fredag 12. juni 2015

Generalforsamlingen for NLM 2015


 
Det nærmer seg tid for ny generalforsamling for Misjonssambandet. Dette er en storsamling for misjonsvenner fra hele landet, og arrangeres i år på Randaberg 7.-12. juli.

Selve årsmøteforhandlingene foregår fra onsdag 8. til fredag 10. juli. På sakslisten står ordinære saker som konstituering, årsmelding, regnskap, rapport fra protokollkomiteen, profilforedrag og valg. I tillegg skal generalforsamlingen avgjøre om det skal opprettes et kirkesamfunn innen NLM og det er foreslått noen grunnregelendringer.

Hovedstyret har sendt ut et forelegg på 54 sider, med presentasjon av de ulike sakene. Jeg vil her kommentere et par av disse.

1. Grunnregelendringer

Hovedstyret foreslår en rekke endringer i NLMs grunnregler. Mye er kun praktiske justeringer og oppdateringer i forbindelse med at det på forrige GF ble vedtatt opprettet egen ungdomsorganisasjon i NLM. Men det er også noen prinsipielle endringer.

Endring av formålsparagrafen
HS foreslår å stryke fra formålsparagrafen, §1: «Vi vil utdanne, sende og underholde misjonærer, og utdanne og underholde nasjonale medarbeidere på misjonsfeltene, særlig i Kina, men også i andre land.» Istedenfor denne setningen vil HS sette inn: «I særlig grad vil NLM prioritere arbeid blant de folkegruppene der Kristi navn ikke er kjent.»

I §20 står det at «forandringer ikke må komme i strid med NLMs formål og prinsipper således som disse er uttalt i §§ 1 og 2». Jeg stiller spørsmålstegn ved om ikke det som HS nå foreslår, nettopp er i strid med NLMs formål. For nå skal ikke lenger NLM ha som formål å utdanne, sende og underholde misjonærer, heller ikke å utdanne og underholde nasjonale medarbeidere, etter HS sitt forslag.

En slik endring kan i ytterste konsekvens medføre at NLM ikke lenger vil utdanne egne misjonærer. Det kan også bety at vi slutter å sende utsendinger, men bare sender penger ut til misjonsprosjekt drevet av nasjonale medarbeidere. Ansvaret for opplæring av nasjonale medarbeidere faller altså også ut, ifølge HS sitt forslag. Dette er så store endringer, at det etter min mening kan komme inn under «beskyttelsen» i § 20.

HS foreslår også å fjerne Kina i formålsparagrafen. Det er snart 70 år siden Kina ble stengt. Likevel har misjonsfolket i NLM hatt et spesielt fokus på Kina, selv om vi har opprettet misjonsarbeid i minst 10 andre land. Jeg kan ikke se nødvendigheten av å stryke «vårt første misjonskall».

Å endre det reelle innholdet i en formålsparagraf, er såpass dramatisk at jeg synes det er underlig at HS ikke går veien om Rådsmøtet i en slik sak.

Aldersgrenser
HS foreslår å redusere aldersgrensen i GF fra 18 til 15 år. Nå er NLM Ung opprettet og ungdommene har sin egen organisasjon de har ansvaret for. GF er hovedorganisasjonens øverste organ. Her er mange vanskelig saker til behandling. Stemmerettsalderen bør derfor følge myndighetsalderen.

Når det gjelder Rådsmøtet, vil HS fjerne hele aldersgrensen. Det begrunner de med at kandidatene til rådsmøtet velges på tillit og at det derfor ikke er nødvendig med noen aldersgrense. Rådsmøtet er NLMs øverste organ i lærespørsmål. Da må utsendingene etter mitt syn minst være myndig for å kunne bli valgt.

foto: nlm.no
2. Treårsmeldingen

Treårsmeldingen for 2012-2015 består av 27 tettpakkede sider med mye informasjon fra arbeidet i Norge og på misjonsfeltene. Det er også med en brei økonomisk rapport. Her er mye gledelig lesning. Jeg vil kun kommentere noen få punkt.

Forkynnelsen
Forkynnelsen er livsnerven i vårt arbeid både i Norge og i misjonslandene. «Troen kommer av forkynnelsen vi hører», leser vi i Guds ord. Når HS skal rapportere fra arbeidet i Norge, blir forkynnelsen nevnt helt mot slutten. Jeg håper ikke det sier noe om prioriteringen av arbeidet vårt fra HS sin side. Vi opplever i dag en markert nedgang i forkynnervirksomheten. Dette er en stor nød for oss som misjonsorganisasjon.

I punkt 3.12 (s.14) tar HS fram noen «viktige tema i kommende treårsperiode». Her er forkynnelsen det første punktet. Men når HS sier hva som skal prioriteres framover, nevnes kun frivillige forkynnere og videoopptak. Antall forkynnere ansatt av HS er gått dramatisk tilbake de siste årene. Av de 16 fast ansatte på HS si reiserute er 12 av dem 59 år eller eldre. Hvis ikke nye forkynnere ansettes, vil det om få år nesten ikke være ansatte forkynnere igjen på HS si lønningsliste. Dette er en urovekkende utvikling som bør få langt større oppmerksomhet enn hva vi ser i årets forelegg for GF.

Læremessig utvikling
HS kommenterer i innledningskapittelet bl.a. den læremessige utvikling(s.4-5). Her nevner HS at de i november 2012 vedtok veiledningen «Sammen i tjenesten». Dette er en revidering av vedtaket GF gjorde i 1991 om tjenestedeling mellom mann og kvinne. Et utkast til «Sammen i tjenesten» ble forelagt Rådsmøtet i 2011 til høring. Det ble senere revidert og godkjent av HS.

Her er flere alvorlige endringer, bl.a. åpnes det for kvinnelig regionstyreformann, ingen av lederstillingene på misjonsmarkene trenger lenger være hyrdestillinger forbeholdt menn, på hovedkontoret skyves stadig hyrdefunksjonen «oppover i systemet» slik at det nå kun er noen få slike stillinger igjen i vår hovedledelse. I tillegg åpnes det for kvinnelig forvaltning av nattverd i forsamlingene og det uttales et klart ønske om flere kvinnelige lærere på misjonsskolen.

Dette er så store læremessige endringer av et generalforsamlingsvedtak, at jeg mener det er Rådsmøtet og ikke HS som skulle gjort det endelige vedtaket. Personlig beklager jeg flere av disse endringene som HS har vedtatt.

Flere skoler
Forrige GF vedtok en økt satsning på skoler i NLM. Dette har fått bred plass i forelegget, som et siste, men klart største punkt. HS melder at det siden forrige GF er startet eller vedtatt startet flere enn 10 nye skole i NLM eller Danielsen-systemet(NLM/ImF).

Dette er kanskje noe av det mest gledelige som har skjedd rent strategisk i organisasjonen vår de siste tre årene. Dette er en satsning vi bør fortsette med. Det er neppe noen steder vi når lengre ut med evangeliet blant barn og ungdom enn på våre skoler.3 kommentarer:

Anonym sa...

Det er godt du følger med og gir beskjed. Vi er flere som har gitt opp GF etter vedtaket om kvinners stemmerett i Stavanger i 1997. Nå syner det seg hvor vanskelig det blir å skille mellom læreansvar og lederansvar. Einar

Anonym sa...

Etter det forferdelige kaoset jeg så på "sommertreff" på lundeneset; med verdslig dunkende musikk, underholding og humor som hovedingrediensene, og ikke et eneste ord om Jesus eller bønn på åpningen, så er det dystre ting vi nå ser. Når man tar med utviklingen på UL og nå åpning for kvinner som regionledere, så virker det som om at det som en gang fremsto som en organisasjon som sto på Guds ord, nå bøyer av mer og mer for både tidsånden og annen forførelse. Saken er den at det mangler ledere som kjenner skriftene, både lokalt og på "toppen", og det er ytterst få som tør i dag og gå imot strømmen. "Aksept" "enhet" og "fred", har erstattet kompromissløs bibeltroskap og åndelig dømmekraft. Trist å se denne utviklingen.

Anonym sa...

Nå skal det sies at det var flott det hovedstyret avgjorde i forhold til Slettahjell..Men summen av det vi ser over store deler (ikke hele) av organisasjonen er ikke bra..og dette forslaget beviser dette alene etter mitt syn. Jeg håper Herren reiser opp noen "høvdinger" igjen som Øivind Andersen og Hope..Som kan lede flokken ut fra Guds ord. Det er hva vi trenger, ikke flere strateger og synsere.

Bjørn