tirsdag 15. januar 2013

Kvitsund under press


Nok en gang har media laget en stor sak om kristendomsundervisningen ved Kvitsund gymnas. En av elevene ved skolen har sendt en klage på undervisningen til offentlige myndigheter. Dette har media slått stort opp.

Sakens kjerne gjelder undervisningen i kristen etikk, og særlig undervisningen om fosterdrap og homofili. En av kristendomslærerne ved skolen har skrevet et hefte, ”KRISTEN ETIKK. Aktuelle etiske emner i lys av kristen etikk”. Her tar han opp aktuelle tema som troen og livet, det 6. bud, menneskeverd, forvalteransvar, selvbilde og rusproblematikken.

Forfatter er Eivind Gjerde, som også er nestleder i regionsstyret for NLM Region Sør. Kapittelet om fosterdrap er skrevet av Asbjørn Nordgård, som bl.a. er tidligere rektor ved Tryggheim v.g.s. Heftet er ikke en del av pensumlitteraturen, men er tilleggsstoff.

Homofili
Det ene emnet som har fått oppmerksomhet i media er homofilisaken. Her tar heftet fram ulike forklaringer på hvorfor noen mennesker utvikler følelser med tiltrekning til det samme kjønn. Heftet viser bl.a. til amerikansk forskning som antyder at noen får slike følelser på grunn av en skade i barnets tidlige utvikling som skyldes en fjern far og en alt for nær mor (gjelder gutter). Andre forklaringer kan være seksuelle overgrep og overopptatthet av pornografi. Men heftet konkluderer med at for mange vil ingen av disse forklaringene passe, ”deres homofile orientering vil stå som noe uforklarlig.”

Videre sies det noe om bibelens syn på homofili, bl.a. ut fra tekstene i Rom 1,25-27 og 1 Kor 6,9-10. Heftet orienterer videre om mulighet for å bli fri disse følelsene bl.a. ved hjelp av terapi, forbønn og sjelesorg.

Fosterdrap
Det andre punktet som media og politikere har kritisert, gjelder abort. I heftet blir det orientert om forskjellen på spontan abort og provosert abort. Konsekvensene av den norske abortloven blir lagt fram. Provosert abort vurderes så i bibelens lys, og konklusjonen er klar. ”Provosert abort er brudd på det femte bud.” Til slutt blir det tatt opp noen vurderinger ”når liv står mot liv.”

Kristen etikk
Undervisningen som blir gitt i dette heftet er i overensstemmelse med Guds ord, og det som er blitt undervist i NLM gjennom hele vår historie. Inntil for 30 år siden var også dette allment akseptert.

Nå er Norge dessverre avkristnet, og toleransen for kristen etikk er lav. Det er underlig å høre AUFs Eskil Pedersen kreve at statsstøtten til Kvitsund må trekkes fordi skolen underviser som Guds ord i etiske spørsmål. Borte er solidaritet, nestekjærlighet og åpenhet. De fine honnørordene gjelder visst bare de som følger sosialdemokratiets humanetiske tankegang.

Klarer vi å stå imot presset?
I 1 Kong 22 fortelles det om kong Akab som vil gå til krig mot Syria. Han spør profetene i landet til råds. Disse taler kongen etter munnen og sier at han vil vinne krigen. Akab fikk hjelp av nabokongen i Juda, Josafat, men han var ikke rolig for at det var sannheten som profetene kom med. Han spør derfor om det ikke er flere profeter å spørre. Da får han høre at profeten Mika ikke er spurt til råds, ”fordi han ikke profeterer godt om meg”. Mika blir hentet og presset til å tale slik de andre profetene gjorde. Men til slutt våger han å løfte fram Guds ord, noe som var stikk i strid med alle falske profeters råd.

Dette presset er sterkt også i vår tid. Folket vårt vil ikke høre Guds tale. Derfor ser vi at den religiøse hop følger verdens syn. Mang en Guds ”profet” har også gitt etter i striden og taler myndigheter og media etter munnen.

Vi står derfor i en bekjennelsessituasjon nå. Vil vi fortsatt tale som Guds ord, eller vil vi gi folket det som ”klør dem i øret”.For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” 2 Tim 4,3

Ledelsen ved Kvitsund trenger vår forbønn i denne tid. Det samme gjør ledelsen vår i NLM. Og ikke minst kristendomslærerne ved Kvitsund, som nå er under hardt press. La oss be om å få være sannheten tro i kjærlighet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Riktig!
Det er en bekjennelsessituasjon. Men det bekjennes vrangt.
Fortsatt noen som har tillit til Nlms ledelse? Stilaset er snart råtnet helt bort.