lørdag 11. mai 2019

Til ettertankeFredrik Wisløff gav ut ei bok som het «Vi sanker aks». Ei bok med sitater han mente var nyttige også for andre.

Jeg har også hatt denne samlegleden. Jeg har i tidligere artikler delt noen av «mine» aks, og her følger noen flere.

Martin Luther
Vi kan ikke få det (evangeliet) lenger enn inn i ørene. Gud må hjelpe det inn i hjertet.

Vi er noen dårer til helgener å være. Enda vi har synd å trekkes med hver dag og trenger tilgivelse hele livet gjennom, så vil vi likevel at vår bror skal være helt feilfri.

Sivert Gjerde
Ta din bibel og tell omhyggelig, ikke kapitlene eller versa, men bokstavene fra begynnelsen av 1 Mosebok til amen i Åpenbaringen. Når du har fullendt dette arbeidet, så gå over det igjen og igjen og igjen ti, tyv, tredve, nei du må lese hver bokstav i din bibel åtti ganger før du har nådd den fornødne sum. Bokstavene i omkring åtti bibler vil behøves for å representere alle de menn, kvinner og barn som lever i det gamle og uhyre keiserdømme China. Fjorten hundre har sunket ned i hedenske graver nå den siste timen, tre og tredve tusen vil dø i dag før du når China. Send eders misjonærer i morgen, og en og en tredjedels million udødelige sjeler for hvem Kristus døde, vil ha gått til deres bestemte plass før de kan nå deres kyst. Om en sådan kjensgjerning berører oss eller ikke, så tror jeg den burde bevege våre hjerter. Det er nok til å bringe en engel til å gråte.

Gunnar Kjøde
Er du opptatt av ny kreativitet på kristenfronten? Om vi ikke greier å styrke det indre åndelige livet, kan vi bare drive på så mye vi vil - da vil vi bli tappet for åndskraft og står der uten den. Da hjelper det ikke med kreativitet.

Hans Erik Nissen

Hans Erik Nissen
Mange tror at Guds rike best vinner fremgang gjennom smil og munterhet. Gir vi ikke mennesker inntrykk av at kristendommen gjør oss glade og fornøyde, vinner vi ingen. Men det er en verdslig tankegang. Guds rike har ikke framgang etter lovene som gjelder for markedsføring. Guds rike på jord er et tårerike.

Vi kan ikke ta imot frelsen på en fullkommen måte. Men fordi det er en fullkommen frelse du eier ved å kjenne Jesus, dekker den over all ufullkommenhet i ditt liv.

Johannes Brandtzæg
Kinarforbundet må ha eigne skular dersom denne organisasjonen skal kunna ta vare på det arbeidet som Herren har kalla dei til. Skal ytremisjonen kunna rekruttera ungdom, må han driva eigne skular.

Vi ønsker som kristne å bygge Guds rike. Helst hurtig. La oss vokte oss for i vår iver å tilkalle slik hjelp, som fører med seg en fremmed Ånd, en Ånd som er Gud imot. Den fremmede Ånd kan lett bli sterkere enn Guds Ånd. La heller arbeidet gå langsomt. "Templet" blir dog reist til slutt.  

Johannes Brandtzæg

Hartvig Skartveit
Døden er en velsignelse for den som har tvettet sin kjortel i Lammets blod. (Sagt i minneord til en nær venn)

Olav Valen-Sendstad
Gud nærer et hellig hat til våre synder. For de er fremmede for hans vesen. Derfor tar han oss heller aldri inn i sitt samfunn uten å skaffe våre synder bort fra sitt åsyn.

Aldri blir noen så "ferdig" og "helliggjort" at ikke Gud skulle ha grunn til å rope til dem: "Bli annerledes!" Dette rop forstummer bare i himmelen og i helvete.

Carl Fr. Wisløff
Det går nokså lett å gli inn i flokken av bekjennende kristne. Men det går ikke an å gli inn i Guds rike, der må en omvendelse til.

Når jeg som menneske står overfor et medmenneske, tror jeg på det gode i ham. Men når jeg står for Guds domstol, tror jeg ikke på det gode i mennesket. Da tror jeg på Kristus.

Øivind Andersen
Det eneste vilkår som er satt for å få del i rettferdiggjørelsen, er å ta imot den uten vilkår.
Ingen kommentarer: