onsdag 11. april 2012

Forkynnelsen som nådemiddel


Hvorfor er det så viktig med forkynnelsen av evangeliet? Er ikke andre virkemiddel like viktige, som det å forkynne Guds ord?

Det handler om menneskets frelse. Hvordan blir et menneske frelst? Har ikke Gud mange veier for å nå mennesker med sin frelse? Strengt tatt skjer det bare på ett vis, nemlig gjennom Guds ords budskap om "ordet om korset". Det skjer gjennom det talte og leste Ord og gjennom Ordet og vannet i dåpen.

Hva sier Bibelen
”For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet.” 1 Kor 4,15. ”For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.” 1 Pet 1,23. ”Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom 10,17

Ikke all forkynnelse frelser
”Forkynnelse er det talte Ord som lyder i vitnesbyrd og forkynnelse og i sjelesørgeriske samtaler på tomannshånd.” (Øivind Andersen) Når Guds ord sier at forkynnelsen er et nådemiddel, betyr ikke det at all forkynnelse kan gjenføde et menneske. Det er mang slags forkynnelse i dag. Mye berører emner på det mellommenneskelige plan. Andre konsentrerer seg mest om livet som kristen, og hvordan en skal oppdras til å bli gode kristne. Andre har spesialisert seg på viktige emner som Jesu gjenkomst, psykologisk sjelesorg og Israels plass i historien.

Ord du kan bli frelst ved
Hele Guds ord skal opp på talerstolen. Det er viktig med en rett bredde. Men hvilket budskap kan gjenføde et menneske? Det er bare evangeliet. Det er evangeliet som har evnen ved Guds Ånd, å skape troen i hjertet. Lovens forkynnelse avslører mennesket som synder og driver til Jesus. Evangeliet om Han som ”gikk for meg en blodig sti, for at jeg som syndig var går fri” er det budskap som skaper troens tillit i synderens hjerte slik at han blir født på ny, blir frelst.

”Kristi kors er ikke noe spørsmål eller tema som forkynnelsen skal ta opp blant mange andre tema. Derimot er det slik at Jesu korsdød er den grunnsannheten i åpenbaringen som alltid skal prekes. Det vil si at sannheten om Jesu Kristi soningsdød for våre synder og hans oppstandelse for vår skyld, alltid skal anvendes (direkte eller indirekte) til å belyse alle de tema vi tar opp i vår forkynnelse. Gjøres ikke det, blir forkynnelsen falsk.” (Aksel Valen-Sendtad)

Forkynnelsens plass i Guds forsamling
Martin Luther sa en gang: ”Forkynnelsen er det viktigste i gudstjenesten. Det er bedre å utelate alt annet enn å utelate Guds Ord.” Derfor er det alltid kamp om forkynnelsen og forkynnelsens plass. De falske røster nedtoner forkynnelsens plass og innhold. Det er et søvnens tegn når forkynnelsen nedprioriteres og uttynnes i forsamlingen.

”Så lenge forkynninga er nummer ein i vårt arbeid, har vi ein arbeidsdag. Så lenge vi forkynnarar eig ein bodskap frå Gud og får verka til vekking, så lenge eig Kinamisjonen ein framgong. Stansar denne friske livsens straum, set vi att med ein mekanisme som ikkje kan smørjast og haldast gåande med menneskelege midlar.” (Tormod Vågen)

Ingen kommentarer: