onsdag 27. desember 2017

Hva vil skje før Jesus kommer igjen?


Guds ord taler ofte om at Jesus kommer snart igjen for å dømme levende og døde. Den sier også noe om hva som skal skje i de siste tider.

Guds ord er sannhet. Bibelen har derfor alltid rett i det den forkynner oss, enten det gjelder historien som ligger bak, eller når den taler om det som heretter skal skje. Bibelens tale om skapelsen, forberedelsen av Jesu første komme, hans fullførte frelsesverk og evangeliets framgang de første årene etter Jesu himmelfart, kan vi se tilbake på som historiske sannheter. Bibelen taler også om hva som skal skje fram til Jesus kommer igjen. Det vil gå i oppfyllelse til minste detalj slik Bibelen sier.

Om Bibelens profetier og forkynnelse om Jesu gjenkomst, sier Jesus selv i Joh 13:19: «Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er.» Mange Guds barn som ønsker å bøye seg for Guds ord, har kommet til ulike konklusjoner når det gjelder forståelsen av disse ting. I desember har jeg lest tre bøker som behandler Bibelens tale om de siste tider før Jesu gjenkomst. Bøkene er forfattet av tre forkynnere jeg har stor tillit til. De tre kommer til ulike konklusjoner ut fra Ordets tale, selv om de alle har en ydmyk holdning til Guds ord.

Jeg vil her gjengi med få setninger hva som kommer fram i de tre bøkene, og jeg håper forfatterne kan kjenne seg igjen i min særdeles korte gjengivelse.

Asbjørn Nordgård
I boka «Troens ord» forkynner Nordgård i to kapitler om dette tema, «Når Jesus kommer igjen» og «Israels plass i frelseshistoriens avslutningsfase». Nordgård forstår Guds ord slik at Jesus kommer igjen en gang for å dømme levende og døde. Når Johannes åpenbaring taler om de tusen år, ofte kalt tusenårsriket, mener Nordgård det er tale om tiden fra Jesu himmelfart til han kommer igjen til dom og frelse. Før Jesu gjenkomst skal det være ei trengselstid for Guds folk.

Om Israel skriver han at Bibelen forkynner at Israel skal få landet sitt igjen, noe som også skjedde i 1948. Videre sier han Israels folk skal vende seg til Jesus som sin frelser før Jesus kommer igjen.

Sverre Bøe
Sverre Bøe har skrevet boka «En blodrød tråd gjennom Johannes` åpenbaring». Dette er en oppbyggelsesbok med bakgrunn i hans doktorgrad om denne Bibelens siste bok. Bøe deler i hovedsak Nordgårds synspunkt, men med en viktig forskjell. Mens Nordgård mener at «tusenårsriket» er tiden vi lever i nå, mener Bøe at det er noe som kommer.

Også Bøe skildrer den siste tid som ei trengselstid for Guds folk. Etter at flere antikrister har hatt sin tid, vil Antikrist/Dyret med stor A tre fram. Antikrist vil tilslutt bli beseiret av Kristus og kastet i ildsjøen. På dette tidspunkt er det at de kristne skal bli rykket bort for å være sammen med Herren.

Etter det blir Satan bundet i tusen år og i disse årene blir det fred som råder på jorden. Jesus selv skal være hersker, kanskje sammen med martyrer. Bøe skildrer tiden i de tusen år med stor forsiktighet og mange spørsmål. Han antyder at alle som lever i disse tusen år skal være kristne. De som ikke er frelst, ble dømt i oppgjøret med Antikrist. Djevelen er bundet i disse tusen år, men slippes løs helt på slutten av perioden. Da skal han igjen forføre mange og sammen med Gog og Magog føre krig mot de hellige, men Kristus skal beseire dem og de blir kastes i ildsjøen.

Bøe hevder at Johannes Åpenbaring ikke taler om Israel som land og folk i de siste tider. Om den saken henviser han til Romerbrevet 11, som taler både om at jødene skal få sitt land igjen og at store deler av folket skal bli frelst.

Andreas Årikstad
«Endetiden – en enkel oversikt» er tittelen på Andreas Årikstads grundige bok om de siste tider. I boken prøver han å gi en systematisk framstilling over hendelsene fram til Jesus siste komme. Også for Årikstad er det avgjørende viktig å tenke som Guds ord.

Han skriver at endetiden starter med at Guds folk blir rykket bort fra jorden. Om dette skjer før eller midt i den store trengsel, holder han åpent. Den store trengsel er en periode på sju år,
og avsluttes med Herrens dag og det store oppgjør med Antikrist. Han mener det er flere ting som taler for at folk kan bli frelst etter at de kristne er «rykket bort».

Like før Antikrist blir beseiret, vil han og hans hær slå Israel, men da kommer Jesus igjen på Oljeberget, og oppretter sitt tusenårige rike. Idet Jesus kommer igjen vil hele Israel ta imot Ham som sin frelser. Israels folk vil i tusenårsriket være et redskap til store vekkelser. Helt mot slutten av de tusen år, slippes Satan fri fra den varetekt han har vært i. Han vil forføre mange, før Jesus vil utøve den endelige dom.

Alle tre er enige om at det endelige skillet for alle mennesker er en evig himmel for Guds barn, og en evig fortapelse for dem som har forkastet Jesus som frelser.

Ettertanker
Guds ord er den avgjørende kilde for å granske hva som «heretter skal skje». Jeg har lest utallige bøker om emnet, men jeg synes fremdeles det er vanskelig å se et klart hendelsesforløp ut fra Guds ord. Et punkt jeg ikke kan komme til rette med i Årikstad sin tolkning, er muligheten for en ekstra sjanse for dem som ikke er frelst når Jesus henter sine i sky. Sverre Bøe skriver om dette: «Hvor i Bibelen leser vi om en slik sjanse nummer to («secon chance»)?»Selv forkynner jeg at Jesus kan komme igjen i dag og at den som da ikke har sin sak i orden med Jesus, er evig fortapt. Det mener jeg er i tråd med hele Bibelens tale. Personlig ligger jeg nok nærmest Nordgård og Bøe i denne sak, men synes at også Årikstad har mange gode argumenter for sitt syn.

Jeg innledet disse tankene med bibelordet i Joh 13:19: «Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at jeg er den jeg er.» Jeg er glad for alle som legger ned mye arbeid i å prøve å forstå hele Guds ord. Derfor er jeg glad også for disse nevnte bøkene, som hjelper oss inn i Guds ord. Så vil vi i få se den rette sammenheng når alt dette skjer. Da, som nå, er det avgjørende viktig, å ha sin sak i orden med Jesus. Han kommer snart!

Takk før bøkene!

Ingen kommentarer: