fredag 18. mai 2018

Tjenestedeling og HS-valgDet er tid for ny generalforsamling for NLM. I juli samles misjonsfolket til oppbyggelige møter, drøfting av arbeidet og valg av ulike styrer og nemnder.

Valgnemnda for GF har nå lagt fram sitt forslag til kandidater til hovedstyret (HS) og til varmedlemmer. «Utsyn» har presentert disse via noen spørsmål. Et av spørsmålene både undrer og uroer meg. «Bør hovedstyret starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret?» 

To kandidater svarer ja til dette uten forbehold, seks er åpne for å starte en slik prosess under forutsetning av at tjenestedelingsprinsippet bli ivaretatt, tre svarer nei og en vet ikke.

Det både undrer og skuffer meg at vårt hovedorgan fremmer en slik sak, ved å la dette være et av presentasjonsspørsmålene til HS-kandidatene. På slutten av 1980-tallet og fram til GF i 1997 var tjenestedelingsspørsmålet en sak som nesten delt organisasjonen. Mange fikk sitt forhold til organisasjonen skadet og noen forlot organisasjonen. Noen fordi de syntes vi var blitt for liberale, andre fordi vi «ikke slapp kvinnene til».

I 1997 ble saker av læremessig karakter overført fra GF til Rådsmøtet sammen med HS. Etter den tid har det nesten ikke vært debatt om saken hos oss, men HS har gjennom revisjon av vedtatte dokument, flyttet grensene ytterligere i «liberal» retning. Nå fremmer altså Utsyn et spørsmål som vil strekke strikken enda lengre. Ja, så langt at jeg frykter det vil føre til ytterligere avskalling, hvis det blir vedtatt.


I vår organisasjon har alltid HS vært et hyrde- og læreorgan. Slik må det etter min mening også være i framtiden. Guds ord taler klart om at kvinner skal slippe dette ansvaret. Da må vi bøye oss for Guds tale. Noen kandidater mener at det kan opprettes et hyrdeorgan ved siden av HS. Det tror jeg vil bli uryddig og være med å utvanne hyrde- og eldstefunksjonen. Mange saker som HS behandler kan virke som rent praktiske saker, men involverer i mange tilfeller sider som også berører hyrde- og eldstefunksjonen. Vi har Rådsmøtet som det øverste organ i slike saker. Å få enda et nytt organ, vil gjøre styringsstrukturen problematisk.

Personlig kan jeg ikke gi noen av de kandidatene som uten forbehold åpner for kvinner i HS min stemme. Dette spørsmålet er langt viktigere enn hvor kandidatene kommer fra, utdannelse osv. Her står det om vårt syn på Guds ord. Gjelder Guds tale om tjenestedeling i 2018, eller gjør det ikke? Kampen om Guds ords autoritet står ikke bare i Den norske kirke. Vi går ikke fri på våre bedehus heller. Det er tid for å våkne!


3 kommentarer:

Espen ottosen sa...

Jeg har bare lyst til å kommentere kritikken du gir av Utsyn i din artikkel. Den forstår jeg ikke helt. For det første mener jeg det er naturlig å stille kandidatene til hovedstyre et spørsmål som handler om tjenestedeling. Det vil jeg tro at du er enig i; dette har vært et mye debattert spørsmål i vår organisasjon, og det har lenge eksistert noe ulike syn, og slik sett er det naturlig at Utsyns lesere får informasjon om hva de ulike kandidatene tenker om dette.

Så er det mulig at din kritikk ikke gjelder tematikken som sådan, men den nøyaktige spørsmålsformuleringen. Og det er greit nok at lesere tenker litt ulikt om akkurat det. Vi kunne for eksempel nøyd oss med å spørre hvordan de ulike kandidatene tenker om tjenestedeling. Punktum. Jeg er litt usikker på om vi dermed ville fått frem ulike nyanser.

Uansett opplever jeg det som ganske urettferdig at du hevder at "vårt hovedorgan fremmer en slik sak" fordi vi altså spør om hovedstyret "bør starte en prosess for at det på sikt blir mulig å velge kvinner inn i hovedstyret". Etter min mening er dette et svært relevant spørsmål i lys av at mange tilsvarende organisasjoner/kirkesamfunn som NLM (særlig DELK og IMF) har gjort strukturelle endringer der læreansvaret er blitt flyttet ut av øverste organ og til et hyrderåd eller tilsvarende. Utsyn har på ingen måte hevdet at dette er en god vei å gå. Vi har bare spurt kandidatene til HS-valget tenker om dette.

Ove Sandvik sa...

Takk for respons Espen. Jeg er enig med deg at det er et høyst relevant spørsmål å få fram hva kandidatene tenker om tjenestedeling. Spørsmålet om kvinner i HS har jeg derimot ikke opplevd som en aktuell problemstilling blant misjonsfolket der jeg ferdes. Kanskje det er annerledes andre steder av landet? Hvis det ikke er et spørsmål misjonsfolket er opptatt av, tror jeg at et slikt spørsmål fra Utsyn vil være med å «fremme» saken. Det ville, slik jeg ser det, vært mer naturlig at ei kristen dagsavis fremmet det, enn vårt eget misjonsblad. Det var bakgrunnen for min merknad til spørsmålet dere stilte. Bortsett fra det, takk for en god presentasjon.

Anonym sa...

Hva nå?