lørdag 27. april 2019

Tryggheim – med vekkelse som mål


Tryggheim Ungdomsskule. (foto Widerøe)
Tryggheim skoler er 100 år i år. Det er stor grunn til å til å gratulere en skole som har vært med å prege flere generasjoner av misjonsfolk. Helt fra starten har fokus vært, at «dei unge i Noreg må vinnas for Gud».

De første årene av 1900-tallet var preget av store vekkelser i Rogaland. Ikke minst var Sven Foldøen et redskap som Gud fikk bruke til sjelers frelse. Foldøens søster ble omvendt våren 1903. Like etter startet hun på en frilynt folkehøyskole og der falt hun fra troen. Dette gikk sterkt inn på Sven, og det gikk opp for han at Kinamisjonen trengte en «ungdomsskole hvor de mange vakte og frelste ungdommene kunne få åndelig hjelp»

Uten Foldøen, ingen Tryggheim
Josef Tungland skriver i sin Foldøen-biografi at «utan Sven Foldøen, ingen Tryggheim Folkehøgskule, har det vore sagt. Og det er visst ganske sant». Foldøen selv gikk på Framnes Ungdomsskole vinteren 1904/05. Etter det skoleåret begynte han å tale med misjonsfolket om at de måtte starte en skole. Lederen for Kinamisjonen i Rogaland, Br. P. Mugaas, var imidlertid sterkt imot. Han mente det var Indremisjonens oppgave å drive skole.

Skolesaken kom opp på Kinamisjonens kretsmøte i 1912, og der ble det vedtatt å arbeide videre med skolesaken. Mugaas, Knut Rettedal og Johannes Daasvand ble bedt om å utrede saken. Mugaas fikk komiteen og kretsstyret med på å anbefale at indremisjonsfolket skulle reise skole. Dermed ble Solborg i Stavanger en realitet, uten at Kinamisjonen var med.

Sven Foldøen

Dette gikk hardt inn på Foldøen. Sven sa selv: «Det er det såreste jeg og flertallet av vore venner i Kinamisjonen har oplevet i vort arbeide for at bringe ordets lys ud til hedningerne». Nederlaget tente imidlertid Sven til å arbeide videre med saken, og til kretsmøtet 22.-23.juni 1919, forelå et framlegg fra han og Jone Eiane fra Hjelmeland, med spørsmålet: «Skal kinamisjonsvennene reisa ein kristelig ungdomsskule for Rogaland?»  Mugaas og kretsstyret talte sterkt imot opprettelsen av en egen skole, mens Foldøen og hans venner talte like kraftig for. Foldøen hadde folket i ryggen. Hele 170 stemte for opprettelsen av ny skole, mens kun åtte stemte imot.

Dermed var saken avgjort, og Foldøen reiste Rogaland rundt og samlet inn tusenvis av kroner til oppstarten av skolen. På sin første tur, samlet han inn langt over kr.100.000,-. Det første kullet startet opp allerede høsten 1919, i leide lokaler. Året etter, i 1920, sto nye skolebygninger klar for Tryggheim Ungdomsskule.

Elever og personale skoleåret 1937-38 (foto: Digitalmuseet)

At de må bli frelst
Hva var det som lå bak dette sterke engasjementet for å få startet en egen ungdomsskole i Kinamisjonen. De historiske kildene er entydige. De følgende sitater taler klart.

Sven Foldøen: «Den viktigste grunnen til at Tryggheim Ungdomsskole ble bygt, var nettopp denne at det var en sterk trang hos de troende å vinne andre for Jesus.» (Tryggheim 30 år)

Johannes Kvalheim: «Den store kongstanken til misjonsvenene i samband med ungdomsskulen var denne: «Dei unge i Noreg må vinnas for Gud, den oppgåva herleg oss helsar.»» (Tryggheim 50 år)

Tormod Vågen: «Brenande hjarto! Det er mitt ynske for alle som skal bera Tryggheim ungdomsskule vidare.» (Tryggheim 50 år)

Tore Steinsland: «Det skulle vera ein vekkingsskule, som førde dei unge til liv i Gud, og var med og vekte til misjonsansvar heime og ute.» (Tryggheim 50 år)

Tore Tungland: «Her kom Gud med kallet. Her møtte dei Gud i Ordet. Det vart syndenaud, oppgjer, anger og sorg. Men «her blev forsoningen tydet så herlig». Mange reiste heim og hadde funne sikker grunn.» (Tryggheim 50 år)

"1.Mai" 24.10.1949


Oscar Handeland: «Vekkinga har overvintra på ungdomsskulane.» (Tryggheim 50 år)

Egil Grandhagen: «Tryggheim har helt fra starten av vært særpreget både av rikelig forkynnelse og rik forkynnelse av Guds ord. Vekkelse og frigjøring har vært nøkkelord i skolens målsetting. Mange er de som har fått se evangeliet for første gang i salene på Tryggheim.» (Tryggheim 75 år)

Håkon Helgøy: «I krinsen er me glade for at skulen fekk ei leiing som ville gje dei unge topp kunnskap, men også gje dei eit møte med Herren. Vekkingsforkynninga fekk framleis plass.» (Tryggheim 75 år)

Br. P. Mugaas: «Skulen måtte bli ein vekkingsskule der det personlege kristenlivet kom i framgrunnen.» (Aks i vind)

Aftenbladet 03.11.1969

Tar vi vare på arven?
Det er sterkt å lese Tryggheim sin historie. Vekkelsesfolket i Misjonssambandet brant for at ungdommen måtte bli frelst. Da så de skolen, som en viktig arena for å nå de unge med forkynnelsen av Guds ord til vekkelse og fornyelse. Det var forkynnelse ved skolens personale hver dag. Det var to faste møter hver uke. Ofte var forkynnere fra kretsen og hovedstyret innom skolen, både til enkeltmøter og til møteserier. Og mange ble frelst. Andre som levde i sin barnetro, ble vakt og kom gjennom til liv i Gud. Mange fikk også kall til tjeneste som misjonær eller forkynner.

Skolene vi driver, har et offentlig lovverk å forholde seg til. Vi ønsker å drive en god faglig skole, preget av vårt kristne grunnsyn. Samtidig må vi være bevisst på at vi ikke glemmer siktemålet med våre skoler – at de unge må bli frelst!Det er også viktig at skolene ikke mister kontakten med misjonsfolket og dets forkynnere. Tryggheims historie viser at kretsens forkynnere, med sine ulike nådegaver og menneskelige utrustning, ofte var innom skolen og forkynte Guds ord. Det var helt sikkert til stor oppmuntring for forkynneren, og til hjelp for de som fikk lytte til evangeliet.

Tryggheim har også vært en arena for møtevirksomhet i perioder hvor skolen hadde ferie. Leirer for barn- og ungdom var faste innslag, både påske og sommer. Sommerskolen på Tryggheim var lenge en institusjon i kretsen og et viktig kontaktpunkt mellom skolen og misjonsfolket. «1. mai møtet» har også en lang tradisjon. Type arrangement kan og bør variere, men enda er det viktig med sterke bånd mellom skolen og skolens eier – misjonsfolket!

Gratulerer med de 100 år, Tryggheim skoler!


Aftenbladet 08.10.1919
Kilder:
S. Haualand m.fl.: Tryggheim-Boka. 30 års skrift for Tryggheim Ungdomsskule
Arne Nordheim m.fl.: Tryggheim 50 år. Festskrift til 50 års jubileet for Tryggheim Ungdomsskule
Josef Tungland m.fl.: I livsens vår. Tryggheim 75 år
Josef Tungland: Sven Foldøen «Ryfylkebispen»
Jakob Straume: Kristenliv i Rogaland
Lars Gaute Jøssang: Aks i vind. Misjonssambandet i by og bygd i Rogaland
Digitalarkivet.no
Nasjonalbiblioteket (nb.no)
Digitalmuseet
Aftenbladet.no
Dagen.no
Ingen kommentarer: