lørdag 12. januar 2019

Sentrale ledere i etterkrigstiden


Rasmus Nordbø
Etter andre verdenskrig, var det ofte skifte av ledere i misjonslaget til NLM på Jørpeland. Likevel var det noen personer som var gjengangere.


- NLM Jørpeland 1905-2005. Artikkel 22 -

Vi tar med en kort presentasjon av seks av de sentrale lederne i NLM Jørpeland etter krigen. Flere kunne vært tatt med. Disse får stå som representanter for lederne i misjonsflokken.

Martin Tungland
Martin var nummer tre i barneflokken til Kjersti og Rasmus Voll Tungland. Han ble født i 1903. Kjersti og Rasmus drev gard på Tungland, en gard de overtok etter hans foreldre Marta og Ole Voll Tungland. Kjersti het opprinnelig Kjersti Christine Tomasdatter Vaula og var fra Bjørheimsbygd.

Den eldste i søskenflokken på Voll het Ole (f.1898), som overtok garden. Nummer to het Trygve (f.1900). Han bosatte seg i Stavanger. Jone var nummer fire. Han døde av spanskesyken i 1918, kun 13 år gammel. Så kom Hilmar (f.1907) som overtok kårboligen på Tungland. De to yngste i barneflokken var jenter. Astrid ble født i 1911 og døde i 1914 av halssyke. Yngst var Martha Gurine (f.1913) som ble gift med Tore Tungland. Han er omtalt i egen artikkel.

Martin Tungland

Martin utdannet seg som elektriker. Han arbeidet først som elektriker i Hillevåg i Stavanger. Her traff han Borghild Moi, som han ble gift med i 1926. De flyttet til Jørpeland, hvor han arbeidet en periode på Stålverket og en periode drev han egen elektrisk forretning. Borghild vokste opp i Hillevåg, men foreldrene kom fra Heskestad og Rusdal i Lund kommune.

Borghild og Martin fikk tre barn. Eldst var Kirsten (f.1927 d.2018). Hun ble gift med Bert Tungland, sønn til Rasmus Larsen Tungland. Per var nummer to (f.1930). Han ble gift med Ingrid Fjelde, datter til Inga og Tomas Fjelde. Yngst i søskenflokken var Brit Marit (f.1938) Hun ble gift med Inge Nic. Larsen. Borghild døde i 1951, kun 51 år gammel. Martin giftet seg da på ny med Jenny Rygh Hällström i 1954. Martin døde i 1981, mens Jenny levde til 1986.

Martin var aktivt med på bedehuset og i NLM hele sitt liv. Han overtok som formann i misjonslaget antakelig i 1940 og var leder fram til 1946. Etter to års pause, ble han formann igjen i 1948-1950. Borghild var det som på folkemunne ble kalt for «Foldøybaden». Hun ble frelst i en vekkelse ved Sven Foldøen, og han og andre forkynnere var alltid velkomne i heimen til Berghild og Martin. Etter at Martin ble gift på nytt med Jenny, var han ikke lenger med i ledelsen i misjonen, men begge var trofaste på møtene.

Martin var også aktiv i politikken. Han var med i mange ulike styrer og råd i kommunen, blant annet flere år i kommunestyret. Han var både varaordfører og ordfører.

Strandbuen 05.02.1986

Rasmus Nordbø
Rasmus Nordbø ble født på Fiskå i 1900. Hans foreldre var Levin Asseus Rasmussen Nordbø fra Finnøy og Malena, kalt Mallin, Rasmusdatter Fiskå. Mallin og Asseus drev sagbruk, mølle og butikk sammen med to brødre av Asseus. De hadde ni barn, og Rasmus var den eldste.

Rasmus ble gift i 1928 med Rannveig Ramsfjell (f.1904). Foreldrene hennes var Johannes Josefsen Ramsfjell fra fjellgarden Ytre Ramsfjell i Hjelmeland og Anna Teodorsdatter Hovda fra Fogn. Rannveig og Rasmus fikk datteren Målfrid i 1929. Målfrid ble gift med Per Haualand og bosatt på Jørpeland. I 1931 kom barn og datter nummer to. Hun fikk navnet Astrid Jolaug og var lærer på Jørpeland som sin far, i hele sitt yrkesaktive liv. Nummer tre var også ei datter, Arna (f.1933) og hun var gift med Martinus Åmot. Jorunn var nummer fire i søskenflokken, mens minstemann ble en gutt, Asgaut (f.1943). Arna og Asgaut bodde ikke på Jørpeland.

Rasmus Nordbø m.fl. (foto Strand historielag)

Rasmus utdannet seg til lærer og flyttet sammen med familien til Jørpeland i 1933. Her var han lærer resten av sitt yrkesaktive liv. Rasmus var en markert person i kirke og bedehus på Jørpeland. De fleste som tilhørte NLM på Jørpeland holdt god avstand til statskirken. Slik var det ikke med Rasmus. Han var klokker i mange år.

Hovedkallet hans var imidlertid på bedehuset og i Misjonssambandet. Han var med i styret for misjonslaget i flere perioder. Han var formann i to år, i 1959-1960 og 1962-63. Han vitnet ofte på møtene og siterte gjerne Johannes Brandtzæg eller Brorson. Rasmus reiste også en del som ulønnet forkynner. Rasmus døde i 1991, mens Rannveig døde i 1994.


Torkel Jøssang
Torkel Jøssang
Torkel Jøssang var bror til Lars Jøssang og halvbror til Jon Jøssang. Deres historie er omtalt i en annen artikkel i denne serien.

Torkel ble født på Jøssang i 1917 og ble frelst i vekkelsen ved Reinert Ege i 1932. Han ble gift med Vally Judit Jørpeland fra Jørpeland. De bosatte seg i Jørpeland sentrum. Torkel arbeidet på Stålverket på Jørpeland fram til konkursen i 1977. Vally og Torkel fikk to jenter. Åse (f.1947) gift med Ole Karsten Øie fra Kvinesdal og Gudveig (f.1950) gift med Jan Gaute Sirevåg, fra Sirevåg. Jan Gaute arbeidet en lang periode i NLM, blant annet som lærer ved Fjellhaug skoler og som heimesekretær ved hovedkontoret til NLM.

Ungdommer på Jørpeland. Bildet muligens tatt under krigen. 
Bak f.v.: Ester Alsvik, Gerda Heggheim, Tore Fjelde, Astrid Ljungkvist, 
Ola Fjelde, Torkel Jøssang, Bertinius Tungland. 
Sittende foran: Tora Jørpeland, Vally Jøssang, Oliver Bjørheim.

Heimen til Vally og Torkel var en misjonsheim. Torkel ble tidlig med i styret for NLM på Jørpeland og var formann i flere perioder. Første gang i 1954-1958, deretter 1960-1962, 1963-1964, 1966-1968 og siste gang i 1969-1971. Etter Rasmus Larsen Tungland, er det Torkel som var formann nest lengst i NLM Jørpelands første 100 år. Torkel var også med i noen styrer og komiteer på kretsplan i misjonen.

Vally døde i 1977, kun 61 år gammel. Torkel fikk ny jobb i Stavanger etter Stålverkskonkursen. Her traff han enka Gerd Høivik Vatland, som tidligere hadde vært gift med forkynner i NLM Kasper Vatland. Gerd og Torkel giftet seg og bosatte seg på Hinna. Her var de begge aktivt med i NLMs forsamling Fredheim.

Tore Fjelde og Nils Reilstad. Dagen 04.08.2001

Tore Fjelde
Tore Ernst Fjelde ble født på Tungland i 1921. Foreldrene var Inga og Tomas Fjelde. Inga var fra Helleland og Bjerkreim, mens Tomas var født og oppvokst på Jørpeland. Da Tomas var 16 år solgte foreldrene garden på Fjelde og flyttet til Ullandhaug. Senere flyttet de videre til Madlamark, Stavanger og tilbake til Jørpeland igjen i 1920. Da bygget de nytt hus på Tungland, hvor de gamle bosatte seg i første etasje, mens de nygifte Inga og Tomas flyttet inn i andre etasje.

Tore var eldste sønnen til Inga og Tomas. Senere kom fire barn til, Marton (f.1923) gift med Hanna Tungland, Sverre (f.1926) gift med Tordis Ommundsen, Ingrid (f.1930) gift med Per Tungland og Eli (f.1932) gift med Oskar Sandvik. Da minstejenta, Eli, ble født i februar 1932, var det en stor vekkelse på Jøssang, ved Reinert Ege fra NLM. I denne vekkelsen ble Inga og Tomas frelst. Så da Tore var 10 år, skjedde en radikal endring i heimen. Heimen ble en kristen heim.

Tore ble selv frelst i en vekkelse på Jørpeland i 1938, og han ble snart en av lederne i ungdomsflokken på Jørpeland. I 1945 ble han gift med Ester Sundstrøm og de bygget seg hus på Tungland. Heimen deres ble en samlingsplass for mange av de kristne ungdommene på Jørpeland. Allerede som 25 år gammel, ble han formann i Jørpeland misjonslag. Dette var han i to år, fram til 1948. Han var formann i misjonslaget i til sammen ti år, men styremedlem i langt flere år. Formannsperiodene hans var 1946-1948, 1950-1954, 1968-1969 og 1978-1981.

Tore Fjelde. Dagen 11.06.1991

I tillegg til arbeidet i styret for misjonslaget, var han den som ledet nattverdmøtene i mange år. I 1946 ble han med onkelen Rasmus Larsen Tungland og delte på ledelsen. Tidlig på 1960-tallet overtok han ledelsen av disse samlingen og hadde dette ansvaret alene og sammen med andre fram mot slutten av århundret. Tore startet i 1949 opp igjen et guttelag faren Tomas var med å starte i 1936. Han var også en av pådriverne for å få reist gutte- og jentelagshuset Gry.

Ellers var han trofast med i søndagsskolen, mannsforening, på formiddagstreff og pensjonisttreff på Gry, hvor de laget ting til julesalget. Tore var også fast deltaker på sommerskolen på Tryggheim, kretsmøter og generalforsamlinger.

Tore Fjelde

Ester og Tore fikk fire barn, Synnøve (f.1946), Ellen (f.1949), Helga (f.1952) og Tor Finn (f.1955). Tore arbeidet på Stålverket, de fleste årene som formann. I 1977 døde kona Ester og Tore fikk mange år som enkemann. Han døde i 2015, 93 år gammel.

Leif Sandvik. Strandbuen 01.12.1993

Leif Sandvik
I samme vekkelsen som Tore Fjelde ble frelst, ble også Leif Sandvik en kristen. Leif var sønn av et innvandrerpar fra Tysvær. Marie og John Sandvik vokste begge opp på Sandvik, der det nåværende Kårstø-anlegget er. Da de ble gift i 1910, bosatte de seg på Storhaug i Stavanger. John var matros på båter som gikk i Ryfylkefjordene.

Marie og John var foreldre til ni barn. Den eldste var Judith, gift med Arnold Gundersen og bosatt på Jørpeland. Nummer to het Mary og ble gift med Thoralf Førland. Olaf var nummer tre, og gift med Anne Karin Strand. Neste ble kalt Leif, og ble gift med Margareth Tungland. Alle bosatt på Jørpeland. Nummer fem var også en gutt, John, gift med Eva Tau og bosatt på Tau. Alise, ble barn nummer seks kalt. Hun ble gift med Johnny Ruud og bodde i Oslo. Etter at hun ble enke flyttet hun tilbake til Jørpeland. Ingfrid (Ninni) ble gift med Karl Bjørheim, Margith (Maggi) giftet seg med Helmer Solgård, mens sistemann Lars ble gift med Ingeborg Bjørheim. Alle de tre siste bodde på Jørpeland.

F.v. Helmer og Maggi Solgård, Margareth og Leif Sandvik, 
Ellinor og Sverre Barkved

Leif ble altså født på Storhaug i 1922, men familien flyttet til Jørpeland allerede i 1925. De bosatte seg da i den såkalte Svenskebyen på Jørpeland. Han ble gift med Margareth Tungland, datter til Gabriel G. Tungland. De bygde seg hus på Langeland, i Jørpeland sentrum, og fikk fire barn. Jan (f.1949) Misjonær i Japan, kretssekretær og misjonssekretær i NLM, Geir (f.1953) barne- og ungdomssekretær NLM, rektor ved Gimlekollen mediesenter NLM og
ansatt i Norea Radio, Ingeborg (f.1960) og Liv Margrethe (f.1964). Leif arbeidet på Stålverket fram til konkursen i 1977, da fikk han arbeid i Stavanger.

Leif var medlem av styret for NLM Jørpeland i mange år. I 1973-1977 var han formann. Han var også leder av et yngreslag under krigen, leder i guttelag og søndagsskole, med i mannsforening og formiddagstreff med mere. Leif døde i 2002, mens Margareth døde i 2016.

Karl Tungland. Strandbuen 18.12.1985

Karl Tungland
Karl Tungland var sønn av forkynneren Gabriel G. Tungland og kona Ingeborg. G.G. er presentert i en tidligere artikkel i denne serien. Karl ble født i 1926 på Tungland. Familien flyttet i slutten av 1930-årene fra Tungland til Langeland, hvor familien drev butikk.

Karl arbeidet på Stålverket fram til konkursen i 1977. Etter det fikk han arbeid i Stavanger. Selv om han vokste opp i en kristen heim, bekjente ikke Karl seg som kristen. Men han fant seg ei kristen kone som han ble gift med i 1961. Hun het Astrid Aarhus, var fra Suldalsosen og var 9 år yngre enn Karl. De hadde to barn, Gisle (f.1965) og Torbjørn (f.1968).

Karl Tungland og Kåre Veland planlegger misjonsreise til Japan.
Strandbuen 21.03.2001

Astrid var hele tiden engasjert på bedehuset, men Karl var sjelden å se. I 1973 var det en vekkelse på Jørpeland. Det var Ungdomsforeningen som var arrangør, og talere var Gerhard Fjelde og soknepresten i Strand, Adolf Nielsen. Under denne vekkelsen ble Karl frelst og ble straks engasjert i arbeidet på bedehuset og i NLM spesielt. Etter få år kom han med i styret for Misjonslaget og var formann i tre perioder, 1977-1978, 1981-1983 og 1987-1989. Han var også med i mannsforening. På kretsmøter og generalforsamlinger for NLM var Astrid og Karl alltid med, og begge tok ofte ordet under samtalen om arbeidet.

Astrid og Karl Tungland. Strandbuen 20.07.1995

På slutten av 1970-tallet og en del år framover, var heimen til Astrid og Karl en samlingsplass for en del av NLM-ungdommene i bygda. Her ble det øvet sjelesorg og foretatt mange teologiske samtaler. Under den store vekkelsen i 1981 var Karl nestformann i styret. Han og Astrid samlet de nyomvendte til samlinger i heimen, hvor de som nettopp var blitt kristne kunne få snakke sammen og få veiledning av noen som hadde vært kristne lenger. Karl døde 2017.Kilder
Jan Alsvik: Folk i Strand
Strand historielag
Aftenbladet.no
Dagen.no
Strandbuen.no
Utsyn

Ingen kommentarer: