søndag 7. juli 2024

La ikke vinden bestemme din livskurs!

(foto itro.no)

«Hensikten med vår syndenød er ikke at Gud skal påvirkes til å gi nåde, men at vi skal påvirkes til å ta imot den.»

Det er den svenske forkynneren Carl Olof Rosenius som har formulert denne setningen. Under følger noen flere sitater av Rosenius og andre forkynnere. Kankje noe å tenke på en sommerdag.

C. O. Rosenius

Spør du hvor meget følelse av synd som er nødvendig, da kan du svare deg selv: Ikke så og så meget, men så meget at du ikke kan leve uten Kristus, ikke kan få fred før du er salig i ham. Det kreves ikke mer, men heller ikke mindre.

Summen av alt hva loven og evangeliet i forening skulle utrette, var at jeg skulle bli utilfreds med meg selv og søke all min trøst i Kristus. Hvor dette finnes, er der liv, om også alt annet godt synes å mangle og alt ondt å strømme over. Hvis dette fattes, er der nød, om også alt godt var til stede i rikelig mål. 

For du skal være klar over at om Guds gjerning i oss er aldri så sann og om vi aldri så meget ifører oss Guds fulle rustning, så vil vi alltid hos oss selv føle og se meget mer av synd og utroskap enn av fromhet og rettferdighet. Så sant vi da ikke er blitt forblindet og sover.

Aksel Valen-Sendstad

Det mennesket som har møtt Guds hellighet, tier. Han har ingen bebreidelser. Han har bare bønn om nåde.

Guds ord og Guds Ånd kan aldri skilles når Gud åpenbarer seg og meddeler seg til et menneske. Der Guds ord er, der er Guds Ånd. Der Guds Ånd er, der er Guds ord.

Bibelens lære om Guds Ånd og Guds Ord sier oss at det er ordet om korset, det Jesus har gjort for oss, som er grunnlaget for alt og som menneskers frelse og fornyelse skal bygges på.

Carl Fr. Wisløff

Vi kristne seiler i motvind, men la oss for all del ikke overlate til vinden å bestemme kursen.

Mor og far har ansvar for barnas kjennskap til Gud og for deres tro på Jesus. De har hellig plikt til å bruke alle naturlige anledninger til å snakke med dem om Gud, og til å lære dem grunnsetningene for all kristendom.

Evangeliet er budskapet om at frelsen er fullbrakt. Guds løfter er oppfylt, syndegjelden er betalt, Jesus er død for alle syndere. Han har åpnet for oss en vei like inn til Gud, og lar oss vite at alle som kommer i hans navn, får være Guds barn. Alt er ferdig, du får bare komme! Lytt til dette herlige budskap, så vil Guds Ånd gjøre sin gjerning i hjertet ditt, og du får nåde til å leve i tro på evangeliet!

Hans Erik Nissen

Lykkelig er du som har din synd skjult av Jesu blod. Da ser Gud ikke lenger synden. Han ser bare det som skjuler den. Når Gud vender seg mot dine synder, møter han det som er mest dyrebart av alt. Han ser blodet. Og Lammets blod ble utgytt, for at du skulle gå fri.

Du blir aldri hellig ved loven. Det betyr at du aldri blir helliggjort ved alt det du skal og kan. Derimot blir du helliggjort ved troen på Jesus. Setter du din lit til hele den rikdommen du eier i ham, forandres du innenfra. Jo mer du priser deg lykkelig overfor Jesus, desto mer preges du av ham.

Å hate sin bror kaller Bibelen mord. Uten oppgjør kan en morder ikke eie det evige liv. Jesus og hatet kan ikke bo side om side. Enten må hatet vike, eller også må Jesus gjøre det. Herren kaller oss fram i lyset. Han kaller oss til å ha oppgjort sak med ham og med hverandre.


Ingen kommentarer: