tirsdag 30. juni 2020

Hvem hører du på?


Foto: dagen.no

Hva gjør vi når en vranglærer kommer på besøk i menigheten. Mitt klare råd er at en da møter vi ikke opp.

Jeg er takknemlig for å ha fått lytte til mye solid bibelsk forkynnelse opp gjennom tidene. Det er gjennom Guds Ord og forkynnelsen av evangeliet at mennesker blir frelst og at kristne blir bevart. Derfor er den sanne forkynnelsen så avgjørende viktig i Guds rike og derfor setter djevelen alt inn på å forvrenge forkynnelsen.

Helt fra paradis har hans strategi vært å få oss mennesker til å sette spørsmålstegn ved Guds ord. Og hans virksomhet har båret frukt. Leser vi om hvordan mange prester og predikanter forholder seg til Guds ord, ser vi skremmende eksempler på dette. Guds ords tale om de 10 bud fornektes. Det gjelder synet på homofile samliv, fosterdrap og mange andre punkt i etikken. Guds ords forbud mot kvinnelige prester/eldste blir sett på som avleggs. Sentrale lærepunkt som forsoningen, oppstandelsen og livets to utganger fornektes. Det er djevelens åndelig gift som spres i folket vårt.

Samtidig ser vi at mange kristne har et foruroligende avslappet forhold til vranglæren og vranglærerne. Er det en kvinnelig prest, eller en vranglærende mannlig prest, går mange likevel og hører. Kommer en såkalt «kristen artist» og formidler sitt falske budskap, samles mange under hans plattform. Nylig skrev artisten Bjørn Eidsvåg en artikkel hvor han forklarer hvorfor han kaller seg kristen. Han fornekter forsoningen, fortapelsen, og Guds bud. Likevel kaller han seg kristen. Og han samler mange kristne til sine konserter.

Fra Bjørn Eidsvåg sitt leserinnlegg i Vårt Land juni 2020

Biskop J. C: Heuch skrev flere bøker og holdt mange taler mot vrang lære. Mange anklaget han for å dømme kristenlivet av sine motstandere. I ei av sine bøker forsvarte han seg på denne måten: «Jeg vet nemlig såre vel, at et menneske i mange måter kan tenke og derfor lære vrangt, uten å være seg sin villfarelse bevisst. Da vil han kunne bevare det liv i Gud han hittil hadde, fordi han ved det som for han står som nytt og herlig, just mener å tjene Gud. Først når han motvillig trosser Guds ånds overbevisning, vil livet dø i hans hjerte. Men om og når det punkt nåes, er det ikke givet noe menneske å se. Forkynnelsen ligger klart i dagen, og den har vi både rett og plikt til å dømme etter Guds Ord, men forkynneren er den for oss fremmede svenn, som står og faller for sin egen Herre. Han skulle vi smukt la være i fred.....Som forfatter har jeg ikke med, hva han er, men hva han lærer.» (Mot strømmen s.248f.)

Guds ord advarer mot å sitte under vranglæreres talerstol. Det sier bl.a.: «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende.» (Rom 16,17-18). «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!» (2 Joh 10)

Det er sårt og vondt når det blir strid om den rette lære. Men som kjærlighetens apostel Johannes, må også vi i omsorg for sjelenes frelse ta nødvendig oppgjør med vrang lære. Jesus advarte mot de falske profeter (Mat 7,15) og sa at det i de siste tider skal være et tegn i tiden at mange falske profeter skal stå fram og forføre mange. Samtidig sa han at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. (Mat 24,11 og 35). «Falsk forkynnelse fører altså mennesker vill. Den som tar imot klare vranglærere og samarbeider med dem, blir medskyldig i at mennesker blir ført bort fra sannheten.» (Carl Fr. Wisløff) Derfor bør alle holde seg borte fra vranglærende forkynnere, i omsorg for menneskers frelse.

Foto: fvn.no

Paulus var i stor nød for menigheten i Korint. «Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne.» (2 Kor 11,3-4) Hva er så det sanne evangelium? Ett vers i Guds ord sier det enkelt og klart: «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 6,23)


Ingen kommentarer: