onsdag 1. mai 2019

Dyrt kjøpt – eller?I påsken blir vi minnet om Jesu stedfortredende lidelse, død og oppstandelse for oss mennesker. Hans soning for våre synder, åpnet veien for fortapte mennesker til himmelen. Vi er dyrt kjøpt!

Bibelens lære har blitt angrepet helt fra Adam og Evas fall. Djevelen fristet Eva ved å spørre «har Gud virkelig sagt?». Til ulike tider har forskjellige punkt i den kristne tro blitt satt spørsmålstegn ved. Vår tid passer godt med 2 Tim 4,3: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.»

I siste nummer av Sambaandet, har Arne Helge Teigen en anmeldelse av ei ny bok på engelsk av professor ved Menighetsfakultetet (MF), Asle Eikrem. Eikrem har bakgrunn fra bedehusbevegelsen i Rogaland, men forkynner nå helt andre toner. I følge Teigen, sier Eikrem at han er inspirert i sin tenkning av blant andre ulike feminist teologer. Jeg har selv ikke lest boka, kun Teigens anmeldelse.

Hva går så den nye «teologien» ut på? Eikrem forkynner et kraftig oppgjør med læren om Jesu soning for våre synder. Fire sitat fra Teigens anmeldelse, hvor han siterer eller gjengir Eikrem, sier i klare ordelag hva denne lære går ut på:

-«Gud tilgir uten at synden sones,»
- Eikrem klassifiserer «alle oppfatninger om at Gud tilgir mennesker på grunn av Jesu soningsdød, som voldelige. På dette grunnlaget forkaster han læren om Jesu stedfortredende død.»
-«Jesu stedfortredende soningsdød som sosialt farlig, fordi den angivelig legitimerer overgrep.»
-«Jesus var ikke frelser på grunn av korset, men på tross av korset.»

De to siste sitatene er fra feministteologer som Eikrem gir sin tilslutning til.

Det er vemodig og skremmende å se hvor åpenlyst og frimodig selv de mest sentrale lærepunkt i Guds ord blir fornektet. At en slik lære kvalifiserer til et professorat på MF er helt uforståelig, men viser dessverre hvor langt bort fra Bibelens lære og skolens opprinnelse MF nå er kommet.Å påstå at Gud driver med vold og mishandling av sin egen Sønn, ved å la han sone for våre synder, viser at Bibelens dyrebare budskap ikke er forstått. Gud er hellig, ren og kjærlig. Hans vesen er slik at synd ikke kan være i Hans nærhet. Derfor er alle mennesker etter syndefallet fortapt. Vi har ingen mulighet til å sone vår egen synd.

Gud er én Gud. Gud er treenig. Den eneste mulighet for oss mennesker til å bli frelst og til å nå himmelen, er at Gud selv griper inn. Det gjorde han ved å sende sin Sønn, som ble gjort til synd for oss. På korset ble all Guds vrede over synden rammet Jesus istedenfor deg og meg. Jesus gikk denne vei helt frivillig. Jesus var både Gud og menneske på korset. Det var ikke en vred Gud som var voldelig overfor sin sønn, nei, det var den treenige Gud selv som i kjærlighet til oss mennesker, gav seg selv til soning for våre synder.

Teigen avslutter sin bokanmeldelse med disse ord: «Som kristne tror vi at Jesus åpnet Himmelen for oss nettopp ved sin stedfortredende død på korset. Jesu åpenhet består i at han tar imot alle som kommer til ham med sine synder. Jesus avviser ingen, men tar imot selv den største synder. Han tilgir og gir nåde fordi han selv har betalt og gjort opp for oss, nettopp på korset. Jesu korsdød åpenbarer både Guds frelsende kjærlighet og Guds dom over synden. Eikrems avvisning av korset bør vekke oss opp. Vi trenger å fornye vår forståelse av korsets betydning for alt det vi tror på og lever etter som kristne. Vi trenger fornyelse av korsets teologi.»

Og Guds ord sier: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.» (1Kor 1:18 + 21-23)


Ingen kommentarer: