søndag 27. august 2017

Utvalgt ætt og kongelig presteskap


Hva vil det si å være frelst, og hvilke konsekvenser får det for livet mitt?

"Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn." 1Pet 2:9-10

Norsk Luthersk Misjonssambands DNA
Da jeg fikk høre om denne spesielle markeringen av NLMs identitet som skulle være tema for dette møte, var det to korte setninger som jeg stanset ved og som jeg tror har preget og håper enda preger, organisasjonen vår. Den ene setningen er Paulus sin bønn og hjertesukk for sitt folk Israel slik det står i Rom 10,1: «At de må bli frelst». Den andre setningen er et leirmotto vi hadde på noen leirer for 30 år siden: «Det er himmelen det gjelder».

NLM ble startet nettopp med dette som hjertesak: Jeg selv må bli frelst og jeg må få andre med meg til himmelen. Det er kun to mulige utganger av livet for alle mennesker. Enten havner du i himmelen, eller så går du fortapt. Det gjelder også kineserne, som var det konkrete misjonskallet for dem som startet NLM. «Hver eneste dag dør tusenvis av Kinesere uten å ha hørt evangeliet forkynt. Det er vårt kall og vårt ansvar å bringe dem det glade budskap» Det er noe av dette teksten vår taler om.

Et nytt liv
Den dagen du ble frelst, født på ny, skjedde noe fantastisk i ditt liv. Du ble plutselig en ny person, helt forskjellig fra den du var før. Du gikk over fra å være åndelig død til å leve. Fra mørke til lys. Du ble flyttet fra en vei som hadde helvete som endeholdeplass, til en smalere vei som har Himmelen som mål. Samtidig gikk du fra å være djevelens barn, til å være Guds barn. Det er ikke småtteri, det er ufattelig stort.Dette nye livet har annen trang og lyst enn det gamle. Det nye livet vil det Jesus vil. Det har et sterkt ønske og trang etter å oppfylle og leve etter Guds bud og formaninger, samtidig som det hater synden og syndens lyster.

Men samtidig som du ble en ny person, er du fremdeles ditt gamle «jeg». Så lenge vi er her
på jord har vi to naturer som er i innbitt kamp med hverandre. Den gamle natur vil det motsatte av den nye. Den gamle natur elsker synden og vil ha deg bort fra Jesus, den nye naturen sier «nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste». Denne kampen er et kjennetegn på åndelig liv.En utvalgt ætt
Så er det Guds attest til oss som er frelst vi har lest i dagens tekst. Det er vår stand som frelste syndere som skildres Det første som nevnes er at vi er «en utvalgt ætt». Vi er utvalgt til å være Guds barn. Utvalgt til å tilhøre Jesus-slekta. Den ætta som skal arve evig salighet i himmelen. Her er det ikke snakk om noen dobbel utvelgelse. At noen mennesker er utvalgt til å gå fortapt og noen til å bli frelst. Nei, utvelgelsen i Kristus. Gud har utvalgt dem som er i Kristus til å tilhøre hans ætt.

I den gamle pakt var det Israel som var Guds utvalgte folk. I 5 Mos 7,6-8a ser vi hva utvelgelsen grunner seg i: «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere..» 5Mos 7:6-8a Israelsfolket utmerket seg ikke på noen positiv måte overfor andre folk. Heller tvert imot: De var de minste av alle folk. Nei, utvelgelsen grunner seg i at «Herren elsket dere».

I den nye pakt er det de frelste som er Guds folk. Løftene til Israel gjelder nå Guds folk. Jeg er så glad at det også i dag er slik at frelsen ikke grunnes på at det er noe i meg som må behage Gud for at jeg kan bli frelst, men som Gud sier hos Jesaja Jes 43,24-25: «Du har bare trellbundet meg med dine synder, og plaget meg med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Det er min redning.

Så er Israel enda Guds utvalgte folk. Gud har en spesiell plan med Israel. Nå har de fått sitt land igjen, etter skriftene. En gang skal de som folk vende seg til Jesus. Men frelsen og velsignelsen tilhører dem som tro på Jesus, enten vi er hedninger eller jøder.

I Efeserbrevet 1 står det om all åndelig velsignelse som tilhører denne utvalgt ætt. Vi skal lese noen av disse herlige versa. V.3-7: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» Dette eier de som er med i den utvalgte ætt.

Så legger vi også merke til at det er snakk om ei ætt, ei slekt – ikke enkeltpersoner. Fredrik Wisløff sa det på denne måten: «Kristendommen er ingen enkeltmannssak, kristendommen er sosial.» Vi er skapt til å leve i De helliges samfunn. Det er et åndelig sykdomstegn hvis du ikke har trang til å samles med Guds folk om forkynnelsen av Guds ord.

Kongelig presteskap
Det neste som sies om de frelste er at de er «et kongelig presteskap». I den gamle pakt var prestene mellommenn mellom Gud og menneskene. En spesiell stamme, Levi, ble utvalgt til å være prester, og de fikk ikke land på samme måte som de andre stammene da jødene kom tilbake fra Egypt. Det var kun prestene som hadde lov å gå inn i De Helligste rommene i tempelet. Prestene skulle være mellommenn mellom Gud og menneskene.

I den nye pakt finnes ingen slik gammeltestlamentlig prestestilling. Alle kristne er prester. Vi trenger ikke noe menneske som mellommann. Vi har en, og det er Jesus Kristus. Dette blir kalt for «Det allmenne prestedømme». Alle Kristne er prester og andre prester kjenner ikke NT til, sa Luther. Alle kristne skal få ha sin prestetjeneste der de er plassert. I heimen, på traktoren, bak kateter og kontorpult. Noen driver barnelag, noen er forkynnere eller misjonærer. Er du frelst er du kongelig prest der du er i din hverdag!

Så har vi fått ulike nådegaver. Alle frelste har en eller flere. Disse nådegavene skal den utvalgte ætta, menigheten få ta i bruk. For nådegavene er ikke til personlig framvisning, men til tjeneste i menigheten. Her har vi et forvalteransvar. Gud spør ikke etter dyktighet. Han gir selv den utrustning du trenger til din tjeneste, men Han spør etter lydighet. Er du villig til å svar ja på Jesu kall, eller prioriterer du heller det som din gamle natur elsker?
Så sier kanskje noen: Når alle er prester, hvorfor er NLM da motstander av kvinnelige prester og eldste. Selv om alle, både kvinner og menn, er «kongelige prester», er det en hyrde og eldstetjeneste som Guds ord sier skal være mannens ansvar, et ansvar kvinnen skal slippe.Et hellig folk - et folk til eiendom
Det neste uttrykk om Guds barn er «et hellig folk.» Du som er frelst er hellig! Det skjedde noe i frelsen: «.. dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene,» 1Pet 1:18 Du ble kjøpt fri fra dårlig ferd. Syndene ble tilgitt og du ble innviet til hellig liv Hellig betyr utskille, en flekkfri renhet. Derfor formanes Guds folk til ikke å skikke seg lik med denne verden. Vi er rene og fullkomne i Jesus. Det sier Ordet så klart mange steder. Du som er frelst står for Gud som om du aldri har syndet. Samtidig sier ordet at vi skal leve et hellig liv, et liv som er omvendelsen verdig.

Dette hellige folket er Guds eiendomsfolk. Tenk å få tilhøre Jesus. Få være hans eiendom.
Jeg er veldig glad i ordene i Jes 43,1-3a: «Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenge for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted.» Det sier noe stort om det å være Guds barn.

For å forkynne
Dette hellig utvalgte kongelige presteskap har fått et kall: Å forkynne Jesu frelsesverk så flere kan bli frelst. Vi er ikke her på jord for oss selv, men for å vinne mennesker for himmelen. Og troen kommer ved forkynnelsen vi hører.

Jeg har det siste halvåret lest mye om de først Kinamisjonærene fra Sokndal. Den første kvinnelige misjonær for NLM var fra Sokndal, Gjertine Aarrestad Johnsen. Hele fem ungdommer fra Sokndal reiste til Kina før NLM var fylt 20 år.  Bare en av dem kom tilbake til Norge. Tre døde av sykdom etter kort tid. En ble skutt av røvere, Tønnes Frøyland. På minnesamværet i Sokndal etter Frøiland, svarte en ny ungdom ja til misjonærkallet. Han kjente godt til de tre som døde av sykdom og han som de nå mintes som var blitt skutt. Likevel måtte også han reise, selv om det skulle koste han livet. Skulle kineserne bli frelst, måtte de få høre evangeliet. Å lese om disse har vært til fornyelse av kallet. Vi kan ikke holde skatten for oss selv.

Tønnes Frøyland (nr.2 f.v.) klar til avreise til Kina i 1909

Er du frelst?
Jeg synes siste setningen i teksten er så fantastisk fin. «Dere som ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» Alle mennesker søker og leter etter meningen med livet. De aller fleste søker etter en frelser. Men det er umulig for noe menneske å finne frelsens vei av oss selv. «Vi vente oss hver til sin vei» står det i Jes 53,6. Bare ikke til den rette vei, Jesus.

Men du som får høre forkynt om Jesus som ble såret for sine overtredelser, knust for dine misgjerninger, straffen ble lagt på Jesus for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Du får denne frelse og miskunn som en gave, om du bare vil ta imot! Det går an å leve et langt liv i aktivitet på bedehuset, uten å være frelst. Det er ikke aktiviteten og tjenesten som frelser, kun Jesus! Er du frelst?(Tale holdt på Gilja bedehus søndag 27.08.2017. Talen ble noe kortere enn manuset)


Ingen kommentarer: