lørdag 8. september 2012

NLMs kristendomsforståelse


Misjonssambandet er i år 121 år. Organisasjonen ble til i ei vekkelsestid. Vekkelse og misjon har vært sentral basis og særpreg for Misjonssambandet.

I ei tid med mange nye strømninger, er det nødvendig å besinne oss på hvem vi er og hva vi vil.

NLM slutter seg til de evangelisk lutherske bekjennelsesskriftene og har sine historiske røtter i pietismen og luthersk-roseniansk forkynnertradisjon. Denne arven må fortsatt prege forkynnelsen.

Vi vil frimodig forkynne evangeliet om Jesus Kristus, slik at våre tilhørere kan få en frimodig Kristus-tro som ikke bygger på egen fortjeneste og gjerninger, men på Jesu død og oppstandelse. Bare evangeliet kan frigjøre samvittigheten og gi både frelsesvisshet og trang til tjeneste i Guds rike på grunnlag av Guds ufortjente tilgivelse i Kristus.

Vi vil forkynne Guds lov, slik at samvittigheten blir vakt hos våre tilhørere og slik at de gjennom forkynnelsen får møte Guds hellighet og vrede over synden. Vi vil derfor tale konkret om synden, også i de tilfeller når det er nødvendig å tale mot trender i samfunn og kirke.

Vi vil i vår forkynnelse og veiledning legge vekt på omvendelsens nødvendighet. Tro på Gud uten omvendelse er en død tro. Sann omvendelse fører til gjenfødelse og nytt liv. Dette nye liv må videreføres gjennom daglig omvendelse og total avhengighet til Kristi forsoningsverk.

Vi vil gjennom forkynnelsen gi konkret og livsnær etisk veiledning til et liv som Kristi etterfølgere og holde fram Bibelens syn på menneskeverdet.

Vi vil forkynne misjon. Det er ikke et emne for spesielt interesserte, men et viktig bibelsk anliggende midt i sentrum av Bibelens frelsesforkynnelse. Jesu frelsesverk gjelder alle mennesker, derfor har alle rett til å høre evangeliet på et språk de forstår.

Vi vil frimodig forkynne at Jesus snart kommer igjen til frelse for alle som venter på ham og til dom over vantroen. Da vil Gud skape en ny himmel og en ny jord for sitt folk.

Vi ønsker å føre videre det frie lekmannsarbeidet knyttet til bedehusene og de mange foreningene.

Forkynnelsen er ikke bare et av mange virkemidler i misjonen. Den er selve det middel Gud bruker når han frelser. Han har bundet seg selv til Ordet, og han har bundet vår tjeneste til det samme Ordet.

Slik formulert vi det for 20 år siden i ”Hovedlinjer for NLMs arbeid i Norge”


Ingen kommentarer: