søndag 1. februar 2015

Helse og frelse


 
«Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå?» Mark 2:9.

Folket søker Jesus
Jesus samlet mye folk den første tiden han forkynte Guds Ord. Han talte med myndighet, og folk kom i store mengder for å høre hans lære. I tillegg til å forkynne, helbredet han også mange syke. Det gjorde ikke interessen rundt ham mindre.

I teksten som er sitert fra over, var Jesus kommet til sine heimby Kapernaum. Også her skjedde det samme. Han forkynte Guds Ord og huset ble overfylt. Legg merke til dette: Jesus forkynte Guds ord! I dag er det ei svekket tro på forkynnelsen som nådemiddel. Det oppfordres til å finne på alskens metoder for å samle folk og for at folk skal forstå budskapet bedre. Vi skulle lyttet til hva Guds ord sier. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» Rom 10:17 Derfor er det så viktig å samles om Guds ord. Forkynnelsen av Ordet er Guds redskap til frelse og fornyelse.

Den store mengden med folk var et problem for den lamme og hans hjelpere. De kom ikke fram til Jesus. Men de var ikke rådløse. De kom seg opp på taket og firte den lamme ned der Jesus sto. Den syke kom til Jesus med stort problem, han var lam, og dermed avhengig av hjelp for alt han skulle foreta seg.

Jesus vil gjerne være din hjelper. Du får komme til Jesus med alle ting. Ingen ting for lite, ingen ting for stort. Jesus hører hvert bønnesukk. Han har uendelig omsorg for hvert menneske og gir oss det som tjener oss til det gode. Du skal vite at ingen ting umulig for han.

Det største problemet
For den lamme var sikkert sykdommen det altoverskyggende problem, men Jesus så lengre. Det er ett problem som er større enn noe annet: Synda! Sykdom og motgang kan skape store vansker her på jord, de få åra du lever her. Men synda fører menneskene i en evig fortapelse, om du ikke får gjort noe med den. Guds Ord er tindrende klart: Når jordelivet slutt, er ikke livet slutt. Slik du har forholdt deg til Jesus her, slik blir evigheten.

Den som har tatt i mot Jesus som sin frelser, han har fått tilgivelse for si synd og har et evig liv i vente i himmelen, der det bare er herlighet og glede. Den derimot som har forkastet Jesus her på jord, går evig fortapt.

Har du problem med di synd? Holder du mål overfor Guds bud? Hva med skatteseddelen - har du god samvittighet? Gud ser ikke bare til ytre handling, men også til sinnelag og lyster. Har du noen gang hatt lyst til å snyte på skatten? Hva med baktalelse, lysten til fortelle videre ting som kan skade din neste? Hva med egoismen? Har du noen gang tenkt mer på deg selv enn din neste?

Når det går opp for et menneske at Gud ikke kan tåle ei eneste synd, og en har et ørlite grann selverkjennelse, da blir alle andre problem små imot dette; hvordan kan jeg som er en synder bli frelst? Hvordan finne en nådig Gud? Hvordan unnfly helvete og vinne en evig himmel?

Frelse, omvendelse og tro
Den lamme mannen fikk høre dette herlig budskap fra Jesu munn: «Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: Sønn, dine synder er deg forlatt!» Mark 2:5 Dette er bibelens herlige budskap: Jesus har makt til å tilgi synd. Det var ikke lettvint for han å gjøre det, det kostet Jesus dyrt. Synd kan ikke tilgis uten videre, synd må sones. Ikke noe menneske er i stand til en slik soning, for vi er født med synd. Derfor trenger vi en stedfortreder.

Det var derfor Jesus kom! Han levde et liv uten synd. Han tok di straff på seg, og gav sitt liv på Golgata for at du skulle gå fri. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5.

Jeg synes dette er ufattelig stort. Bert Canutte Aarflott har i en sang skildret denne frelsen så fint:

O Lam, jeg ser deg full av sår! Tålmodig du min straff utstår,
Hver dråpe blod forkynner meg: Se her hvor høyt jeg elsker deg!

Meg arme barn å få til brud Derfor korsfestes himlens Gud.
Å kjærlighet som overgår Endog hva englene forstår!

Du gikk for meg en blodig sti, Og jeg som skyldig var, slapp fri,
Guds vredes skål du tømte ut, Så dyrekjøpt er jeg, din brud!

Ha takk, min kjære Frelsermann! Jeg aldri nok deg takke kan.
Hvert møysomt trinn som du har gjort, Er meg et trinn til nådens port!

Jesu frelsesverk er nok for alle som omvender seg og tar imot dette i tro. Jeg er glad at jeg får tro at dette herlige budskap er sant. Jesu frelsesverk er nok også for meg. Jeg er en stor synder i tanker, gjerninger og ord, men Guds Sønn har gjort meg fri. I Jesus er jeg ren og rettferdig himmelen verdig. Det er nåde over nåde.

Helbredelse
Så var det synden som var den lammes hovedproblem. Tenk så stort: Han fikk gå derfra tilgitt og frelst. Men Jesus hadde også omsorg for hans helse. Han ble helbredet og kunne gå frisk heim.

Jesus er den samme i dag. Også i dag får du komme til han med dine sykdommer. Ser vi i kirkehistorien, ser det ut til at de fleste direkte helbredelser skjer i områder der evangeliet møter hedenskapet for første gang. Men også i Norge i dag gjør Jesus slike under. Mange har opplevd å bli helbredet på underfullt vis. Og Jesus innbyr oss til å be for og med hverandre.

 
På et møte jeg var på for mange år siden, var det ei dame som ble sterkt minnet om å be om forbønn for en psykisk plage hun slet med. Det var noen i forsamlingen som la hendene på henne og ba for henne. Vi så ingen forandring ytre sett, men hun fortalte senere at plagene forsvant momentant. Men hun ble ikke frisk for andre sykdommer hun led av.

I Jak 5,14-15 gis vi en spesiell anordning. Når du er syk, skal du få kalle til deg noen av menighetens eldste, noen du har åndelig tillit til. De vil i Den treenige Guds navn salve og be for deg ved å stryke fingeren dyppet i olje over pannen som et kors. Det er ikke noe tryllemiddel som garanterer helbredelse. Noen blir frisk umiddelbart, men alle får hjelp til å bære sykdommen. Det er godt å vite at vår himmelske far vet hva som er best for oss.

Så minner også teksten oss om at det var vennene som bar den syke til Jesus. Denne retten gir han oss også i dag, både som en rett og som et kall. Veien oppad er fri til å be for dine nære og kjære, sambygdinger og de som er unådd for evangeliet. «Det er makt i de foldede hender, når i frelserens navn du får be.»

Jesus stilte ett spørsmål i denne teksten: «Hva er lettest, å si til den lamme: Dine synder er deg forlatt! – eller å si: Stå opp, ta din seng og gå?» Mark 2:9 Om to predikanter hadde tillyst møte i samme bygda og den ene hadde lovet helbredelse, mens den andre lovet tilgivelse for synd, da er jeg ikke i tvil hvor folket ville strømmet til. Til han som lovet helbredelse.

Vi er like blinde i dag som på Jesus tid. Vi er opptatt av å ha det godt her og nå, Jesus er mest opptatt av at du skal ha det godt i evigheten. Det kostet Jesus kun et ord og gjøre den lamme frisk. Det kostet han hans dyre blod for å frelse ham.

Gå til Jesus
Denne teksten har et sentralt budskap til deg: «Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» 1Tim 1:15 Må du ta imot Jesus i dag! Han er vel verd å motta, ikke minst for de største syndere!

 


(Tale i Sørli, Nord-Trøndelag, søndag 25. oktober 2009)
Ingen kommentarer: