onsdag 12. november 2014

Josva og Jeriko, eventyr eller fakta


 
Bibelen forteller en historie fra Adam ble skapt og til apostlenes virksomhet flere tiår etter Kristi himmelfart. Er dette historisk eller er noen av fortellingene myter?

I et debattinnlegg på verdidebatt.no hevdes det at «Arkeologien går sterkt imot historisiteten i Josvas bok.»  Andre støtter opp om dette og stiller spørsmålet om at det "kanskje ikke er veldig sentralt å fastholde at erobringen av Jeriko foregikk akkurat slik Josva 6 forteller?" (Utsyn 07.11.2014)

Det er grunn til å rope et varsku. Det gjelder spørsmålet om Bibelens troverdighet. Kan vi stole på det som står skrevet i Guds ord? Bibelen inneholder mange ulike teksttyper, bl.a. lignelser, salmer, profetier og historiefortelling. Dette får konsekvenser for vår tolkning av tekstene.

Når det gjelder historien om israelsfolkets utgang av Egypt, vandringen gjennom Sinai og inngangen i Kanaans land, er det utvetydig en historisk tekst. Bibelen forteller oss at slik det her fortelles, skjedde det. Dette bekreftes også flere ganger i Det nye testamentet, bl.a. i Stefanus sin tale før han ble steinet: «Våre fedre hadde i ørkenen vitnesbyrdets telt, slik som den som talte til Moses, bød ham å gjøre det etter det forbilde han hadde sett; dette tok våre fedre i arv, og førte det med Josva inn i de hedningers eiendomsland som Gud drev bort for våre fedre, inntil Davids dager.»  (Ap.gj 7,44-45)

(tegning: freebibleimages.org)
 
Hvordan skal vi da tenke når arkeologiske forskere påstår, at Bibelens fortelling ikke stemmer med nåtidens forskning? Skal vi si som noen gjør, at «Bibelen ikke gir seg ut for å være en lærebok i historie og naturvitenskap. Den er troverdig i spørsmål som gjelder «lære og liv». Vi må derfor «tro» mere på vitenskap enn Bibelen i spørsmål om historie og natur.»

På NLMs rådsmøte i oktober var bibelsyn et av temaene, og uttalelsen «Vi kan stole på Bibelen» ble vedtatt. Om Det gamle testamentet, blir følgende slått fast: «En rekke ord fra Jesus viser oss at han anerkjenner Det gamle testamentet som fullt ut troverdig og pålitelig. Vi vil frimodig gjøre det samme, også når det gjelder Det gamle testamentets omtale av historiske hendelser.» Jeg er veldig takknemlig for en slik klar tale fra et samlet rådsmøte i misjonen vår.

Vi skal lytte til vitenskapelig forskning, men blir det konflikt mellom vitenskap og Guds ord, stoler jeg på Ordet! Peter Norman Waage har skrevet en biografi om Fjodor M. Dostojevski. Her omtales ei bok av Ivan Turgenev med beskrivelse av en filosofisk retning kalt «nihilisme». Deres tilhengere i Russland får denne karakteristikken: «De leste de fysiologiske og vitenskapelige avhandlinger fra Tyskland og England som deres ortodokse fedre hadde lest Den Hellige Skrift» Jeg synes å merke noe av det samme hos en del teologer også i vår tid.

Josvas bok forteller om hvordan Gud ledet israelsfolket inn i det lovede land. I kapittel 6 fortelles det om hvordan byen Jeriko ble inntatt. Gud sa at stridsmennene i Israel i seks dager på rad, skulle gå rundt Jeriko by. På den syvende dagen skulle de gå syv ganger rundt byen. Deretter skulle prestene blåse i larmhornet og hele folket sette i et høyt rop. Så skulle bymuren falle. Og det skjedde som Gud hadde talt. Et uforklarlig under skjedde.

Nå er det altså noen vitenskapsmenn som påstår at dette ikke kan ha skjedd. Hvem skal vi da sette spørsmålstegn ved, Guds ord eller vitenskapen? All erfaring viser at såkalte vitenskapelige teorier, endres etter hvert som mennesket får større innsikt. Alene av den grunn, er det grunn til å ta arkeologi og vitenskap for det som det er, nemlig teorier.

 
Den som er født på ny, har fått et nytt forhold til Guds ord. Vi tror det som står skrevet, fordi det er den allmektige Gud som har gitt oss Ordet. Han sier om seg selv at han er Sannheten. Han sier om sitt Ord, at det er et troverdig Ord. Ingen ting  skal legges til Ordet og ingen ting trekkes fra. Guds ord er sannhet.

Da kan vi ikke skalte og valte med Guds ord etter eget forgodtbefinnende. Da kan vi ikke sette vitenskapen over Ordet. Da kan vi ikke si at det ikke betyr noe om det er korrekt det som Josvas bok forteller eller ei. Nei, da vitner vi med salmisten: «Jeg setter min lit til hans ord.» Dette er en trossak, som går ut over vitenskapen.

«Men Herrens ord blir til evig tid." (1 Pet 1,25)


12 kommentarer:

Anonym sa...

Dette var trist lesning, Ove. Din fremstilling av vitenskap som noen man bare *tror* på, ligger tett opp til det å tale usant om sin neste (teologer/vitenskapsmenn og - kvinner). Dernest kan man spørre om ikke din bibelbruk - bruk av løsrevne bibelord uten syn for sammenhengen - er en skalting og valting av Guds ord etter eget forgodtbefinnende. Selv om jeg ikke nødvendigvis er uenig i din konklusjon om at Jeriko falt ved et Guds under, synes jeg både vitenskapen og Bibelen fortjener at du tar på alvor de grunner mange har for å konkludere annerledes, og ta et oppgjør med disse grunner. Ikke bare avvise konklusjonene på en urederlig måte.

bjørn sa...

Bra skrevet Ove. Bibelen er Guds stemme og ultimate sannhet i alle ting. Mye vitenskap bekrefter bibelen, men ingen vitenskap vil kunne bekrefte skapelsen eller noen andre under i Guds ord. Hva vitenskapen egentlig mener og påstår er til syvende og sist totalt likegyldig for en troende, de troende setter sin fulle lit til bibelen i alle ting og trenger ikke mer enn det. Guds ånd har åpnet Ordet for oss og vist at jorden og universet ble skapt suverent av Gud ut fra ingenting. Dette er galskap for vitenskapen, det samme er arken, delingen av Rødehavet, Jerikos murer, og for ikke å snakke om alle miraklene til Herren Jesus da han gikk på jord. Disse sannhetene er noe av det som er med på å skape den sanne troen, tar vi bort dette sitter vi igjen med moralisme og menneskelig visdom. Frelsen i seg selv er et under som ikke kan forstås,kun oppleves og åpenbares gjennom Guds levende ord. Nei, vitenskapen kan si hva den vil, jeg legger min lit til Herren og hans ord alene. Takk for artikkelen Ove ! Her er hva Gud selv sier om disse "vise forskerne " som tror de har svarene. .

1 Korinter 1:19-20

For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?

1 Korinter 3:18-20

La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis! For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list. Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme.

Anonym sa...

Intereesant. Et problem her tør være at jeg ikke vet om noen GT-forskere som betviler historisiteten i f.eks. Jos 6 fordi man mener atGud ikke kan gjøre under - at ikke den allmektige Gud kunne la Jeriko falle ved ved et Guds under. Videre vet jeg heller ikke om noen GT-forskere som mener at f.eks. Jos 6 er et eventyr. Det er ganske andre grunner til at mange GT-forskere forstår Jos 6 annerledes enn det Ove og Bjørn sier gjenfødte kristne er forpliktet til å gjøre.

bjørn sa...

Gjenfødte kristne legger sin lit til bibelen. Skriften alene. Hvis man kaller seg kristen men alikevel betviler bibelens mirakler slik de står skrevet, så er det ikke bibelen i seg selv man har problem med, men Gud. Vårt forhold til bibelen er som vårt forhold til Jesus. Betviler vi den betviler vi Herren selv. Skapelsen, Delingen av Rødehavet, Arken, syndefloden, Jerikos Murer og Jona i fiskens mage er reelle historiske hendelser som er med å former vår tro, på samme måte som Jesu mirakler og apostlenes mirakler. Alle er de faktiske hendelser som skjedde nøyaktig slik de står beskrevet. Hvis jeg skulle begynt å tvile på enkelte passasjer fordi de ikke virker "sannsynlige" kan jeg jo ikke tro på Herrens synbærelse og oppstandelse heller. Det er ikke alt vi forstår i Guds ord like klart, men som kristne så bøyer vi oss for det som står slik det står, uten å bortforklare eller bruke egen fornuft.

Anonym sa...

Hvor i Bibelen leser du om disse kriteriene for det å være en gjenfødt kristen? Du hevder jo å holde deg strengt til Skriften alene, så hvor i Skriften finner du disse kriteriene?

Samtidig er det fascinerende å se hvordan du argumenterer. Hvis jeg ikke kan stole på a, så kan jeg ikke stole på verken b, c, d, eller e (osv) heller. Jeg kjenner igjen den måten å argumentere på fra den franske filosofen Descartes og modernismens fundamentisme. Men jeg kan ikke se at den finnes i Bibelen. D nærmeste tør være Paulus argument for viktigheten av Jesu oppstandelse i 1 Kor 15, men han trekker d likevel ikke så langt som du og Descartes. Så da kan man jo begynne å lur litt på din anvendelse av Skriften alene prinsippet. Du synes å forsøke å bruke det i en slags absolutt forstand, og på den måten til å forkaste alle andre forståelser av tekster enn din egen. Det er ganske annerledes enn han som introduserte d i sin tid, Martin Luther.

bjørn sa...

Skriften skal tolkes slik det står skrevet. Det er mitt poeng. Man kan ikke si "Gud mener egentlig noe annet enn det som står "..Slik er det mange som i dag tolker og argumenterer. Mitt spørsmål blir da, fra hvor har de fått ett slikt mandat? Til å tolke Skriften annerledes enn det som faktisk står? Det jeg vil understreke er at hvis du sår tvil om mirakler i GT, om de faktisk hendte, hvorfor skal man da tro på noe annet som står andre plasser? Er ikke Gud den allmektige forfatteren? Selvfølgelig kan folk forstå enkelte vers/tema i skriften annerledes og alikevel stå på Guds ord, men da man går bort fra bibelens klare tale og legger sin lit til forskere og vitenskap med tanke på vårt opphav, tidsregning, mirakler osv. da er man i et blindspor.

bjørn sa...

Mener du forresten at gjenfødte kristne kan både legge sin lit til denne verdens visdom og samtidig bibelens ord? (Med tanke på opphav, forklaring av mirakler osv?)

Anonym sa...

Det avhenger selvsagt som man legger uttrykket "denne verdens visdom". Det er helt klart at finnes linjer/tradisjoner i tenkningens historie som ikke lar seg forene med troen på Gud - eks. hardbarket materialisme, naturalisme, positivisme etc. Men jeg er ikke blitt overbevist om en type absolutt/anti-intellektuell Skriften alene tenkning som allerede i utgangspunktet avviser at fornuft og åpenbaring ikke lar seg forene.

Et enkelt og banalt eksempel er jo at de fleste av oss er helt avhengig av det ypperste av "denne verdens visdom" for i det hele tatt kunne lese Bibelen på norsk.
Men for å svare enkelt på spørsmålet ditt, så vil jeg med visse forbehold svare ja på ditt spm.

Anonym sa...

Ja, Skriften skal tolkes slik den står skrevet. Noe annet alternativ har vi ikke. Spm som gjenstår er imidlertid: Hvordan står d skrevet? D er nettopp mht dette spm du og de fleste GT-forskere egentlig synes å være uenige. Du synes å forutsette at Jos 6 står skrevet som en 100% objektiv og nøyaktig beskrivelse/gjengivelse av et faktisk hendelsesforløp. Det er denne forutsetningen de fleste GT-forsker av en rekke grunner vil problematisere; ikke troen på Gud eller troen på under

bjørn sa...

De som sår tvil til denne historien sår som regel tvil også til andre deler av bibelen. Slike GT forskere tar jeg ikke alvorlig, det er en del av liberal teologien å sette spørsmål om hendelsene i GT er autentiske. Hvis man sår tvil om fallet til Jerikos murer, hvorfor skal man tro på en suveren skapelse, en reell ark, at moses delte havet eller jomfrufødslen til Maria? Beskrivelsen av Jerikos murer er en del av Israels historie, akkurat som resten av GT's beskrivelse av israelittenes ferd gjennom ørkenen. Så mitt spørsmål..på hvilket grunnlag sår de tvil om Jerikos murer er en autentisk historie? Hvor henter de fakta fra? Jeg er redd det er sitt eget intellekt, og det er livsfarlig.

Anonym sa...

Det er summen av en flere forhold. Spenninger mellom Josvas bok og Dommernes bok, sjangerspm og d forhold at det finnes litteræreparalleller i fremstillinger av assyriske hærtokter, historiografiens natur og karakter i antikken, påfallende tette forbindelser og likheter i stil og språk mellom eksempelvis Josvas bok og kongebøkene. På toppen av alle disse litterære grunner, har man så til sist også arkeologien. Det er i forsøket på å holde sammen alle disse forhold at mange GT-forskere vil betvile din forståelse av teksten.
Mitt inntrykk er at mange med din posisjon bare tar på alvor det første argumentet og forsøker og harmonere spenningene mellom Jos og Dom. De øvrige argumenter velger man rett og slett å lukke øynene for. Det forsvares med å angripe og skape et nærmest demonisk fiendebilde av GT-forskere. Det vil jeg protestere mot.

bjørn sa...

Ok :) Du må gjerne protestere. Det er din sak. For meg er bibelens autoritet og dens autentiskehet helt avgjørende. Gud er suveren, det var han også da han satte sammen skriften og ledet hver menneskelige forfatter ved sin ånd. Det holder for meg. Takk for samtalen. Guds fred.