onsdag 15. oktober 2014

Guds ord er pålitelig


 
Bibelen er Guds ord. Den er «innblest av Gud»(2 Tim3,16) og ufeilbarlig. Hva tenker vi når vitenskapen fornekter deler av bibelens innhold?

Nylig kom rådsmøtet i NLM med en uttalelse om bibelsynet. Vi ønsker «å fastholde at troen på Jesus innebærer troskap og lydighet mot Guds ord.» Hele uttalelsen er lagt ut på bloggen min.

I en kommentar til rådsmøtets uttalelse, kommer prest Hallvard N. Jørgensen med kraftig kritikk av NLMs bibelsyn(verdidebatt.no). Jørgensen er prest i Den Norske kirke og har tidligere vært nært knyttet til NLM. Nå har han endret bibelsyn radikalt.

Jeg vil her kun ta med noen klipp fra Jørgensen sin kommentar til rådsmøtets første punkt «Bibelen er Guds avsluttede åpenbaring.» I dette avsnittet sier rådsmøtets uttalelse bl.a.: «En rekke ord fra Jesus viser oss at han anerkjenner Det gamle testamente som fullt ut troverdig og pålitelig. Vi vil frimodig gjøre det samme, også når det gjelder det gamle testamentes omtale av historiske hendelser.»

Dette faller Jørgensen tungt for brystet. Han skriver bl.a. at «denne utsegna er i strid med moderne historisk forskning». Så konkretiserer han noe av det som han mener er i strid med denne forskningen:

* «Skapinga skjedde ikkje fysisk slik GT seier, verken i Gen 1 eller Gen 2.»

* «Adam og Eva var ikkje dei fyrste menneska, og forteljinga om dei er i stor grad "etiologisk", dvs. vil forklare visse "features" ved naturen og samfunnet og menneskelivet.»

* «Noa eksisterte aldri, det var aldri ein global flod. Noa-forteljinga har røter i andre flodforteljingar frå omkringliggjande kulturar.»

* «Babelforteljinga skjedde aldri, og søkjer å forklare korleis alle språk vart til (men det skjedde ikkje slik).»

* «Abrahamsforteljingane har nok ein historisk kjerne, men det er problem med å seie at alt der er historisk.»

* «Arkeologien går sterkt imot historisiteten i Josvas bok.»

* «Kongebøkene og Krønikebøkene har ulike ideologiar og kan på mange punkt ikkje sameinast.»

Slik kan en ende opp når en lar «moderne historisk forskning» overprøve Guds ord. Nå er det langt fra all bibel-forskning som trekker slike konklusjoner som Jørgensen gjør. Vi har heldigvis mange dyktige teologer og forskere som konkluderer i tråd med Guds ord.

Men det avgjørende spørsmålet er hvordan vi forholder oss til Guds ord. Er Bibelen ei bok vi kan behandle på lik linje med andre bøker? Eller skal vi ta på alvor det Bibelen sier om seg selv, at den er Guds inspirerte Ord, der ikke en tøddel skal forgå? Når forskere kommer til konklusjoner i strid med Guds ord, skal vi da bøye oss for Bibelen eller forskerne?

Jeg er glad for å kunne bekjenne at «en rekke ord fra Jesus viser oss at han anerkjenner Det gamle testamente som fullt ut troverdig og pålitelig. Vi vil frimodig gjøre det samme, også når det gjelder det gamle testamentes omtale av historiske hendelser.» Bibelen er Guds inspirerte ord fra første til siste bokstav.

Fordi Bibelen sier det, tror jeg at Adam og Eva er historiske personer og de første mennesker som har levd. Jeg tror at Noa har levd og at flommen er en historisk hendelse.  Jeg tror at det som fortelles oss i Josvas bok, er historisk rett. Jeg tror at Guds ord er gitt oss av han som er Sannheten. Derfor kan vi stole på Guds ord.

Bibelen er ført i pennene av profeter og apostler som var inspirert av Den Hellige Ånd til å skrive. Skrivemåten er personlig, men innholdet er gitt av Gud. «Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.» (2 Tim 3,16)

Vi kan stole på Guds ord. Tenk om det ikke var slik. Hvordan kan jeg stole på at Jesu blod renser fra all synd, hvis store deler av Bibelen ikke er sann? Forskning er nyttig til mangt, men forskningens teorier endres og diskuteres. Guds ord derimot, står fast til evig tid. «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» (Sal 119,89) "Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdighets lov fast.» (Sal 119,160)


Ingen kommentarer: