mandag 20. juni 2011

Kristen skole

Friskoletanken har lange historiske røtter i lekmannsbevegelsen i Norge. Men dette gjelder først og fremst på videregående skole nivå.

Senere ble det også sterk satsning på kristne barnehager. Kristne grunnskoler derimot har hatt trange kår i bedehusland. En kan undres hvorfor. Hvorfor er det viktig å gi småbarn og eldre ungdom kristen oppdragelse i skolen, mens barn og ungdom på grunnskolenivå ikke skal få et slikt skoletilbud?

Oppvåkning i NLM?
I NLM kom første forslag om opprettelse av en kristen grunnskole på begynnelsen av 1990-tallet. Forslaget ble dessverre nedstem på kretsmøtet. Heldigvis valgte DELK å starte skole i stede. Skolen ble opprettet på Dale i Sandnes. Etter ca femten år var skoletanken modnet også blant misjonsfolket i NLM. DELK ba NLM om å overta skolen, og Tryggheim Forus ble en realitet. Da hadde det i mellomtiden blitt opprettet en ungdomsskole i forbindelse med Tryggheim vgs på Nærbø.

Det er gledelig at det nå er større åpenhet for kristne grunnskoler i NLM. Likevel er det uforståelig at ikke søknaden til de eksisterende skolene er større.  De få kristne grunnskolene som finnes, burde vært fullsatt med lange ventelister. I stede opplever noen skoler nedgang i elevtallet, mens andre har en forsiktig vekst, men med flere ledige passer.

Fra kristen til verdslig skole
Grunnskolen var opprinnelig en kristendomsskole. Siste halvdel av 1800-tallet ble kristendommens plass stadig mindre i skolen. I dag er kristendom byttet ut med religion. Alle religioner skal presenteres som like sanne. Enda er det kristne sanger og trossannheter i pensum, men presentasjonen av dette lærestoffet er veldig personavhengig. I praksis har vi en ikke-kristen offentlig grunnskole i Norge.

Et kristent alternativ
Den kristne grunnskolen derimot har sin eksistensberettigelse som et alternativ til den offentlige. I denne skolen er det kristendomsundervisning. Vi kan forkynne Guds ord så mye vi vil, uten at noen kan si noe til det. Ikke bare kristendomsundervisningen er annerledes. Undervisningen i fag som naturfag, samfunnsfag, norsk, musikk, kroppsøving preges også av kristen tenkning.

Skapelse i motsetning til utviklingslære, kristen veiledning om seksualitet og samliv, kristent menneskesyn er bare noen emner der vi i den kristne skolen får gi veiledning og undervisning i tråd med Guds ord. I motsetning til den offentlige skole, som er preget av verdslig og pluralistisk tenkning.

Det gjelder barna!
Alderstrinnet fra 6-16 år er kanskje den viktigste livsperioden. Da preges mennesket for resten av livet. Guds ord og salmevers som blir sådd i barnesinnet, følger det gjennom hele livet. Barnesinnet er åpent og mottakelig.

Avkristningen vi har opplevd de siste tiårene, skyldes ikke minst avkristningen av skolen. Det er tid for å våkne opp. Det er tid for å gi barna det mest dyrebare vi har, Guds ord og kristen oppdragelse. La oss slå ring om de kristne grunnskolene vi har, og la oss hjelpe foreldrene med å få i gang nye. Det gjelder barna!

lørdag 11. juni 2011

Tjenestedeling, homofil praksis og bibeltroskap

Vår evige salighet er nøye knyttet til Guds ord. Troen kommer av forkynnelsen vi hører, sier Skriften. Den hele skrift er innåndet av Gud. Det er derfor Guds eget ord vi finner i Bibelen, ikke menneskeord. Forfatterne var redskap som var inspirert av Gud.

Det er derfor ikke underlig at det blir kamp om Guds ord. Denne kampen har pågått så lenge det har vært mennesker på jord. Satan sådde tvilen på Guds ord allerede i Edens hage. Derfor er ikke bibelkritikk noe nytt. Vi står alltid i fare for å bli smittet av denne åndelige gift.

De siste femti år er det særlig to saker som har preget den offentlige debatten som berører bibeltroskap. Det gjelder spørsmål om tjenestedeling og homofil praksis.

Homofil praksis
En av dem som har talt gledelig klart i homofilisaken, er Normisjons generalsekretær Rolf Kjøde. I Dagen 16.05.2011 tar han et klart oppgjør med såkalt fredskonservative teologer. Teologer som hevder at Bibelen taler mot homofil praksis, men som mener at dette ikke er kirkesplittende. Han skriver bl.a.:

”Er det kyrkjesplittande å lære i strid med apostlane si lære i spørsmålet om homoseksuelt samliv?
Inntil nyleg svarte ei relativt samla kyrkje eit tydeleg ja på dette spørsmålet. Over år har det kyrkjelege leiarskapet gått frå skanse til skanse…”

”I spørsmålet om homoseksuelt samliv gjeld ikkje spørsmålet ei kyrkjeleg tenesteordning, men grunnleggande lære slik den blir gitt i forkynning og sjelesorg ut frå ei luthersk skjelning mellom lov og evangelium.”

Dette er en klar beskrivelse av hvordan det går når bibelkritikken gis rom. Utviklingen på Menighetsfakultet(MF) er et trist eksempel på dettet. For ti år siden ble det stort oppstyr da en av lærerne forsvarte homofil praksis. I dag støtter ca halvparten av lærerne dette synet.

Tjenestedeling
Det samme som Kjøde skriver om spørsmålet om homofil praksis, kan også sies om Bibelens tale om tjenestedeling. Før krigen var alle biskoper mot kvinnelige prester. Etter krigen har det kirkelige lederskap gått fra skanse til skanse. Siden har det samme skjedd også i bedehuskretser.

Rolf Kjøde er selv en som fornekter Bibelens tale om tjenestedeling. Åndskampen er stor og de små skritt går som regel i feil retning. Senest ser vi det ved at to av NLMs sju regioner nå har åpnet for at kvinner kan være regionsformann. En tjeneste med klar hyrdefunksjon.

Det er dessverre liten grunn til å tro at det vil gå annerledes med homofilispørsmålet enn det har gått med spørsmålet om tjenestedeling mellom mann og kvinne.

Guds ord står fast
Spørsmålene om homofil praksis og tjenestedeling er konkrete utslag av et svekket syn på Guds ord. Eller rettere, en konsekvens av en manglende vilje til å bøye seg for Guds ords tale.  Guds ord står fast uansett hva teologer og lekfolk måtte si. Jesus sa selv at ikke en tøddel av Hans ord skulle forgå.

Å fornekte sentrale eller mindre sentrale deler av Ordet, vil alltid medføre konsekvenser. Det er en farlig vei å gå inn på. Da blir en, som Kjøde sier, drevet fra skanse til skanse. Til slutt står det om selve grunnlaget for troen.

Guds ord er det mest dyrebare vi har fått. Gjennom det formidles frelse og salighet. Det har kraft til å flytte et menneske fra fortapelsens vei til himmelveien, på Jesu blods grunn. Det har kraft til å fornye og bevar en kristen. Dette har djevelen innsett og setter alt inn på å svekke vår tillit til Ordet.

Guds tanker er uendelig mye høyere enn våre tanker. Dette vil ikke menneskets gamle natur bøye seg for. Derfor vil det gjerne diskutere med Gud, ja overprøve det Han sier. Dette avslører menneskets store hovmod.

Det følger rik velsignelse med å bøye seg for Gud og Hans ord. Det er det beste for et menneske å følge Den gode hyrde og å følge Hans røst. Om det er ting som er vanskelig å forstå, og å akseptere, er det godt å vite at Gud ser så mye lenger enn meg og Han vil meg det beste. Et liv under Guds velsignelse, er derfor et liv i troskap mot Guds ord.