onsdag 29. mai 2024

Hvor går NLM Region Sørvest?

Fra regionårsmøtet 2018 (fot Ove Sandvik)

Lørdag 1. juni er det tid for årets regionårsmøte for Misjonssambandet i Sørvest. En sak på årets møte er justering av regionens lover. Regionstyret la fram et samlet forslag til vedtak. Nå foreligger et motforslag fra 12 misjonsvenner.

Under generalforsamlingen i 2022 ble det dessverre vedtatt en ny struktur for NLM. Den innebar at hovedstyret skulle åpnes for kvinner, og at det skal opprettes et «eldsteråd» som har øverste ansvar i hyrde- og læresaker. Den samme ordningen skal også innføres i regionene.

I Region Sørvest har vi fra oppstarten i 2010, hatt denne ordningen med en vesentlig forskjell. «Eldsterådet» har bestått av formann og nestformann i regionstyret og regionleder. Dermed blir eldsterådet en del av regionstyret, noe som har fungert tålig bra.

Regionstyret ønsker å videreføre denne ordningen, og foreslår at dette presiseres i deres nye forslag til vedtekter. Det er veldig gledelig at et samlet regionstyre står bak dette forslaget. Det er et forslag jeg også kan stille meg bak.

Nå har ikke overraskende noen misjonsvenner kommet med et motforslag, der de foreslår at «eldsterådet» blir et uavhengig organ i forhold til regionstyret, og at alle verv i regionstyret åpnes for kvinner, også styreformann og nestformann. Dette er i tråd med anbefalingen fra GF.

 

Forslagstillere

Jeg håper misjonsvennene er våkne og gir sin støtte til regionstyret i denne saken. Å få et organ ved siden av regionstyret, vil være å uthule tjenestedelingsprinsippet og bli et «supperåd» uten reell innflytelse.

Endring av lover krever 2/3 flertall. Hvis det er 210 stemmeberettigede, trenges det 140 stemmer for ett av forslagene for å få det vedtatt. Hvis ingen av forslagene får to tredjedels flertall, vil lovene for Regionen bli som nå.

Denne kampen om tjenestedeling er i ferd med å utarme misjonen vår. For veldig mange som kjempet for denne ulykksalige endringen, var det tydelig at målet er full likestilling. Jeg synes det hadde vært mer skvært å foreslå dette, istedenfor å seigpine organisasjonen. Dette ble for øvrig gjort på GF i 1991 og ble da avvist med veldig stort flertall. I ettertid har tidsånden snudd opp ned på mye i mitt kjære NLM.

Noen vil kanskje innvende at vi må følge de vedtatte normallovene. Det er tradisjon i NLM for ikke å gjøre det. Ved forrige lovendring, skulle regionstyrets leder være mann. Flere regioner avviste dette, og i Region Øst har de lenge hatt kvinnelig regionstyreleder. Hovedstyret satte ikke foten ned. Selv om NLM blir stadig sterkere sentralstyrt, er det enda rom for et myndig lekfolk og gjøre justeringer. Og i saker som angår samvittigheten, skal en si som Luther: «Her står jeg, og kan ikke annet!»

 

Godt årsmøte!

 

PS. Om noen lurer på hvordan det gikk: Årsmøtet forkastet regionstyrets forslag og stemte for det alternative forslag med 2/3 flertall.
Ingen kommentarer: