tirsdag 5. april 2022

Det bryter på dypt vann

Fra rådsmøtet 1. april 2022 (foto Ove Sandvik)

Det har vært tunge tider i Misjonssambandet de siste par årene. Uenighet om ny struktur og mange tunge varslingssaker har skapt uro. Rådsmøtet 1. april gir nok ingen salve på vonde sår.

Etter det ordinære rådsmøtet i oktober 2021, har hovedstyret arbeidet videre med forslaget til ny struktur og menighetstenkning i NLM. Hovedstyret valgte å følge oppfordringen fra rådsmøtet -21, og kalte inn til et ekstraordinært rådsmøte 1. april 2022. Det forelå til dette møte et revidert dokument med forslag til nye grunnregler i tråd med flertallet i hovedstyret sitt utkast. To av hovedstyrets medlemmer sto ikke bak dette forslaget.

Flertallet i HS sitt forslag går i korthet ut på å ha et administrativt styre og et eldsteråd både lokalt, regionalt og sentralt. For sentralleddet betyr det at nåværende hovedstyre legges ned og erstattes med et sentralstyre der også kvinner er valgbare, og et tilsynsråd som skal være som et eldsteråd. Her kan bare menn velges. I tillegg vil rådsmøtet bli erstattet med et mindre organ som skal samles en gang per år, og ha noe av samme funksjon som nåværende rådsmøte.

Første sak til avgjørelse på rådsmøtet-22, var om §13 i NLMs grunnregler var gjeldene i denne saken. Jeg og flere med meg, mener at denne saken er av læremessig karakter, og at det derfor kreves 2/3 flertall i rådsmøtet for å vedtas fremmet i GF. Et flertall på 29 (55%) av de 52 stemmeberettigede, mente derimot at § 13 kun er aktuell i saker der det er spørsmål om å endre læren i NLM. Dermed mente flertallet i rådsmøtet, at rådsmøtet ikke skulle foreta noen bindende avstemming, kun gi HS råd.

Hvis rådsmøtet hadde bestemt at denne saken var av «læremessig karakter», ville rådsmøtet stemt over de aktuelle paragrafene. Da ville det trengtes 2/3 flertall (67 %), for å bli vedtatt fremmet for generalforsamlingen. Nå bestemte altså 55 % av rådsmøtets delegater, at §13 ikke er gjeldende i denne sak, og blokkerte dermed mindretallets rett. Etter min mening er dette på kollisjonskurs med paragrafens intensjon, noe en uklar tekst i paragrafen må ta noe av skylden for.

Da det var avklart at rådsmøtet kun skulle gi råd om det framlagte forslaget, gikk noe av luften ut av ballongen. Noen talte for at saken burde utsettes til GF 2025, ikke minst på bakgrunn av den spente situasjonen i misjonen grunnet varslingssakene. Flertallet i HS sto på sitt, og fikk tilslutning til å fremme forslaget for GF, justert etter samtalen i rådsmøtet. HS fikk 31 stemmer (59,6%), mens 21 stemte for at HS sitt forslag ikke skulle fremmes med de endringer på sentralt hold som er skissert. Omtrent halvparten av de 21 var antakelig fra Rogaland.

Forslaget fra HS sitt flertall, som ble vedtatt av et flertall i rådsmøtet.

Resultatet av rådsmøtets behandling var som fryktet og ventet. Hvis HS sitt forslag blir vedtatt på GF, mener jeg at NLM i praksis har forlatt tjenestedelingsprinsippet, selv om det formelt heter at NLM står for dette prinsippet.  Det vil da være så innholdsmessig uthult på sentralt hold, at det i praksis er strid mellom lære og liv. Denne striden startet allerede i 2012, da HS åpnet de fleste lederstillinger i misjonen for kvinner. Noen røster i rådsmøtet sa rett ut, at dette forslaget sees på som et skritt på veien, mot å fjerne tjenestedelingsprinsippet. (Begrunnelsen for mitt syn på tjenestedeling finnes i andre artikler på bloggen).

Hva nå? Jeg håper at misjonsvenner som deler mitt syn, vil møte opp på GF til sommeren og avgi sin stemme. Jeg vet at flere har gitt opp, og andre er i ferd med å gjøre det. Min oppfordring er: «Kjemp for alt som du har kjær». Hvis GF i sommer følger rådsmøtets og hovedstyret sitt råd, er det tid for å ta en stopp og sammen vurdere veien videre.

Ingen kommentarer: