torsdag 19. oktober 2023

NAR-bevegelsen og synet på Kristus

Arne Helge Teigen underviser på Fjellhaug

En ytterliggående amerikansk karismatisk bevegelse har fått fotfeste også i Norge. Denne bevegelsen går gjerne under benevnelsen «New Apostolic Reformation». Hva skal vi tenke om denne bevegelsen?

Jeg har i en bloggartikkel fra mai 2015, gjengitt noen hovedpunkter i en artikkelserie som Jan Helge Aarseth (pastor i IKF, NLM) har publisert om denne grein av den karismatiske bevegelse. Her skriver han bl.a. at flere innen denne bevegelsen hevder at den jordiske personen Jesus i seg selv var ute av stand til å gjøre noe ekstraordinært og overnaturlig. Jesus ble utrustet til overnaturlige tegn og under gjennom salvelsen, det vil si da Den hellige ånd kom over han ved dåpen i Jordan.  Aarseth skriver videre at skillet mellom mennesket Jesus, som har lagt all sin guddommelighet til side... og den guddommelige erfaring og utrustning, som gjorde ham til Kristus... drar oss inn i den gamle gnostiske todelingen/dualismen.

Arne Helge Teigen er kanskje den i bedehus-Norge som har studert denne bevegelsen grundigst. Jeg vil i fortsettelsen gjengi noe sitat fra det han skriver i to ulike artikler. I en artikkel i tidsskriftet Theofilos 2022, drøfter han blant annet denne bevegelsens begrunnelser for at kristne kan gjøre undergjerninger på samme måte som Jesus.

Innledningsvis skriver han at «sentralt i de synspunkter som utvikles, står en oppfatning om at Jesus Kristus er prototypen for kristne mennesker. I disse sammenhenger betyr dette at kristne potensielt har, eller kan få, en form for åndelig autoritet, som gir dem makt til å gjøre undergjerninger likesom Jesus Kristus.»

En sentral leder innen denne bevegelsen, er pastor i Bethel Chuch, Bill Johnson. «Ifølge Johnson mottar kristne den samme salvelse som Jesus, når de døpes av Ånden. Ved det får de også autoritet til å bruke Jesu makt, og til å representere ham «i all hans ære og godhet» i verden.» Videre skriver Teigen om Johnsons lære: «De åndsdøpte har samme kristus-salvelse som Jesus, de har derfor autoritet over skapt virkelighet, og makt til å gjøre undergjerninger likesom Ham… Åndens salvelse tok bolig i Jesu kropp da han ble døpt, det samme skjer med kristne, når de blir døpt.»

En annen representant for denne bevegelsen er Phil Mason. Teigen skriver: «Ifølge Mason, skjer en form for gjentakelse av inkarnasjonen når mennesker gjenfødes. Da føres mennesker inn i et far-barn-forhold til Gud, som er identisk med det far-sønn-forhold som Jesus Kristus har fra evighet av.» Inkarnasjonen betyr at Gud ble menneske ved Jesus Kristus, og at han dermed fra unnfangelsen er både Gud og menneske.

Bibelens lære er imidlertid at bare den treenige Gud har den form for makt over den skapte virkelighet, som NAR-bevegelsen også tillegger mennesket. NAR lærer vrangt når det gjelder inkarnasjonen. Teigen skriver: «Inkarnasjonen innebærer derfor ikke at den guddommelige naturen settes ut av spill, eller deaktiveres, eller at Jesus i løpet av sitt liv som menneske har behov for å få tilgang til guddommelig autoritet og myndighet på ny.» Jesus Kristus besitter «guddommeligheten også som den inkarnerte. Hans menneskelige natur tenkes gjennomtrengt av denne, og derfor også som guddommeliggjort.»

Artikkelen konkluderer med at NAR sin oppfatning av det gjenfødte menneskets autoritet og makt til å gjøre undergjerninger som Jesus Kristus gjorde, er i konflikt med Bibelens lære om treenigheten og kristologien.

Oppgjør med Bill Johnson

I en annen og eldre artikkel i avisen Dagen 02.01.2014 har Teigen en vurdering av teologien til en av NAR pastorene, nemlig nevnte Bill Johnson. Teigen skriver at Bill Johnson mener at det for tiden oppreises en såkalt «Elias-generasjon» av spesielt åndsutrustede kristne. Disse skal gjøre større undere enn Jesus, og være redskap for den siste store vekkelse før hans gjenkomst. Ifølge Johnson skal mer enn en milliard føres inn i Guds rike ved disse superkristnes virksomhet. Johnsons bevegelse skal bære Elias-salvelsen ut. De skal forberede Jesu gjenkomst liksom døperen Johannes banet veien for Jesus.»

Videre lærer Johnson som nevnt at den historiske Jesus ikke var i besittelse av guddommelig natur, eventuelt at den guddommelige natur ble satt ut av funksjon da Jesus ble menneske. Denne Johnsonske kristologi er ubibelsk, ifølge Teigen. «Gud er uforanderlig og udelelig. Guds egenskaper kan ikke «frikobles» fra Guds Sønns person, slik Johnson gjør når han lærer at Jesu guddommelighet ikke var involvert i hans undergjerninger» «Johnson reduserer Jesus ved å se bort fra hans guddommelighet. Samtidig opphøyer han det åndsfylte menneske til Jesu nivå. Dette kommer klarest frem i Johnsons lære om hvordan Jesus ble «en kristus», altså, en salvet.»

«Ifølge Johnson ble Jesus i stand til å gjøre under, først etter å ha erfart Åndens salvelse etter sin dåp. Salvelsen kvalifiserte Jesus til å bli «en kristus», skriver Johnson. Ordet kristus (salvet) brukes med andre ord ikke eksklusivt om Jesus. Mennesker kan også få del i kristussalvelsen. Det er da de settes i stand til å gjøre større under enn Jesus. De som bestrider dette, representerer det antikristelige hevder Johnson.»

Arne Helge Teigen konkluderer med at det er «nødvendig å ta oppgjør med teologi som gir premisser for den ekstreme karismatikken i Norge. Da bør blikket rettes mot Bill Johnson og hans virksomhet i Redding.»

 

----

 

Teigen sin artikkel i Dagen 20.01.2014: www.dagen.no/okategoriserade/tid-for-oppgjor-med-bill-johnson/

 

Blogginnlegg med glimt fra Aarseth sin artikkelserie: https://blogg-ove.blogspot.com/2015/05/vekkelse-eller-villfarelse.html

 

Foredrag av Teigen om NAR: https://www.youtube.com/watch?v=Zz9Z_bqt33I

 Ingen kommentarer: