søndag 17. oktober 2021

Når presten fører vill


Bibelen taler klart og utvetydig om at det er to mulige utganger på livet for oss mennesker. Ikke alle predikanter forkynner som Guds ord.

I andakten i Stavanger Aftenblad 4. oktober, var det den kjente Stavangerpresten og AP-politikeren Odd Kristian «Kian» Reme som delte sine tanker om Guds rike. Teksten for andakten var fra Joh 12,48-50. Der sies i vers 48: «Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme han på den siste dag.»

Reme skriver at Jesus brøt med døperen Johannes sin forkynnelse. Jesus forkynte i stedet «Guds rike, det store festmåltidet der alle var invitert. Her var det plass til alle. Omvendelse var ikke et krav, men en oppfordring til å vandre i Guds lys.» Han avslutter sin andakt slik: «Vi dømmes på den siste dag. Vår Far dømmer oss til evig liv, dette er Guds befaling, og gjelder også dem som avviser Jesus. Gud kan ikke annet. Han er kjærlighet og evig liv.»

Denne «trøst» til de uomvendte er falsk. Den er stikk i strid med Guds ords forkynnelse. Den er med og fører folk i fortapelsen. En slik forkynnelse er derimot ikke av ny dato. Profeten Jeremia sto i en kamp mot den samme forkynnelse: «De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred.» (Jer 6:14) «Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer?» (Jer 5:31)

Jesus var tydelig i sin forkynnelse om livets to utganger. Fortellingen om den rike mann og Lasarus er et tydelig eksempel. I Mat 25 forkynner Jesus om dommen og de to utganger. Noen får høre de forferdelige ord: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.» (Matt 25:41) Andre får gledens budskap: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» (Matt 25:34) Mange flere eksempler kunne bli nevnt.

Bibelen er også helt tydelig på hvem som blir frelst og hvem som går fortapt: «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36) Etter pinsedag forkynte Peter på Guds vegne: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet.» (Apg 3:19)

Jesu soning for verdens synder på korset, var en soning for syndene til alle i hele verden. Frelsesverket er fullbrakt for alle. Men frelsen må mottas av nåde ved tro, for at den skal gjelde. Guds rettferdighet er blitt åpenbart «ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror». (Rom 3,22) «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

Guds ord sier tydelig: «Om noen taler, han tale som Guds ord.» (1 Pet 4,11) Den som forvrenger og avviser Guds ord, skal vi ikke høre på. «Om noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» (2 Joh 10)

Fra Stavanger Aftenblad 4. oktober 2021


1 kommentar:

Unknown sa...

Denne presten er desverre ikkje åleine om å føra vill. Biskopen i Nidaaros er vel i same "båt" ser det ut for!
Kor er hyrdane i organisasjonane våre??