mandag 5. august 2019

Livets to utgangerHva skjer når Jesus kommer igjen? Lever vi mennesker få eller mange år på denne jord, og så er alt slutt? Eller er det et liv etter døden og Jesu gjenkomst?

Guds ord er tydelig på hva som blir utgangen for oss mennesker. «Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. Og de skal komme ut, – de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde, til dommens oppstandelse.» (Joh 5:28-29)

Det finnes en bitte liten minoritet i verden som ikke tror på noen Gud eller noe liv etter døden. De aller fleste mennesker tilhører en eller annen religion. Det store flertallet av disse tror ikke at livet slutter ved døden. Noen tror på en himmel og en fortapelse. Andre tror på ulike former for reinkarnasjon.

Blant de kristnes mange ulike trossamfunn, har det inntil nylig vært en ganske entydig lære om livets to utganger. Inntil få år tilbake var det kun var de mest ekstremt liberale teologer som fornektet læren om en himmel og en fortapelse. Nå ser vi som et endetidstegn, at denne lære stadig brer om seg også blant mer konservative kristne. Læren om de to utganger av livet, strider mot troen på en kjærlig Gud, hevdes det. Derfor forkynnes det at alle blir frelst til slutt. Andre forkynner at de som tror på Jesus skal komme til himmelen, mens de som ikke tror blir værende i graven.Spørsmålet er imidlertid ikke hva jeg eller andre lærer, spørsmålet avgjøres av hva Guds ord sier. Og Skriften er ikke til å misforstå. «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» (Joh 3:36) Fortellingen om den rike mann og Lasarus sier det også klart og alvorlig, at det ikke er til å misforstå. Dør du uten å høre Jesus til, eller hører du ikke Jesus til når han kommer, vil du være evig fortapt. «To veier ligger foran deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil målet nå».

Det er dette som er den store smerte for Guds folk. Tenk at de som ikke har tatt imot frelsen i Jesus, er på vei mot en evig fortapelse. Jeg frykter for at jeg og mange med meg er langt inn i den åndelig søvn. Det er så lite nød og smerte for at folk må bli frelst!

For den som ikke tror på Jesus, er evigheten mørk. For all tid borte fra Guds omsorg og kjærlighet. For Guds folk er framtiden lys:

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye!» (Åp 21:1-5a)Jesus elsker alle mennesker med en evig kjærlighet. Men til himmelen kan ingen tvinges. Jesus innbyr derfor hjertelig og inderlig: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» (Matt 11:28)

-----

Tredje andakt fra teksten Mark 13,21-27:

 «Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se der! – så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Men vær på vakt! Jeg har sagt dere alt på forhånd.
Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.»


Ingen kommentarer: