mandag 27. mai 2013

Noen ord om nattverden


 
Nattverden er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen. Kristus har selv innstiftet det for at vi kristne skal ete og drikke det.

Det er Erik Pontoppidan som skriver dette i si bok ”Sannhet til gudfryktighet”. Dette er bibelske sannheter som det er viktig å repetere med jevne mellomrom. Jeg vil gjerne ta med noen flere sitat fra Pontoppidan, som er med og belyser hva nattverden er:

Hvor står dette skrevet?
Slik skriver de hellige evangelister Matteus, Markus, Lukas og apostelen Paulus: Vår Herre Jesus Kristus, i den natten da han ble forrådt, tok han brødet, takket og brøt det, gav sine disipler og sa: Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet, takket, gav dem og sa: Ta denne og drikk alle av den! Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!


Hvor mange slags ting tror vi er til stede i nattverden?
To slags:
- noen jordiske og synlige.
- noen himmelske og usynlige.

Hvilke jordiske ting er det?
Naturlig brød og vin. (Luk 22: 18)

Hvilke himmelske ting er det?
Jesu Kristi sanne legeme og blod, forenet med brød og vin.

Skal vi forstå det slik at brød og vin blir forvandlet til Kristi legeme og blod når det blir velsignet?
Nei, på ingen måte. Brød og vin beholder sin natur og blir det samme som før. Paulus kaller det jo brød også etter at det er velsignet. Erfaringen viser dessuten at det kan råtne som annet brød. Det jordiske og det himmelske er nemlig forenet bare mens sakramentet utdeles og nytes. Derfor må det ikke utøves noen overtro med det som blir igjen.

Men er det slik å forstå at brødet og vinen bare skal bety eller minne oss om Kristi legeme og blod?
Nei, det stemmer heller ikke med Frelserens ord, for han sier ikke: Det betyr, men det er mitt legeme osv.

Hvordan kan da brødet og vinen være Kristi legeme og blod?
Vår fornuft kan og skal ikke utforske dette. Men på grunnlag av Guds ord sier vi: Brød og vin i nattverden er Kristi legeme og blod ved en forening eller forbindelse som nok er skjult, men likevel sann og virkelig.

Hvem er den hellige nattverd innsatt for?
Bare for sanne kristne som har den alder og dømmekraft at de kan prøve seg selv.

Men er alle som har forstand og dømmekraft, skikket til å nyte den hellige nattverd?
Nei, Kristus har innstiftet den bare for sine egne disipler, dvs. for botferdige og troende etterfølgere. De som lever som fiender av hans kors, må derfor ikke nyte nattverden. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. 1 Kor 10: 21

Har da en ugudelig ingen rett til nattverden eller noen nytte av den?
Nei, absolutt ingen, så lenge han lever i sin uomvendte tilstand og sinnelaget ikke forandres. Liksom naturlig mat ikke er til noen nytte for et dødt menneske, så er åndelig mat ikke til noen nytte for en som er åndelig død, dvs. en ubotferdig. Han kalles også levende død. Åndelig mat skal jo tjene til å styrke det åndelige livet.

Men om en ikke kan holde hyklere borte fra de troendes fellesskap, så burde en vel kunne utelukke dem som lever i stor uvitenhet eller i åpenbare synder?
Ja, når visse prøver har vist at de er blinde, uvitende, falske eller ubotferdige, da skal de også utelukkes. De skal skjæres vekk som råtne lemmer, for at ikke det hellige skal bli kastet for hundene. Mat 18: 15-18.

Hvilken nytte har vi av å spise og drikke slik?
Det ser vi av ordene: "Det gis for dere", og: "Det utgytes for dere til syndenes forlatelse." Ved disse ordene blir nemlig syndenes forlatelse, liv og salighet gitt oss i sakramentet. For der hvor syndenes forlatelse er, der er det også liv og salighet.

Men har ikke en troende syndsforlatelse, liv og salighet før han kommer til Guds bord?
Jo, men han får det også i sakramentet. Samtidig blir han gitt et synlig bevis på syndsforlatelsen når han tar imot Kristi legeme og blod. Det er jo ved dette legeme og blod Kristus har sonet synden og brakt oss liv og salighet. For Kristus sier: "Dette er mitt legeme, som gis for dere," og: "Dette er mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse."

Hvem tar da imot dette sakramentet på en verdig måte?
Verdig og vel forberedt er den som tror ordene: "Det gis for dere" og "Det utgytes for dere til syndenes forlatelse." Uverdig og uskikket er derimot den som ikke tror disse ordene, eller tviler på dem. For ordet "for dere" krever hjerter som tror.


 

 
 

 

 

10 kommentarer:

Anonym sa...

....hyklere? Ubotferdige? Visse prøver?? Hvilke prøver, og HVEM kan ta disse "prøvene"? Er det noen som kan utestenge andre fra nattverden??? Jeg blir helt svett av å lese dette, vil jo aldri våge å prøve å ta i mot nattverd i en forsamling av slike supermennesker.

Nektes folk nattverd, altså? I all verden. Hvem kan da motta? Og hvem kan da gi ut nattverden?

(jepp, anonym.... Absolutt enklest, men leser jevnlig...)

Anonym sa...

Fikk samme tanker som deg Anonym...hvem våger utestenge andre. Hva vet vi om hvordan andre har det i sitt hjerte. Jeg vil ihvertfall ikke dömme andre, da handler jeg mot Guds ord

Ove Sandvik sa...

Nattverden er et nådemiddel for frelste syndere. Den er ikke innstiftet for de som ikke er frelst. Derfor oppfordres alle til å prøve seg selv før nattverden. (1 Kor 11,28) Når Pontoppidan på friskt 1700-tall språk, sier at noen skal utelukkes fra nattverdbordet, omtaler han det bibelen taler om som menighetstukt. En som lever i åpenbar synd og forsvarer synden, skal menigheten gå noen runder med, i kjærlighet og håp om å vinne vedkommende. Skulle han likevel fortsette å forsvare si synd, kan menigheten utestenge vedkommende fra nattverdbordet. (Matt 18,15-18) Dette i omsorg både for den det gjelder, og for menigheten selv. For Guds ord forkynner syndens forlatelse, ikke syndenes tillatelse.

Anonym sa...

Ser hvor du vil hen, men ordlegging som "visse prøver" blir for meg farlig. Når jeg leser innlegget får jeg en klar følelse av at her er det en liten, celeber krets av "gode nok" og"rett troende" som kan få ta del i sakramentet. Selvsagt skal man gå i seg selv, men er det ikke også det nattverden gir oss anledning til. Og er den ikke for dem som tviler? Ikke for Jesus sitt "alle"????? Så Tomas og Judas var ikke med? Eller Peter?

Jeg er åpenbart ikke en del av samme tradisjon og språk som du, men jeg tror på en inkluderende, kjærlig og tilgivelse Gud som gir også sånne som meg rom ved nattverdsbordet. Jeg vet dessverre også godt hva "veiledning" eller "menighetstukt" er, og ikke på noen måte får du meg til å gå med på at menn i sin beste alder alltid vet hva de gjør. 10 år har det tatt meg å våge meg over terskelen igjen, ti år og uendelig mye kav fordi mennesker fordømmer. 10 år. Fordi min synd var av den tydelige sorten. Hva med de som hånet, baktalte og fordømte meg? Hva med lederne som ikke lyttet, bare så og bare kom med sine "råd" og fikk meg til å falle? Mennesker har levd liv. Du bruker ord og begreper som skremmer, er det disse ordene som skal snu trenden i bedehusNorge??

Ok, forskjellig syn. Hvem kan gi ut nattverden da? Er det visse prøver på dette også? Hvem vet om de tviler, eller tenker feil, eller.... Kan kvinner dele ut nattverd?

Ja, du har faktisk provosert meg litt her, mest av alt fordi jeg føler at en fantastisk gave som nattverden ikke skal bli skremmende, for de få utvalgte eller noe ekskluderende.

Beklager anonymiteten, men ønsker ikke at du skal vite hvem jeg er. Nå, iallfall.

Ove Sandvik sa...

Gode anonym

Nattverden er for syndere av alle sorter som tror på Jesus, som ønsker å høre han til. Også de som kjemper med tvil. Hvis ikke nattverden hadde vært for syndere, hadde ingen kunne komme til dette nådemåltidet. ”Det er ingen forskjell, alle har syndet..” sier Guds ord. Det er en erfaring jeg også kjenner til i mitt liv. Derfor er det så godt å få gå til nattverd og også på den måten få ta imot tilgivelse for syndene og samfunn med Jesus og de andre Guds barn. Ingen er eller blir syndfri i seg selv her på jord, det blir vi først om og når vi når fram til himmelen.
Nattverden er ikke stedet hvor de som kommer skal granske andres hjerter. En skal prøve seg selv om en vil høre Jesus til og så skal vi sammen ta imot gaven fra Jesus og takke og glede oss sammen som Guds barn.
Du har også rett i at dessverre har mange misbrukt ordene om menighetstukt til både maktovergrep og andre overgrep. Hvis ikke menighetstukten skjer i omsorg og kjærlighet overfor den det gjelder, blir det galt og farlig.
Kirketukten kommer først inn i bilde om noen lever et liv i åpenbar synd og likevel vil gå til nattverd, og etter samtale på tomannshånd fortsatt vi leve i denne synd og ikke verken erkjenner synden eller bekjenner den.

Anonym sa...

Jeg mener du kompliserer dette med nattverden, noe som er uheldig.

Nattverden består av vinen som er bokstavelig talt Jesu blod og brødet som er bokstavelig talt Jesu legeme.

Hvordan kan vinen være Jesu blod når vinen naturligvis består av vinmolekyler, kan man spørre seg.

- Til det må vi svare at her er det Guds forstand som gjelder og som sier at slik har Han innrettet det. Lytter vi til vår forstand her, så avviser vi at nattverdsvin kan være Jesu blod eller vi kompliserer ved å dele nattverden opp som jeg mener du gjør her.

At nattverdsvinen er bosktavelig talt Jesu blod og ikke noe annet på noe som helst måte, er en hjelp for oss til å komme inn på sporet om at det er Guds forstand vi skal forholde oss til og ikke sette vår lit til egen forstand som Ordspråkene 3 taler om.

- Ve den som er forstandig i egne tanker! står det i Jes. 5,21.

Jesu skapte ti liter vann til ti liter vin. Teknisk sett er det et lite under, men det ble gjort for å vise oss at nattverden er Jesu blod og for at vi ikke skal bli forstandige og fromme i egne tanker

At Gud sier at den alkoholholdige nattverdsvin er Jesu blod, er for å angripe fromheten og dette med å bygge sitt gudsliv på å være from og selv-edruelig/gudelig.

- I Matteus 11,19 står det om Jesus: Se for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere, men Visdommen har rett - det bekrefter dens gjerninger.

Det farlige er å komplisere og ikke se i enkelheten! For forstanden er det alltid enkelt når man først ser det.

Anonym sa...

En korrigering:

I linje 2 i mitt forrige innlegg skal det hete:

Nattverden består BARE av vinen som er bokstavelig talt Jesu blod og brødet som er bokstavelig talt Jesu legeme.

Å rote med dette og innføre egen forstand siden man ikke vil godta Guds hellige og uransakelig og uforståelige innrettelser/forstand, er faktisk liberalteologi.


Anonym sa...

Mange "anonyme" her, men jeg er den som kommenterte først, og et par ganger til. Takk for at du tar deg tid til svar. Jeg vet at nattverden kan være et "ankepunkt" på mange måter, men for meg ble ordene du videreformidlet/brukte i innlegget ditt, selve essensen av det jeg frykter mest: muligheten til å støte andre bort ved våre ord og våre gode hensikter. Min historie er bare en av mange jeg har hørt som omhandler det samme: det er lett å miste Gud når man mister fellesskapet. Burde kanskje ikke være slik, men det er slik. Dine "bombastiske" ord om det det ikke er rom for, rammet meg. For er det noe jeg leter etter, er det rom, tid, sikkerhet og ro. Og aksept.

Og helt ærlig: jeg synes svarene dine, hvor du forklarer og er (for meg!!) mer forståelig i språket, er det som bør formidles framover. Iallfall om man skal tenke seg at Evt vekst skal bestå av andre enn unger født, oppvokst og indoktrinert med språk og tradisjon.

Takk for at du har tatt deg tid til å svare, anonym eller ei så følger jeg bloggen din jevnlig....

Anonym sa...

I Bibelen står det om å ta nattverd for å minnes Jesus og Hans verk.

Men det er ikke vanskelig å forstå at å gå i kirka og drikke vin for å minnes Jesus og Hans offergjerninger, er blasfemi.

Da sier det seg selv at det ikke er vår forstand og forståelse som gjelder (her), men Guds. Og Guds forstand sier her da at nattverdsvinen er bokstavelig talt Jesu blod selv om den består av vinmolekyler.

Hvordan nattverdsvinen kan være Jesu blod, kan ikke forstås, men bare godtas ved Guds forstand, og det er viktig å lære seg å godta Guds forstand selv om man ikke forstår. For Herren er hellig.

- Hellig, hellig, hellig er Herren, roper engler i himmelen, kan vi lese i Bibelen. Tre ganger nevner de "hellig", og med det "antyder" de at Herren er 3-ening samtidig som det blir kraftig poengert at Herren er hellig.

Noen kristne mener at nattverdsvinen ikke er Jesu blod, men bare symbolikk. Her må vi da si at disse tar feil, for Jesus sier jo om nattverdsvinen at det er Hans blod. Så enkelt som det.

Anonym sa...

Det står at hver og en skall pröve seg selv, ikke at andre skal pröve om man er verdig å ta imot nattverden. Klar tale i Guds ord, og tror vi oss ha rett att nekte noen nattverden blir min fölelse at det finnes noen som tror om seg selv at jeg er en "elitkristen"