fredag 5. april 2013

Forkynnelseskrise?


 
I Dagen 4. april i år har Johannes Kleppa en artikkel som han kaller ”Den skjulte krisa i Kristen-Noreg”. Denne artikkelen gir grunn til ettertanke.

Kleppa har sin bakgrunn bl.a. fra ImF og skriver derfra: ”Statistikken for ein av krinsane innan Indremisjonsforbundet viser at i løpet av dei siste åra er forkynninga, når vi reknar talet på møte, redusert med 70-80 % - og det er urovekkjande representativt.”

Han konkluderer slik: ”Krisa i Kristen-Norge har med andre ord kristenfolket skulda og ansvar for sjølv. Det nyttar ikkje å skulda på styresmakta eller tidsånda. Vi må ta skulda på oss sjølve, og krisa er at vi prioriterer bort forkynninga til fordel for alt anna. Med det undergrev vi vårt eige gudsliv og vi undergrev misjonsarbeidet i landet vårt og når det gjeld verdsmisjonen.”

Representativt?
Er det Kleppa skriver representativt også for de andre misjonsorganisasjonene i bedehus-Norge? Det er all grunn til å frykte det. Etter å ha vært ansatt i NLM både i Rogaland, Buskerud, Nord-Trøndelag og Nord Norge har jeg møtt dette på nært hold. For de fleste misjonsvennene er det med sorg en registrerer dette, for andre er det gått over til likegyldighet over forkynnelsen.

Hva så med oss som tilhører NLM? På vår heimeside nlm.no er det en oversikt over ansatte forkynnere. Denne gir ikke noen fullstendig oversikt, men gir et brukbart bilde. Holder vi utenom regionlederne, er det ca. 72 forkynnere i regionene og som reiser for hovedstyret. Til sammen utgjør disse grovt regnet 55 årsverk.

Går vi ti år tilbake i tid, viser NLMs årbok 2002 at det var ca. 104 ansatte med forkynneransvar. Da er ikke kretssekretærene medregnet. Det er en nedgang på 32 på ti år. De 104 ansatte hadde til sammen ca.88 årsverk, en nedgang på 33 på ti år. Med alle mulige forbehold om unøyaktige data, viser dette utvilsomt en dramatisk tilbakegang i antall forkynnerårsverk. I tillegg er arbeidstidsordningen for forkynnerne blitt betydelig bedre de siste årene, noe som er med og forsterker tendensen.

Tilbake i 1992, forteller årbok for NLM at det var ca. 136 forkynnere i regionene og for HS, omtrent det samme som i 1972. På de siste 30 årene er altså antall forkynnere i NLM redusert med ca 66. Nesten en halvering. Kleppa skriver at ImF har hatt en reduksjon i antall møter på 70-80 %. Jeg antar at reduksjonen i Normisjon er minst like stor. Det er ikke mindre enn dramatisk.

Ingen automatikk
Nå er det ingen automatikk i at gudslivet blir friskere og antall kristne øker, bare vi øker antall møter og ansatte forkynnere. Forkynnelsen kan være både tannløs og falsk. Misjonsfolket, forkynnerne inkludert, kan være kommet så langt i den åndelige søvn, at de ikke hører Guds tale. Folket kan være så forherdet at Jesus må gråte over det norske folk, slik han gråt over Jerusalems innbyggere.

Nei, i Guds rike er det ikke som i matematikken at en pluss en er to. Det er ikke automatisk slik at dobbelt antall møter gir dobbel velsignelse og dobbelt antall omvendte. Mye kunne vært sagt om det.

Troen kommer av forkynnelsen vi hører
Men det er automatikk i at hvis du holder deg borte fra forkynnelsen av evangeliet, vil du gå glipp av velsignelse. Ved at det forkynnes bare halvparten så mye nå som for 30 år siden, vil det åndelige liv sløves og det blir større grobunn for både vrang lære og kald rettroenhet. Jeg tror Kleppa ser rett når han altså sier: ”Vi må ta skulda på oss sjølve, og krisa er at vi prioriterer bort forkynninga til fordel for alt anna. Med det undergrev vi vårt eige gudsliv og vi undergrev misjonsarbeidet i landet vårt og når det gjeld verdsmisjonen.”

Hvorfor er det slik? Jo, for ”så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.” Rom10,17 ”For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.” 1 Kor1,21 Skal folk bli vakt og frelst, må evangeliet forkynnes. Skal folk bli bevart i troen, må evangeliet forkynnes.

Vekkelsens tid er ikke forbi
Jeg sitter akkurat nå og skal legge reiseruter for forkynnerne i Region Sørvest for høsten 2013. Det er spurt etter forkynner til ca 1150 møter. I tillegg kommer mange møter som misjonsfolket lokalt skaffer taler til. Det er stor nåde at det enda er mange som spør etter forkynnelse av lov og evangelium. Det gir grunn til frimodighet og optimisme. For ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.” Hebr13,8 Hans kjærlighet til fortapte syndere er like stor i dag som da han gav sitt liv på korset for 2000 år siden.

Jeg vil oppfordre til forbønn for vårt folk. La oss be for oss som er Guds barn, at vi få være fattige i ånden og ha blikket festet på Jesus. Vi som misjonsfolket har kalt til å forkynne Guds ord, trenger ikke minst til forbønn. Be om at vi må bli bevart hos Jesus og at vi må få åndskraft og ord når vi skal forkynne.

Vekkelsens tid er ikke forbi. Det sier Jesus selv i sitt ord. ”Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. Sal 72,17 Og videre: ”Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn.” Jes 30,18a

 

Ingen kommentarer: