tirsdag 1. mars 2022

Et uheldig forslag til ny organisasjonsstruktur

Fra rådsmøtet 2021 (foto nlm.no)

Hovedstyret kaller nå inn til nytt rådsmøte på Fjellhaug 1. april 2022. Som det ordinære rådsmøtet i oktober 2021, skal årets møte kun behandle saken om «menighetstenkning og organisasjonsstruktur».

Sakspapirene til rådsmøtet (RM) 1. april er nå sendt til delegatene. Det viser at flertallet i hovedstyret (HS) har gjort en god del justeringer i forhold til forslaget som ble behandlet høsten 2021.

De viktigste endringene på sentralt hold er at HS erstattes med et sentralstyre som er åpent for både kvinner og menn, også som leder av sentralstyret. Sentralstyret skal behandle og avgjøre alle saker som det nåværende HS i dag har, med unntak av at de må ha godkjenning av et nytt tilsynsråd, ved ansettelse av generalsekretær, leder NLM Norge og Utland. De må også ha godkjenning av ansettelser av avdelingsledere på hovedkontoret, plassering og ansettelse av misjonærer og forkynnere på landsbasis. Det nye tilsynsrådet skal ha det overordnede ansvar for åndelig tilsyn i organisasjonen. Tilsynsrådet består av generalsekretær, leder NLM Norge, leder NLM Utland og fire av rådsmøtets medlemmer, valgt av RM.

RM er nå på ca.60 medlemmer. Disse 60 består av HS pluss medlemmer valgt av regionsårsmøtene, med antall utsendinger etter størrelsen på regionene. Det nye RM vil bestå av tre utsendinger fra hver region (regionleder og to valgt av årsmøtet). Stemmene til utsendingene vil bli vektet etter størrelsen på regionene, slik at stemmene til utsendingene fra de store regionene, vil telle mer enn stemmene fra de små. RM skal fortsatt være den øverste læremessige myndighet og grunnregelendringer av læremessig karakter, må ha 2/3 flertall i RM, for at de kan fremmes for GF. RM møtes en gang per år.

Etter en første gjennomlesning sakspapirene, har jeg noen merknader. Flere kunne vært nevnt.

Svekkelse av tjenestedelingsprinsippet

Generalforsamlingen i NLM har flere ganger slått fast at Guds ord taler klart om en tjenestedeling mellom menn og kvinner. Denne begrunnelsen ble betydelig svekket i forslaget til RM21. Nå har HS juster sin begrunnelse: «Bibelen foreskriver strenge kriterier for hvem som skal settes til «tilsynsmann», «eldste» og «diakon» (1 Tim 3,1-12 og Tit 1,5-9). I Misjonssambandet har forståelsen vært at bare menn kan ha et særskilt hyrde- og læreansvar. Dokumentet «Sammen i tjeneste», som hovedstyret presenterte i 2012, begrunner dette og ligger til grunn for den teologiske tenkningen i dette dokumentet.»

Dette er gledelig, og er en begrunnelse av tjenestedelingsprinsippet mer i tråd med Guds ord og NLMs forståelse av Ordet. I 2012 skrev HS bl.a.: «Vi tror på en Gud som, med hensikt, skapte kjønnene forskjellige.» «Det at Gud skaper kjønnene forskjellig får betydning for livet både i familien og i menigheten.» «Begrunnelsen for underordning er tidløs.» «Vi står altså overfor et tjenende lederskap.» «Pastoralbrevene tydelig forutsetter at det er menn som går inn i rollen som tilsynsmenn.» «Vi vil ikke tenke at tekstene om kvinners sentrale rolle i Bibelen kolliderer med de tekstene som taler om forskjeller mellom menns og kvinners oppgaver i roller i hjem og menighet. Vi mener det er mulig å ha flere tanker i hodet på en gang.» Med andre ord, Bibelen taler klart om en tjenestedeling mellom menn og kvinner, og dette er vi som misjonsorganisasjon forpliktet på.

Jeg mener likevel at HS sitt forslag svekker tjenestedelingsprinsippet. For det første har flere ledere sagt rett ut at de ser på dette forslaget som et skritt på vei mot oppheving av tjenestedelingsprinsippet. Dette så vi starte allerede i 2012, da mange stillinger i misjonen som tidligere hadde hyrdefunksjon, ble åpnet for kvinner. I ettertid har det gjentatte ganger blitt tatt opp på GF og andre samlinger, at kvinner må få rett til å være medlemmer av HS. Det er dette presset som er bakgrunn for hele denne saken.

Dette forslaget fortsetter på denne løpebanen. Etter forslaget vil sentralstyret funger omtrent som HS fungerer nå. Det nye tilsynsrådet får kun som oppgave å godkjenne noen ansettelser som sentralstyret har gjort. Blir HS sitt forslag vedtatt, står vi igjen med et prinsipp nesten uten praktiske konsekvenser.

Rådsmøtet 2017 (foto nlm.no)

Svekkelse av hyrde- og eldstefunksjonen

HS kaller eldstefunksjonen i organisasjonen for tilsyn. Tilsyn er en del av hyrde- og eldstefunksjonen, men denne innebærer mye mer. Det er i Bibelen snakk om at en tilsynsmann er hyrde og har ansvar for læren. I den foreslåtte strukturen, bli hyrde- og eldstefunksjonen nesten bare en godkjenningsfunksjon av ansettelser.

Misjonsfolket har alltid vært tindrende klare på at hovedstyrets medlemmer har en hyrdefunksjon og derfor skal bestå av menn. Nå får sentralstyret omtrent samme funksjon som HS, med et «supperåd» ved siden av for å tilfredsstille et uthult tjenestedelingsprinsipp.

Organisasjonen snudd på hode

Den foreslåtte organiseringen snur NLM på hode. Lekmannstenkningen førte til at lokale hyrder ble satt til å være organisasjonens øverste organ. Lokal hyrder utgjorde GF, som også hadde det øverste hyrdefunksjonen. I 1997 ble GF åpnet for kvinner, og eldstefunksjonen overført til Rådsmøtet. Rådsmøtets medlemmer ble valgt blant menn med åndelig tillit lokalt.

Nå får vi et tilsynsråd med tre ansatte på hovedkontoret og fire lokalt valgte eldste. Rådsmøtet vil bestå av sju regionledere og 14 valgte medlemmer. Det blir et lite bispekollegium, langt borte fra den opprinnelige lekmannstenkning. Det blir en ytterligere skjerping av en allerede veldig sentralstyrt organisasjon.

§13 om RM sitt ansvar

 NLMs grunnregel §13, sier at ved grunnregelendringer av læremessig karakter, må grunnregelendringen godkjennes med 2/3 flertall i RM for å kunne fremmes for GF. HS tolker dette som at det må være forslag om læremessig endring, for at §13 skal gjelde. HS hevder at deres forslag ikke er endring av læren, og at RM derfor kun er et rådgivende organ i denne saken.

Dette er jeg dypt uenig i. Jeg mener som nevnt over at forslag til endring av struktur er en endring av læren i spørsmålet om tjenestedeling og eldstefunksjonen. I tillegg mener jeg HS tolker §13 feil, når de sier at grunnregleendringene må være en endring av læren for at §13 skal være aktuell. Paragrafen sier at saken skal være av «læremessig karakter», noe denne saken i høyeste grad er.

Konklusjon

HS sitt flertall (5 av 7) fremmer nå et forslag til RM og GF som jeg ikke kan anbefale. Jeg vil fraråde sterkt at forslaget vedtas. Det vil være en ulykke for organisasjonen vår.

Ingen kommentarer: