torsdag 2. desember 2021

Er nattverden for alle?


Nattverden er et nådemiddel der Gud gir sin nåde og tilgivelse gjennom brødet og vinen. Hvem er nattverden for, er den for alle?

Erik Pontoppidan skrev ei bok for konfirmanter, som het «Sannhet til gudfryktighet». Denne var barnelærdom i mange generasjoner i Norge. Her er hva han svarer på spørsmålet, ut fra Guds ord:

Hvem er den hellige nattverd innsatt for? Bare for sanne kristne som har den alder og dømmekraft at de kan prøve seg selv.

Men er alle som har forstand og dømmekraft, skikket til å nyte den hellige nattverd? Nei, Kristus har innstiftet den bare for sine egne disipler […] De som lever som fiender av hans kors, må derfor ikke nyte nattverden (1 Kor 10,21)

Har da en ugudelig ingen rett til nattverden eller noen nytte av den? Nei, absolutt ingen, så lenge han lever i sin uomvendte stilling. […]

Men kunne ikke ugudelige bli vekt opp og bli bedre mennesker om de fikk komme til nattverden? Nei, for nattverden styrker mennesket i den tilstand det er i. Hvis de ikke først får nåde til å omvende seg av hjertet, blir de verre i stedet for bedre om de går til alters. […] (1 Kor 11,17 og 1 Kor 11,30)

Da lekfolket kjempet for fri nattverd for 100 år siden, var det vanlig med massealtergang. Før den tid måtte alle gå til nattverd. Det var bare presten som hadde lov å lede nattverden. Mange kristne fant det vanskelig å gå til nattverd i kirkene. De kjempet gjennom at nattverden kunne forvaltes også av ledere innen lekfolket. Da var de nøye med å presisere hvem nattverden er for, og leste også advarselen mot å spise seg til doms. (1 Kor 11,27-28)

Nå er bedehusenes nattverdforvaltning mange steder like åpen som i kirken. Mange steder sies ikke tydelig hvem nattverden er for, og det leses ikke advarselen fra 1 Kor 11,27-28. Innbydelsen er som i kirken, «kom for alt er ferdig». Et bibelvers som ikke har noe med nattverden å gjøre, men er et kall til uomvendte om å ta imot innbydelsen til frelse.

Det er tid til å våkne opp, og tenke gjennom på nytt, om vi er på vei bort fra Bibelens rammer rundt feiringen av nattverden. Det er et veldig stort ansvar å innby ufrelste til nattverden. Da innbyr vi dem til dom.

Nattverden er et nådemåltid til syndenes forlatelse for Guds folk. I tillegg er det et måltid der Guds folk får forkynne for hverandre at «dette er Jesu legeme» og «dette er Jesus blod». Det er også et minnemåltid til minne om Jesus, og et måltid der vi skal få se fram mot det himmelske måltid.

6 kommentarer:

Björn sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Björn sa...

(Måtte redigere litt)

Hei Ove, og takk for sist!

Lenge siden nå, håper du har det bra.

Takk for innlegget om nattverden. Det er veldig viktig at vi stadig minner oss selv på sakramentenes betydning og innhold, og gransker de bibeltekstene som omhandler den. Du skriver at bedehusenes nattverdforvaltning mange steder er like åpen som i kirken, og at man ikke sier tydelig hvem nattverden er for. Jeg har lite erfaring med at det skulle være tilfelle, men det er veldig trist hvis du har rett.

Likevel er jeg usikker på om dette skjer alle steder først og fremst fordi man tenker at det ikke er så nøye hvem som tar nattverd. Altså at det er uvitenhet og lettsindighet (eller latskap) som avgjør. Selvsagt kan disse være noen av årsakene mange steder, og konsekvensene kan være svært problematiske, men kan det tenkes at en av årsakene er ulike forståelser av selve tekstene? Kan det være at den tradisjonelle praksisen (og Pontoppidans forklaring) har sine egne problemer?

I den forbindelsen lurer jeg på hvor godt du kjenner til Ivar Vegges undervisning om nattverden. Han har et foredrag om nattverden på FBB (https://www.fbb.nu/artikkel/nattverd-og-barn/). Denne omhandler riktignok spørsmålet om nattverd og barn (merk at Pontoppidan nevner "alder"), men Ivar tar opp mange av de viktige detaljene som du også nevner her. Ikke minst å spise på uverdig vis, og å spise og drikke seg til dom.

Jeg tror nok at du og Ivar i stor grad tenker likt, men det hadde vært interessant å vite om du tenker annerledes enn ham når det gjelder noen av detaljene.

Jeg tenker at slike dialoger er utrolig viktige, og syns det er flott at du initierer til det med et dette innlegget. Jeg ser at du ikke har fått noen kommentar til dette innlegget, men jeg håper du har fått andre tilbakemeldinger. Som du sier: "Det er tid til å våkne opp, og tenke gjennom på nytt, om vi er på vei bort fra Bibelens rammer rundt feiringen av nattverden." Det gjør vi best sammen i fellesskap.

Guds fred
Björn Kero

Ove Sandvik sa...

Hallo Bjørn.
Takk for sist og for kommentar til mitt blogginnlegg.
Noen få ord fra meg:
Jeg tror ikke at de som leder nattverdstundene på bedehusene, mener at det er fritt fram for alle å komme til nattverd. Men med den «liturgien» som bl.a. NLM anbefaler, leses ikke ordene om å ete og drikke seg til dom. Det inviteres åpent til alle, «kom for alt er ferdig», uten noe mer presisering. Dette har jeg med sorg erfart på mange bedehus. Det er derfor jeg skrev at bedehusenes nattverdforvaltning nå ofte er like åpen som i kirken.
Jeg har hørt foredrag og lest artikkel av Iver Vegge. Jeg klarer ikke å følge hans utlegging. Jeg kjenner meg mer på linje med Luther og Pontoppidan, enn det jeg har forstått av Vegge. Jeg tror ordet slik det står, at den som kommer til nattverd uten å være gjenfødt, eter seg til dom. Og det bør nattverdforvalteren si! Da er HAN fri, så er det opp til hver enkelt nattverdgjest å prøve seg selv.
Se ellers Johannes Kleppa sin kommentar til Atle Sommerfeldt på Sarepta si heimeside (misapepta.no), Nattverden og barnelærdommen.

Björn sa...

Takk for svar, og takk for lesetipset med Johannes Kleppas kommentar. Jeg skal ikke tvinge frem en diskusjon, dersom du ikke er interessert i det. Derfor kommer jeg bare med noen sammenfattende kommentarer.

Slik jeg oppfatter det, så er det (minst) 3 ulike syn her.

1. Du og Kleppa, som refererer til Pontoppidan (og Luther). Dere har store deler av den lutherske tradisjonen med dere, og hevder at dere følger Bibelen "slik det står".

2. Ivar Vegge, som utfordrer deler av tradisjonen med argumenter fra hvordan enkelte bibeltekster skal tolkes. Vegge avviser ikke at man skal ha en advarsel i nattverdliturgien, og han bruker Bibelen "slik det står". Han kommer med følgende alternativ til generell advarsel i liturgien, basert på konkrete advarsler i 1 Kor 10-11:

"Guds ord advarer oss mot åndelig arroganse, og trassig å holde fast på synd som går på tvers av nattverdens innhold".

Disse er det altså som spiser seg til doms. Du har rett i at det mangler en advarsel i NLMs "liturgi", noe vi kunne ha hatt godt av. Jeg syns vi gjerne kunne innført en slik formulering som Vegge foreslår, men hvis jeg har skjønt det riktig så er du ikke enig?

3. Atle Sommerfeldt, som stort sett vraker all slags advarsel og alvor som Paulus nevner i 1 Kor 10-11. Han bruker kanskje Bibelen, men mener vel at tekstene i 1 Kor 10-11 ikke kan gi oss overordnede prinsipper.

Til slutt vil jeg være litt personlig. Jeg skjønner godt at du ikke vil gå inn på spørsmålene om detaljer som Vegge fronter, men for meg og min familie har det vært svært viktig å få avklaring i disse ting. Ikke minst fordi det har vært vondt når våre barn har blitt nektet nattverden, fordi forsamlingens ledelse holdt fast på det tradisjonelle synet. Holdningene og mangelen på forståelse og argumentasjon har vi opplevd som fordømmende. Det bør du tenke på når du prøver å overbevise andre.

Foreløpig har jeg ikke funnet noen som argumenterer godt mot Vegges syn. Det er fint å appellere til kirkehistorien og tradisjonen, men man kan ikke bare gjøre det sånn uten videre og tro at det alene holder som argument. Hvis man ikke er villig til å imøtekomme motargumentene grundig så vil man ikke oppleves overbevisende men altså fordømmende. Ja, så alvorlig er det.

Du sier at du "tror ordet slik det står". Det mener Vegge også at han gjør, og jeg opplever ham som overbevisende. Jeg vil gå så langt og si at jeg opplever at det er Vegge som er bibeltro i denne saken, og ikke tradisjonen. Jeg vil ikke kalle tradisjonen for vranglære, men at den har vært skadelig, og står fortsatt i fare for å være det. Vegges bibeltroskap i denne saken har jeg opplevd som frigjørende. Vi må gå til Skriften, det er vi i det minste enige i, og Skriften setter fri :)

Ove Sandvik sa...

Hei igjen Bjørn
Bare noen avsluttende kommentarer til det du skriver.
-Jeg har ikke satt meg godt nok inn i Ivar sitt syn, til å kunne uttale med kategorisk. Jeg skrev på bakgrunn av å ha hørt hans foredrag om dette og lest en artikkel. Men så langt er jeg ikke overbevist av hans argumentasjon. Jeg synes skriftens egen formulering er mer tydelig enn Vegge sin, som du viser til. Mitt anliggende er at jeg forstår skriften slik at nattverden er for Guds folk. Den som ikke er frelst, eter og drikker seg til doms, om han går til nattverd. Derfor må innbydelsen være tindrende klar.
-Jeg mener at kristne barn er velkommen til nattverd. De minste sammen med foreldrene og at det er foreldrenes ansvar å forklare hva nattverden er og hvem det er for.
-Så må jeg bare akseptere at du mener at vi med «det gamle synet» ikke er bibeltro og opptrer skadelig. Den advarselen må jeg ta inn over meg, og prøve på Skriften. Så langt er jeg imidlertid bare blitt styrket i min overbevisning ut fra Guds ord.

Björn sa...

Fint å lese at du ikke er så rigid tilhenger av den tradisjonelle forståelsen, som enkelte andre jeg har møtt:) Jeg tviler ikke på din oppriktighet og at du har gode hensikter!

Gud velsigne deg!