lørdag 4. juni 2016

Hallesby om 2. verdenskrig


Ole Hallesby (foto: vl.no)
Ole Hallesby var en sentral kirkeleder og motstandsmann under den andre verdenskrig. Han var blant annet medlem av «Kristent samråd».

Ole Hallesby ble født i Aremark i 1879 og døde i 1961. Han var utdannet teolog og var professor ved Menighetsfakultetet i Oslo. Han var formann i hovedstyret for Den norske lutherske indremisjonsselskap i 23 år og forfatter av en rekke bøker. Han er også kjent for en klar tale mot vrang lære og liberal teologi.

Et halvt år etter krigsutbruddet i Norge, dannet en rekke ledere innen Den norske kirke og ulike misjonsorganisasjoner «Kristent samråd i Norge». Dette organet skulle være kristenfolkets røst utad under krigen. I 1942 ble det opprettet en «Midlertidig kirkeledelse», hvor Hallesby var formann. Mange av medlemmene i disse organene havnet på Grini, blant andre Ole Hallesby. Han ble arrestert i 1943 og var i fengsel fram til krigens slutt i mai 1945.


I heftene «Under Guds veldige hånd» (1940) og «Da kongen kom» (1945) er det gjengitt tre taler av Hallesby, der han omtaler ulike sider ved krigen som rammet Norge i 1940-45. Jeg vil ta med noen avsnitt fra disse talene. De sier noe blant annet om hvordan Hallesby så på krigen og krigsoppgjøret. Sterke ord til undring og ettertanke:

Guds tukt og straff
I et møte i Calmeyergatenes misjonshus 28. oktober 1940 ble «Kristent Samråd» gjort kjent. I forlengelsen av det holdt Ole Hallesby, J. Støren, Ludvig Hope og Eivind Berggraf hver sin tale. Jeg tar med noen glimt fra Hallesbys tale:

«Den 9.april la Gud sin veldige hånd på oss alle i Norge. Det kom så uventet og overraskende.» «Gud har rett når han tukter og straffer oss her i Norge. Vi har syndet så meget og så grovt her i landet, både de troende og de vantro, både den enkelte og folket, at Gud ikke kunde utsette straffen lenger.»

«De ser ikke Guds veldige hånd. De forstår ikke Guds rettferdige straff over Norges synder. Derfor merker man så lite til bod overfor Gud. Bare bitterhet mot mennesker. Derfor blir det også så lite bønn for vårt folk. Vi som opplevde 1905 med dets mektige og vedholdende bønn for Norge, vi kjenner det sårt og trangt nu.»

Ole Hallesby på talerstolen (foto: vl.no)
Et overraskende tilbakeblikk
Er overskriften over en tale Hallesby holdt i radioen 3. juni 1945, en knapp måned etter at Norge ble fritt. Her en noen sitat fra denne talen:

«Jeg har ennå ikke talt om det Gud har gjort her i Norge disse fem år. Og da må jeg først nevne at Gud har straffet oss. Denne krig er den hardeste straff vårt folk har opplevd i sin tusenårige historie. Og når straffen denne gang ble så hard, da berodde det på at vår synd var så grov.»

«Vi må ikke innbille oss at det bare var i Tyskland man dyrket mennesket, nei, over hele den siviliserte verden, også i Norge. I vitenskapen, i kunsten, i politikken og i privatlivet hersket den irreligiøse humanisme, som ikke kjenner noen annen Gud enn mennesket selv.

Men Gud lar seg ikke spotte. Vil vi ikke lytte til det han sier i sitt ord, så griper han til kjensgjerningenes tale. Og nå har han talt gjennom denne forferdeligste av alle kriger. Ved en hard, men praktisk anskuelsesundervisning har han sagt oss alle, både beseirede og seierherrer, at sivilisasjon og kultur fører oss rett i kaos, hvis vi løsriver dem fra Guds ord og Guds bud.

Skaperen har talt, og skapningen skjelver for den urokkelige sannhet at mennesket ikke er sin egen herre: Vil det ikke tjene Gud, så er det nødt til å tjene Satan. Og aldri i vår verdens historie har de sataniske makter i tilværelsen vist sitt ansikt så utilslørt som i denne krigen.»

Kong Haakon tilbake i Norge 7.juni 1945 (foto: nrk.no)
Da kongen kom
er overskriften over talen Hallesby holdt i Storsalen i Oslo 7. juni 1945 – dagen da kong Haakon kom tilbake til Norge etter fem år i landflyktighet. Mot slutten av denne talen trekker han fram noen moment han mener er viktige når feiringen av friheten avløses av hverdagen.

1. Vårt forhold til sannheten
«Under krigen og særlig i begynnelsen, var mange i tvil om man var pliktig til å si fienden sannheten. Det ble for mange en samvittighetsnød, da det å si sannhetene til tyskerne i mange tilfeller ville føre kamerater i fengsel og tortur…. I min Sædlære, som kom ut 1928, har jeg påvist at det ikke bare er vår rett, men vår plikt å frata fienden sannheten…

Men nå er krigen slutt. Derfor må vi også slutte med den omgåelse av sannheten vi har vennet oss til overfor fienden.»

2. Vårt forhold til svartebørsen
«Så lenge tyskerne hadde makten over oss, hadde vi ingen ond samvittighet ved å unndra mat og klær og andre varer, så sant vi ikke skadet våre landsmenn ved dette. Men nå når tyskerne er satt ut av spillet, nå er saken straks en annen.»

Ole Hallesby (tegning vl.no)
3. Vårt forhold til NS
«Nazistene og de stripete som på en eller annen måte har hjulpet våre fiender er tatt hånd om av politiet og domstolene… Derfor må jeg beklage at man har foregrepet domstolenes avgjørelse og begynt å drøfte dødsstraffens berettigelse. Domstolenes oppgave i dette svære og pinlige oppgjør med forræderne er i seg selv så vanskelig og krevende at man ikke skulde legge sten til deres tunge byrde. Når dødsstraffen ved lov er innført her i landet, så burde vi ha så megen selvdisiplin at vi i denne krisetid ikke begynner å lage noen forhåndsopinion, men overlot til dommerne samt til Kongens benådningsrett å avgjøre når denne straff skal anvendes.»

«Særlig må jeg nevne vår kristenplikt overfor barn av NS-foreldre. De vil jo på mange vis komme til å lide for sine foreldres synder. Men vi må gjøre hva vi kan for at deres lidelser kan bli så tålelige som mulig og at de kan vokse naturlig inn i vårt folks liv og bli nyttige og gode borgere. Tyskertøsenes barn er det vel ingen annen råd med enn å sende dem til Tyskland. Det er visst det barmhjertigste. For hvis de vokser opp her, så vil de vel få et stempel på seg som vil gjøre deres framtidige liv nesten uutholdelig. I Tyskland vil de jo være fri for et slikt stempel.»


Ingen kommentarer: