finner utrykket medutvalgte en gang. 1.Pet.5.13. og seks ganger utrykket utvelgelse.Rom.9.11. 11.5,7,28. 1.Tes.1.4. 2.Pet.1.10. Alt i alt står Utvalgt 20 ganger i Bibelen

Fire ganger I GT. Jes.42.1. 45.4. 65.9,22. 16 ganger i NT. Og vi har sett at det tales om fire forskjellige grupper, og disse fire som det tales om er, om Israel, om Menigheten, om Kristus, om Englene.
Samle hans utvalgte ”Hans utvalgte”, dette er Israel. Matt.24.31. 5.Mos.30.4. Jes.11.12. 43.3-6. 65.9. ISRAEL skal igjennom den store trengselen Se. Hos.5.15. 6.1-2. Sak.12.10. 13.8-9.

Det er ikke tilfelle med NTs menighet. Rom.5.9. 1.Tess.1.10. 5.10. Åp.3.10. Enok er et fint forbilde på Menighetens BORTRYKKELSE før trengselen, Enok ble bortrykket før vannflommen, og den kristne menighet vil bli bortrykket før trengselen. Heb.11.5.

del to kommer om De Hellige - mvh Ivar Helmersen

Ivar H sa...

Del to av to. om Bortrykkelsen før de syv år Daniel 9 taller om.
DE HELLIGE
De Hellige, Det sies att Menigheten kan sees i Himmelen første gang i Åp.7.14-17, og att Kristus Kommer tilbake ”MED ALLE DE HELLIGE” 3 1/2 år senere. Det har ikke vært noen Hellige på Jorden under denne perioden! Det finnes ikke noen Hellige som møter Han! Han har ALLE de Hellige med seg, tilbake - Denne uttalelse er tatt fra boken når dine penger blir verdiløse, side 181.
Det er bare noen få som blir frelst, mange kommer ikke til å være villige til å betale prisen, og bli med i bortrykkelsen. Luk.14.25-33. Bare 50% av de som tror de er kristne (jomfruer) kommer til å gå inn for å møte brudgommen! Fra samme bok. s195. Men det som blir hevdet i denne boken er ikke Bibelsk.

NB! De HELLIGE er nevnt hele 61 ganger i NT, og i Åp. er de nevnt 13 ganger og til sammen i helle Bibelen 99 ganger. I Åpenbarings boken nevnes DE HELLIGE første gang i kap.5.8, og siste gang i kap.19.8. Som begge omtaler MENIGHETEN de hellige i himmelen.

I kap.13.7. Blir det hevdet at det gjelder menigheten som Antikrist fører krig i mot og beseirer. Men hva da med Jesu løfte i Matt.16.18 ”Dødsrikets porter skal ikke få makt over den” De som Daniel beskrev i kap.7.27. er de samme som Johannes beskriver i Åpenbaringen, og begge gjelder TRENGSELENS HELLIGE, og det gjelder den siste delen av trengselen på 3 1/2 år. Åp.13.5. Og Daniel.7.25.

De HELLIGE som Daniel skriver om er de av hans folk ISRAEL. Og de samme er det Johannes beskriver i Åp.13.7.
Så det vi kan si med sikkerhet er at de hellige som omtales å være her på Jorden under Trengselens grufulle tid, er martyrene av både Israel og Hedningefolkene, og den gjenlevende rest av Israel de 144000.

Hellig betyr å bli satt til side og her i Åp. møter vi to grupper som begge er satt til side. Vi møter Israel under trengselen hvor 144000 er satt til side som Guds tjenere, det er noen av de hellige. Og vi møter martyrene i kap. 7.9-17. to grupper begge satt til side. Og ingen av dem gjelder menighetens hellige. som vi har sett er de i himmelen i Åp. kap.5.8 og er ikke omtalt på jorden i fra kap.6 til kap.19.

I kap. 19.8 møter vi de HELLIGE og de er i himmelen, hvor de har vert siden kap.4, dvs igjennom helle den Antikristelige grusomme trengselstid.

Det er interessant og legge merke til at Den Hellige Ånd ikke nevnes, slik som den gjentatte ganger blir nevnt i kap.2 og 3 som er det avsnittet av Åpenbarings boken som omtaler menighetens tid. Derfor heter det der ”Den som har øre han høre hva Ånden sier til menighetene.

I kap.13 som tar oss til mitt i trengselen, der blir vi gjort oppmerksomme på i v.9. ”Dersom noen har øre, han høre!” Du legger merke til at det står ikke ”Hva Ånden sier til menighetene, hvorfor? Jo, fordi menigheten er ved denne tiden i Himmelen, og har vært der i minst 42 mnd - 1260 dager 3 1/2 år.

Vi vet ikke når bortrykkelsen skjer, men vi vet at etter den har skjedd vil Antikrist inngå en pakt med Israel på syv år. Dan 9. Men om denne periode begynner umiddelbart etter bortrykkelsen det vet vi ikke.
Det er ikke bortrykkelsen som starter den siste syvårs perioden som Daniel kap. 9 taller om, den starter vad at den kommende fyrste stadfester en pakt med mange på syv år.

Men jeg tror at det er en ukjent tid mellom bortrykkelsen av Kristi Legeme menigheten og denne syvårige perioden som Daniel kap. 9 omhandler.

mvh Ivar Helmersen

Ivar H sa...

Menighetens bortrykkelse er ikke en oppfyllelse av profetier men hører til det som ble åpenbart for Paulus og som var skjult i Gud, derfor kan bortrykkelsen skje når somhelst for den store begivenheten er ikke knyttet til at visse ting først må skje så vil bortrykkelsen skje. Teinene på Jesu komme er knyttet til Hans gjenkomst, som er åpenbarelsen av Hans komme, hans tilsynekomst. Ales øyne skal se Han når Han kommer for å bort rydde ugudelighet fra Jakob Rom. 11:26; Det er da Han oppretter riket for Israel og setter Sine føtter på Oljeberget.

Så det vi kan klart si er at det er forskjellig på Hans komme For De Hellige og Hans komme Med De hellige. De første troende Ventet på Hans Sønn fra himlene, vente dette utrykket har vi i 1Tes. 1:10 og betyr å vente på noe som kan skje når somhelst. Denne tanken blir også stadfestet av utrykket i 1Kor.16:22 ... Maran ata som er et arameisk utrykk og betyr vår Herre Kom, kom snart.

Også Paulus skriver Vi som lever .... Det som vi kan se av dette er at Den Hellig Ånd lot Paulus skrive i 1Tes.4:13 til 18 Vi som lever selv om Paulus senere skriver min bortgang er for hånden så inspirerte Den Hellig Ånd han til å skrive dette slik at alle siden da har kunne lest seg selv inn i dette og hilse vær andre med Maran ata, vår Herre kom. Amen!
mvh Ivar Helmersen

Anonym sa...

Når de dagers trengsel er til ende osv......