mandag 18. april 2022

Judas og nattverden

Judas (t.h.) forlater salen hvor Jesus innstiftet nattverden
(foto: Utsnitt av maleri av Carl Bloch - wikipedia)

Det har opp gjennom tidene vært uenighet om hvorvidt Judas som forrådet Jesus, var med da nattverden ble innstiftet.

Forfatteren av den kjente fasteboken «Guds Lam», Andreas Fibiger, skriver om dette i den nevnte boka:

«Man har tvistet meget om hvorvidt Judas deltok i den første nattverden. Dum og gold teologisk strid! Selvsagt var Judas gått! Det fremgår jo klart både av Matteus og Markus sine beretninger, men enda mer av en åndelig betraktning av hele forholdet. Kan virkelig noen tro at Jesus ville la Judas ta del i dette frøste hellige måltidet, han som Jesus selv kaller «fortapelsens barn», og om hvem Han visste at han få timer etter ville bli en selvmorder? Ville Han kanskje forherde Judas ytterligere ved det? Og ville han kanskje sette en plett på minnet for alle de andre, om denne vår Herres Jesus minnefest, ved å la Judas være med? Nei, med rette har Joakim Skovgaard (dansk kunstner) latt Judas være utenfor, da Jesus gir sine venner nattverden.»

Jeg tror som Fibiger, at Judas ikke var med da nattverden ble innstiftet. Evangeliene gir en litt ulik gjengivelse av det som skjedde:

Matteus: Disiplene feiret først påskemåltidet, så forlot Judas salen før Jesus innstiftet nattverden. (Mat 26,17-29)

Markus: Disiplene feiret først påskemåltidet, så ble Judas avslørt som forræder før nattverden ble innstiftet. (Mark 14,12-25). Her sies ikke direkte at Judas forlot salen mellom påskemåltidet og nattverden, men det er logisk at han gikk etter å ha blitt avslørt.

Lukas: Her skilles ikke klart mellom påskemåltidet og nattverdinnstiftelsen. Avsløringen av Judas kommer etter nattverdinnstiftelsen. (Lukas 22,7-23)

Johannes: Her fortelles ikke om selve nattverdinnstiftelsen. Det står at Jesus vasket føttene til disiplene, før de feiret påskemåltidet. Etter påskemåltidet ble Judas avslørt, og forlot straks salen. (Joh 13,1-30)

Holder vi disse fire skriftavsnittene sammen, ser vi at Matteus og Johannes sier at Judas forlot Jesus og disiplene like etter påskemåltidet. Markus sier ikke direkte at Judas gikk ut da han ble avslørt mellom påskemåltidet og nattverden, men sett sammen med Johannes («Han forlot straks salen»), tyder alt på at også Markus samstemmer med Matteus og Johannes. Lukas tar med avsløringen av Judas etter at han har skildret påskemåltidet og innstiftelsen av nattverden. Mye tyder på at Lukas ikke skriver kronologisk hva som skjedde, men dette kan ikke fastslås med sikkerhet.

Paulus: Paulus var den som fikk oppdraget av Den Hellige Ånd å forkynne nattverden. (1 Kor 11,23-34) Han nevner ikke noe om Judas, men han sier helt tydelig hvem nattverden er for. Nattverden er for Guds folk. Den som går til nattverd og som ikke er frelst, spiser og drikker seg til doms ved å gå til nattverd. Nattverden er til syndstilgivelse og nåde for den som er frelst, men til dom for den ufrelste.

Nattverdfeiring på Solgry påsken 2022.
(foto Ove Sandvik)

Ut fra dette ser vi at Matteus, Markus, Johannes og Paulus taler mot at Judas deltok ved nattverden. Siden det ikke er feil i Bibelen og at den ikke motsier seg selv, tyder alt på at Lukas sin beretning ikke er i kronologisk rekkefølge. Forfatteren av det kjente Bibelkommentaren «Gullgruben» sier det slik:

«I følge v.21-23 (hos Lukas) kan det synes som om Judas har vært til stede ved innstiftelsen av nattverden. Dette synes ikke å ha vært tilfelle slik de andre evangelistene forteller det. Men ordet her hos Lukas gjør det heller ikke nødvendig å tro at Judas var til stede under nattverden. Den tretten disiplene hadde, og som er gjengitt i det følgende (v.24-30), har tydeligvis foregått før nattverden. Lukas er ikke øyenvitne til det som skjedde og synes ikke å ha lagt noen vekt på rekkefølgen i tid for det som skjedde.»

Nattverden er for Guds folk, de som har tatt imot Jesus som sin frelser. Det er et nådemåltid, et styrkemåltid og et samfunnsmåltid med og for Guds folk. Dette må gjøres klart ved innbydelsen. Vi må ikke innby de som ikke tror på Jesus. Da innbyr vi dem til dom og forherdelse.


Ingen kommentarer: