torsdag 10. februar 2022

«Ham forkynner vi»


Paulus var aldri i tvil om hvem som var forkynnelsens sentrum og hovedperson. Det var Jesus og ordet om korset, som var kjernen i all hans forkynnelse.

Paulus var ikke en hvem som helst forkynner. Han var en apostel, en som talte på en spesiell måte med autoritet fra Gud selv. Det vil si at de brev vi har fra ham i vår Bibel, er Guds ord, ikke Paulus sine ord. Det var Paulus som fikk innholdet skrevet ned, og det er derfor i form preget av hans personlighet. Men innholdet er fra Gud og dermed ufeilbarlig. Det kommer ingen nye apostler. Bibelen er Guds avsluttede åpenbaring. Derfor diskuterer vi ikke med Skriften. Derfor er det ingen motsetninger eller feil i Bibelen. Er det noe jeg ikke forstår, er det min tanke og min innsikt som ikke strekker til.

Paulus sin forkynnelse var allsidig. Han forkynte hele «Guds råd». Her er forkynnelse til forsoning, rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Her forkynnes lov og evangelium, formaning og trøst. Her er mye fra Israels historie, og om endetiden og Jesu gjenkomst. Det er Paulus sine skrifter, som er det viktigste fundamentet for den kristne lære. Men Paulus skrev ikke ut fra eget hjerte og fornuft, han fikk budskapet sitt åpenbart fra Gud selv. Det samme gjorde de andre forfatterne av de bibelske skrifter.

Når Paulus skal oppsummere i få ord hva han forkynner, er det ingen tvil: «Ham (Jesus) forkynner vi»! (Kol 1,28) «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» (Rom 10:17» «men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap.» (1Kor 1:23). «For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» (1Kor 2:2» Alle emner som berøres i forkynnelsen, må ha som grunnlag «ordet om korset».

Både Ole Hallesby og Carl Fr. Wisløff leste mange ganger et hefte som het «En kristens inntekter og utgifter», av J. De Liefde. De skrev også forordet da heftet ble gitt ut på norsk i ulike opplag. I senere opplag har heftet fått tittelen «Alt for ingenting». Hefte er en fortelling om en nyutdannet prest som har sin tjeneste sammen med sin eldre preste-onkel. Den eldre får på en vis måte, lede den yngre inn i evangeliet. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» (Mat 10,8)

En gang var den yngre presten på besøk hos en taus vever som ikke var frelst. Han prøvde å få til en åndelig samtale og startet med at «allerede i Bibelen står det talt om å veve og å spinne». Det ble ingen respons fra han som satt med sin vev. Presten fortsatte «Ja, i Damaskus hadde man endog drevet denne kunst meget vidt.» Ingen respons. Så spurte presten etter veverens kone, og fikk beskjed om at hun var i fjøset. Da prøvde presten å fortelle om «Abrahams kveg og Faraos kyr», i håp om å få åndelig kontakt. Men alt var stengt.

Vel heime hos onkelen, avla han rapport om det mislykkede husbesøket. Den vise onkelen mente at ungdommen hadde gått en forbausende lang omvei. «Det gis vel en beinere vei til himmelen enn over Damaskus og Egypt. Den Herre Jesus sier: Jeg er veien. Jeg tror du snarere ville nådd ditt mål om du hadde befunnet deg på denne veien.»

Det har hendt at jeg har gått heim fra et møte og tenkt at her var det sagt mye vist og godt, men jeg hørte ikke noe om Jesus og korset. Det var ingenting som kunne vekke en sovende synder, og ingen tale om Jesu soning av synden. Dette er en stor fare også for meg. Derfor trenger jeg påminningen fra Guds ord: «Forkynn Kristus» - «Han forkynner vi!» Så er det Den Hellige Ånds oppgave å «ta dekket bort så syndere kan se, at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne.» (SB 252)

Lina Sandell har skrevet en sang med oppmuntring til alle Guds barn, forkynnere inkludert (SB 489):

 

Du talar om ver, du talar om vind,

Du talar om roser på ungdommens kinn,

Kvi talar du ikkje om Jesus?

 

Han sjølv er den ven som trufast og god

Har kjøpt deg frå døden så dyrt med sitt blod,

Så tala med glede om Jesus!


(Ettertanker etter Bibellesning 3. februar 2022)Ingen kommentarer: